الکتروموتور موتوژن

توضیحات

الکتروموتور موتوژن

الکتروموتور موتوژن در انواع زیر ارائه می گردد:
الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی و سه فاز چدنی
الکتروموتور موتوژن تک فاز صنعتی دو خازنه و خازن دائم

مشخصات فنی

الکتروموتور موتوژن

در زیر به بررسی الکتروموتور موتوژن در انواع مختف می پردازیم.

الکتروموتور
موتوژن سه فاز آلومینیومی
الکتروموتور سه فاز
تک دور و دو دور
ولتاژ نامی 380
جنس بدنه: آلومینیوم
استاندارد: IEC34
درجه حفاظت IP54
دائم کار Duty S1
تهویه:  IC41 با پروانه خنک کننده و پره روتور
کلاس حرارتی: F
فرکانس: 50HZ
روتور قفس سنجابی

الکتروموتور آلومینیومی موتوژن

وزن (پایه دار)
Kg

 ممان اینرسی
(Kg/m²)

گشتاور شکست
به گشتاور نامی

گشتاور راه اندازی به جریان نامی 

جریان راه اندازی به جریان نامی

ضریب قدرت

COSƟ 

راندمان

% 

گشتاور نامی

Nm 

جریان نامی 

سرعت در بار نامی

rpm 

 ولتاژ نامی ولتاژ

 قدرت خروجی

HP

 قدرت خروجی

KW

اندازه بدنه 

تیپ موتور 

2.9

0.000090

3.9

3.5

3.1

0.56

58

0.3

0.87∆/0.5Y

2840

220∆/380Y

0.12

0.09

56

56-2A

3.2

0.000105

3.8

3.8

4.1

0.61

60

0.4

1.0∆/0.6Y

2835

220∆/380Y

0.16

0.12

56

56-2B

2.7

0.000148

2.8

2.7

2.3

0.63

53

0.42

0.7∆/0.4Y

1360

220∆/380Y

0.08

0.06

56

56-4A

3.6

0.000172

2.4

2.5

2.8

0.67

54

0.64

0.7∆/0.4Y

1335

220∆/380Y

0.12

0.09

56

56-4B

3.8

0.000149

3.0

3.2

3.9

0.70

64

0.63

1.2∆/0.7Y

2750

220∆/380Y

0.25

0.18

63

63-2A

4.3

0.000184

3.9

3.7

5

0.73

65

0.85

1.4∆/0.8Y

2825

220∆/380Y

0.33

0.25

63

63-2B

3.8

0.000222

2.1

1.9

2.8

0.77

57

0.85

0.87∆/0.5Y

1350

220∆/380Y

0.16

0.12

63

63-4A

4.2

0.000279

2.2

2.2

3.0

0.70

58

1.27

1.2∆/0.7Y

1350

220∆/380Y

0.25

0.18

63

63-4B

5.7

0.000383

2.6

2.4

4.7

0.80

70

1.25

1.9∆/1.1Y

2825

220∆/380Y

0.50

0.37

71

71-2A

6.8

0.000463

3.0

2.8

5.2

0.72

74

1.86

2.6∆/1.5Y

2830

220∆/380Y

0.75

0.55

71

71-2B

5.5

0.000612

2.4

2.3

3.7

0.70

65

1.71

1.6∆/0.9Y

1400

220∆/380Y

0.33

0.25

71

71-4A

6.7

0.000744

2.2

2.1

4.1

0.71

69

2.54

1.9∆/1.1Y

1390

220∆/380Y

0.50

0.37

71

71-4B

8.7

0.000718

2.6

2.6

4.4

0.79

70

2.56

4.0∆/2.3Y

2795

220∆/380Y

1.0

0.75

80

80-2A

10.0

0.000889

3.1

3.1

5.7

0.82

77

3.72

4.7∆/2.7Y

2825

220∆/380Y

1.5

1.1

80

80-2B

10.0

0.001424

2.4

2.4

4.3

0.76

70

5.17

3.8∆/2.2Y

1385

220∆/380Y

1.0

0.75

80

80-4A


الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی
الکتروموتور سه فاز
تک دور و  دو دور
ولتاژ نامی 380
جنس بدنه: چدن
استاندارد: IEC34
درجه حفاظت IP54
دائم کار Duty S1
تهویه:  IC41 با پروانه خنک کننده و پره روتور
کلاس حرارتی: F
فرکانس: 50HZ
روتور قفس سنجابی

