پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی و افقی

توضیحات

پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
سانتریفیوژ طبقاتی افقی و عمودی

پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
سانتریفیوژ که همان پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
گریز از مرکز می باشد از جمله پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
های دینامیکی است. پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
سانتریفیوژ از انواع پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
جابجایی غیر مثبت بوده که با چرخش پروانه، انرژی به سیال منتقل می گردد. در این پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
ها انرژی از الکتروموتور

لغت نامه تخصصی فامکو
الکتروموتور چیست؟
یک الکتروموتور که به آن موتور الکتریکی نیز گفته می شود، نیروی الکتریکی را به نیروی مکانیکی تبدیل می‌ نماید. بیشتر الکتروموتور ها توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما الکتروموتور هایی که بر اساس عوامل دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک عمل می‌کنند، نیز وجود دارند.
گرفته شده و به سیال انتقال می یابد. مقداری از این انرژی برای حمل سیال به سمت بالا و خلاف جهت جاذبه صرف می شود که در واقع همان هد پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
می باشد.
در واقع نیروی گریز از مرکز عبارت است از انتقال انرژی از یک پروانه دوار به سیال جهت تولید فشار و در نتیجه آن حرکت سیال. پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
سانتریفیوژ پرکاربردترین پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
آبی در صنعت به شمار می رود و شاید بتوان گفت که بیش از سه چهارم پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
هایی که در صنعت مصرف می شوند، سانتریفیوژ هستند. بارزترین خصوصیت پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
سانتریفیوژ عبارت است از اینکه میزان مشخصی از دبی آب را در فشار ثابت و در هر موقعیتی تولید می کند.

مشخصات فنی

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی و افقی


نکاتی در مورد پمپ سانتریفیوژ طبقاتی

سایز: از 1 تا 10 اینچ
حداکثر فشار: 35 بار فشار
دور الکتروموتور پمپ طبقاتی: 1500 و 3000 دور
تفاوت پمپ سانتریفیوژ عمودی با پمپ سانتریفیوژ افقی در سطح مقطع آنها می باشد که طبیعتا در عمودی کمتر بوده و در نتیجه مناسب جاهایی می باشد که با کمبود فضا روبرو هستند.
جنس بدنه پمپ: استیل و یا چدن
جنس پروانه پمپ: از جنس استیل و چدن
جهت افزایش بیشتر فشار آب، برخی از پمپ های سانتریفیوژ عمودی را به صورت موازی نصب می کنند.
برای جابجایی آب شور از موتورپمپ عمودی با بدنه و پایه پمپ استیل نیز استفاده می شود.

مزایای پمپ های سانتریفوژ
صرفه اقتصادی
در دسترس بودن
طراحی ساده
فضای اشغالی کم
هزینه تعمیرات و نگهداری پایین
تنوع در جنس پروانه

معایب پمپ های سانتریفوژ
در حالت عادی قادر به تامین فشار و دبی بالا نیستند.
به آب بندی نیاز دارند.
جهت تامین فشار بالا یه صرفه نبوده و بسیار گران قیمت می باشند.

فروش پمپ سانتریفیوژ طبقاتی

   
 
 
             
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی
پنتاکس سری ULTRA V/L

  پمپ سانتریفیوژ طبقاتی
پنتاکس سری ULTRA /S

  پمپ سانتریفیوژ طبقاتی
لوارا سری HM-HMS

  پمپ استنلس استیل ایستاده
لوارا سری SV

             
 
 
 

 
 
 
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی
سایر سری OP

   پمپ سانتریفیوژ طبقاتی
سایر سری TM
   پمپ سانتریفیوژ طبقاتی
سایر سری MK
  پمپ سانتریفیوژ طبقاتی
سایر سری CWM201

             
 
 
 

 
 
 
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی افقی
ابارا سری MATRIX

   پمپ سانتریفیوژ طبقاتی افقی
ابارا سری COMPACT
  پمپ سانتریفیوژ طبقاتی افقی
ابارا سری EVM

  پمپ سانتریفیوژ طبقاتی افقی
پمپیران سری WKL

محصولات مشابه

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
    سوالی برای این محصول ثبت نشده است.