پمپ شناور

توضیحات

پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
شناور - موتور پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
شناور

جوایز فامکو

گروه صنعتی فامکو بزرگترین واردکننده پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
شناور و تامین کننده موتور پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
شناور فروش انواع پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
شناور خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

الکتروپمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.

لغت نامه تخصصی فامکو
الکتروپمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
چیست؟

 به پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
ی که با یک الکتروموتور ترکیب یا اصطلاحا" کوپل شده باشد الکتروپمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
یا موتور پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
گفته می شود.
شناور تک فاز

الکتروپمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.

لغت نامه تخصصی فامکو
الکتروپمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
چیست؟

 به پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
ی که با یک الکتروموتور ترکیب یا اصطلاحا" کوپل شده باشد الکتروپمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
یا موتور پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
گفته می شود.
شناور سه فاز

موتور پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
شناور، از انواع پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
سانتریفیوژ طبقاتی مستغرق می باشد و برای پمپ

لغت نامه تخصصی فامکو
پمپ چیست؟
پمپ یک دستگاه مکانیکی جهت جابجایی سیال می باشد و با افزایش فشار جریان سیال، امکان انتقال آن را به ارتفاع بالاتر با افزایش هد، و در صورت نیاز به ارتفاع پایین تر، مثلا به حوضچه یا مخزن ایجاد می کند. در کل پمپ به وسیله ای اطلاق می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد.
اژ آب صاف از چاه آب و تقویت فشار کاربری دارد.

مشخصات فنی

موتور پمپ شناور - الکتروپمپ شناور

فروش انواع شناور و الکتروپمپ شناور تک فاز و الکتروپمپ شناور سه فاز، این محصولات بنا به نیاز مشتری در دو جنس پمپ شناور استیل و پمپ شناور چدن ارائه می شوند. یکی از عمومی ترین کاربرد این محصولات پمپ شناور چاه آب می باشد.

فامکو نماینده رسمی پمپ پنتاکس

فامکو اطلاعات عمومی پمپ شناور

میزان دور الکتروموتور مستغرق یا شناور: 2900 دور
سایز پمپ شناور: از ¼1 تا 12 اینچ
ارتفاع آبدهی پمپ شناور: 400 متر
جنس پروانه الکترو پمپ شناور: استیل، برنجی، نوریل ( پلاستیک فشرده )، برنز
سیستم خنک کاری موتور شناور: آب خنک و روغن خنک
به خاطر تعداد پروانه الکترو پمپ شناور و فاصله بسیار کم پروانه با بدنه پمپ، فقط برای جابه جایی آب کاملا صاف مورد استفاده قرار می گیرند.
کاربری پمپ شناور: مصارف کشاورزی، خانگی، باغی و صنعتی
کاربری الکتروپمپ شناور با بدنه و پروانه برنز: پمپاژ آب شور و یا آب دریا

فروش ویژه الکتروپمپ شناور: پمپ شناور ایتالیایی، پمپ شناور ژاپنی، پمپ شناور ترک (ترکیه)، پمپ شناور چینی، پمپ شناور ایرانی

محصولات مشابه

مقالات مرتبط

 • تعمیرات و نگهداری و عیب یابی پمپ تعمیرات و نگهداری و عیب یابی پمپ
 • نحوه انتخاب پمپ نحوه انتخاب پمپ
 • پمپ چیست؟ پمپ چیست؟

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
 • 1.مازیار قادری: بهترین مارک های شناور در بازار ایران کدام هستند؟
  فامکو: این برند هه عبارتند از پمپیران، پمپ ناصری، شناور آبروان و برندهای اروپایی از جمله لوارا، پنتاکس، ابارا، سایر، داب، پدرولو، کالپدا و KSB
 • 2.جعفر رزمجو: آیا امکان نصب افقی الکتروپمپ شناور وجود دارد؟
  فامکو: اکثر الکتروپمپ های شناور جهت استفاده در آبنما می توانند به صورت افقی نصب گردند و یا حتی به صورت بوستر قابلیت نصب دارند، البته در این موارد می بایست با سازنده هماهنگ گردد.
 • 3.روزبه متقی: حداکثر شن مجاز در آب برای پمپاژ با پمپ های شناور چقدر است؟
  فامکو: بسته به سازنده و نوع پمپ (فاصله بین پروانه و جداره پمپ) این میزان متغیر است ولی حدودا از 20 تا 50 گرم در متر مکعب می تواند باشد.
 • 4.محسن هاشمی: نحوه راه اندازی الکتروموتور شناور چگونه است؟
  فامکو: الکتروپمپ شناور تک فاز به صورت تک ضرب و با کمک خازن راه انداز (جهت کاهش آمپر اولیه)، راه اندازی می شود. الکتروپمپ سه فاز تا سایز 3 کیلووات به صورت تک ضرب و بالاتر از آن دو ضرب یا ستاره مثلث راه اندازی می گردد.
 • 5.علی شاه بگلو: آیا پمپ شناور تکفاز نیز وجود دارد؟
  فامکو: بله، این نوع پمپ ها در دو سایز ¼1 اینچ و 2 اینچ تک فاز ساخته می شوند.
 • 6.علیرضا درخش: سایز دهانه خروجی پمپ شناور تا چند اینچ می باشد؟
  فامکو: به طور معمول، کارخانه های تولیدی این نوع پمپ هار را با خروجی ¼1 تا 10 اینچ تولید می نمایند.
 • 7.محمد بخشی: جنس بدنه و پروانه پمپ شناور چیست؟
  فامکو: جنس بدنه الکتروپمپ شناور معمولا از چدن، استیل، برنز و استیل دابلکس می باشد و جنس پروانه الکتروپمپ از چدن، استیل، نوریل (پلاستیک فشرده) و برنز می باشد که بر اساس نوع سیال انتخاب می گردد.
 • 8.مهدی باقرپور: حداقل و حداکثر عمق غوطه وری پمپ های شناور چند متر می باشد؟
  فامکو: حداقل عمق غوطه وری این نوع پمپ ها نیم متر و حداکثر آن حدود 100 متر می باشد.
 • 9.میترا ملکی: کاربرد و تفاوت پمپ شناور، لجن کش و کفکش چیست؟
  فامکو: هر سه این پمپ ها در آب غوطه ور می شوند. اما در پمپ لجن کش به دلیل وجود یک پروانه، تنها قادر به ابجاد پرتاب سیال به ارتفاع حداکثر 20 الی 30 متر را دارد ولی در پمپ های کف کش از ارتفاع 10 الی حداکثر 180 متر پرتاب سیال را داریم. در پمپ های شناور به دلیل وجود تعداد بیشتر پروانه نسبت به پمپ های کف کش و لجن کش، امکان پرتاب تا ارتفاع 500 متر هم وجود دارد.
 • 10.سامان محتشم زاده: چرا به این پمپ ها شناور می گویند؟ آیا این پمپ ها به روی آب شناور می مانند؟
  فامکو: اساس کار موتور پمپ شناور به گونه ای است که الکتروموتور در پایین و پمپ در بالا قرار دارد و آب را از قسمت وسط الکتروپمپ یا قسمت تحتانی پمپ مکش می نماید. این پمپ ها به دلیل وزن بالا درون آب غوطه ور می شوند.