الکتروموتور چدنی موتوژن


وزن برای نوع پایه دار
kg

ممان اینرسی
Kg/m²

گشتاور شکست به گشتاور نامی

گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی

جریان راه اندازی به جریان نامی

ضریب قدرت COSΦ

راندمان %

گشتاور نامی
Nm

جریان نامی

سرعت در بار نامی
rpm

ولتاژ نامی V

قدرت خروجی
HP

قدرت خروجی KW

اندازه بدنه

تیپ موتور

182

0.0593

3.3

2.4

7.1

0.92

86

71.9

42.1

2923

380∆/660Y

30

22

180L

180L2

200

0.1285

3

2.9

6.6

0.87

90

143.7

42.9

1463

380∆/660Y

30

22

180L

180L4B

180

0.1074

2.9

2.7

6.2

0.86

88

121.1

37.1∆

1459

380∆/660Y

25

18.5

180L

180L4A

198

0.1636

3.4

2.3

6.8

0.86

90

148.2

29.4

967

380∆/660Y

20

15

180L

180L6

272

0.2291

3.4

2

6

0.84

88

181.8

38

972

380∆/660Y

25

18.5

200L

200L6A

267

0.2069

3

2.7

6.9

0.87

91

194.8

57.6

1471

380∆/660Y

40

30

200L

200L4

267

0.1089

2.9

2.5

7.2

0.92

91

97.1

54.4

2953

380∆/660Y

40

30

200L

200L2A

277

0.2725

3.6

2

6.2

0.86

88

216.7

44.2

970

380∆/660Y

30

22

200L

200L6B

276

0.1300

3.2

2.6

7.1

0.93

89

119.3

67.9

2962

380∆/660Y

50

37

200L

200L2B

320

0.1983

3.1

1.7

6.7

0.91

91

145

82.6

2965

380∆/660Y

60

45

225M

225M2

337

0.3526

2.7

3.1

6.6

0.89

90

240.8

70.2

1468

380∆/660Y

50

37

225M

225M4A

360

0.4195

2.5

2.9

6.6

0.91

91

293.7

83.5

1464

380∆/660Y

60

45

225M

225M4B

365

0.6592

2.1

2

5.4

0.83

92

292.5

59.7

980

380∆/660Y

40

30

225M

225M6

452

0.6045

2.8

2.5

6.7

0.89

92

355.5

102.1

1478

380∆/660Y

75

55

250M

250M4

426

0.3241

3.3

2.1

7.2

0.92

93

176.7

97.7

2974

380∆/660Y

75

55

250M

250M2


الکتروموتور موتوژن تک فاز صنعتی دو خازنه
الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن استارت - خازن دائم (CRS)
ولتاژ نامی 220
استاندارد: IEC34
درجه حفاظت IP54
دائم کار Duty S1
تهویه:  IC41 با پروانه خنک کننده و پره روتور
کلاس حرارتی: F
فرکانس: 50HZ
روتور قفس سنجابی

الکتروموتور موتوژن تک فاز دو خازنه

خازن استارت μF

تیپ موتور

70

CRS 50-2A

50

CRS 71-2A

60

CRS 71-2B

35

CRS 71-4A

60

CRS 71-4B

125

CRS 80-2B

70

CRS 80-4A

70

CRS 80-4B

130

CRS 90L2A

200

CRS 90L2B

130

CRS 90L4A

4000

CRS100L1-4A

230

CRS100L4A

300

CRS112M4


الکتروموتور موتوزن تک فاز خازن دائم

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم (CR)
ولتاژ نامی 220
استاندارد: IEC34
درجه حفاظت IP54
دائم کار Duty S1
تهویه:  IC41 با پروانه خنک کننده و پره روتور
کلاس حرارتی: F
فرکانس: 50HZ
روتور قفس سنجابی

الکتروموتور تک خازنه موتوژن

استانداردهای مورد استفاده در الکتروموتورها به شرح ذیل می باشد:

استانداردهای DIN (معادل)

استانداردهای IEC

اصطلاحات فنی

-

60034-1

مقادیر نامی و مشخصات کارآیی

40050, 40051, 40052

60034-5

درجه حفاظت

-

60034-6

روش های خنک کاری

42950

60034-7

نحوه نصب

42401

60034-8

علامت گذاری ترمینال و جهت چرخش

45635 T 10

60034-9

حدود نویز

-

60034-12

مشخصات کارآیی راه اندازی

-

60034-14

حدود ارتعاشات

-

60038

ولتاژهای استاندارد

42673, 42677

60072

ابعاد و توان های خروجی نامی

-

60085

مواد عایق

42948

-

فلنج های نصب

6880

-

خار روی شفت

46320

-

گلندهای مورد استفاده در ترمینال


کلاس حفاظتی الکتروموتورهای موتوژن:

کلاس حفاظتی

عدد سمت چپ

عدد سمت راست

IP22

حفاظت از الکتروموتور در مقابل اجسام جامد بزرگتر از 12 میلیمتر

حفاظت از الکتروموتور در مقابل ریزش قطرات آب تا زاویه 15 درجه نسبت به خط عمود

IP44

حفاظت در مقابل اجسام جامد خارجی به قطر بیش از یک میلیمتر، حفاظت در مقابل نفوذ ابزار و وسایل به ضخامت بیش از یک میلیمتر

حفاظت در مقابل آبی که به صورت قطره ای از جهات مختلف بر روی الکتروموتور پاشیده می شود

IP54

حفاظت در مقابل نفوذ گرد و خاک به داخل الکتروموتور

حفاظت در مقابل آبی که از نازل سر شیلنگ در جهات مختلف به روی الکتروموتور پاشیده می شود

IP55


سایز بلبرینگ های بکار رفته در انواع الکتروموتورهای موتوژن:

سایز فریم الکتروموتور

سایز بلبرینگ

56

6201-2Z

63

6202-2Z

71

6202-2Z

80

6204-2Z

90

6205-2Z

100

6206-2Z

112

6306-2Z

132

6308-2Z

160

6309-2Z

180

6310-2Z

200

6313-2Z

225

با گریس خور 6314-Z

250

با گریس خور 6315-Z

280

با گریس خور 6317-Z

...

مقالات مرتبط

 • تاریخچه الکتروموتور تاریخچه الکتروموتور
 • الکتروموتور چیست الکتروموتور چیست
 • نحوه انتخاب الکتروموتور نحوه انتخاب الکتروموتور
 • تعمیرات و نگهداری الکتروموتور تعمیرات و نگهداری الکتروموتور
 • روش های کاهش مصرف انرژی در الکتروموتور روش های کاهش مصرف انرژی در الکتروموتور

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
 • 1.حامد ابراهیمی: من تعدادی الکتروموتور موتوژن دارم که در حین کار بیش از حد گرم می شوند، چگونه می توانم این مشکل را برطرف نمایم؟
  فامکو: این مشکل تنها مربوط به الکتروموتور موتوژن نمی باشد، این نوع الکتروموتور جهت کارکرد در دمای حداکثر 40 درجه ساخته می شوند و از آنجایی که دمای محیط شما در فصل گرم بیش از این درجه می باشد. برای تبادل حرارتی مناسب تر و خنک کاری بهتر الکتروموتور پیشنهاد می گردد از یک توان بالاتر از حد نیاز استفاده گردد.
 • 2.الیاس کرباسچی: فرکانس الکتروموتورهای تولیدی موتوژن چند است؟
  فامکو: موتورهای موتوژن تک فرکانس و 50 Hz تولید می شوند.
 • 3.ذاکری: کلاس حفاظتی و حرارتی الکتروموتور موتوژن چند است؟
  فامکو: کلاس حفاظتی تولیدات این شرکت در برابر گرد و غبار و آب IP54 و IP55 و همچنین کلاس حرارتی آنها F می باشد.
 • 4.لیدا حسینی: نحوه نصب الکتروموتورهای موتوژن به چه شکلی است؟
  فامکو: تولیدات موتوژن تنها به صورت پایه دار یا B3 یا IM1001 تولید می گردند.
 • 5.عراقی: آیا شرکت موتوژن از استاندارد NEMA برای ساخت محصولاتش استفاده می نماید؟
  فامکو: خیر این شرکت از استاندارد IEC پیروی می نماید.
 • 6.بهرام میر محمدی: فرق الکتروموتور تکفاز رله ای و کلاچ دار موتوژن در چیست؟
  فامکو: الکتروموتور کلاچ دار دارای دو عدد خازن (خازن استارت و خازن دائم) و معمولا برای جابه جایی یا کارهایی که برای راه اندازی نیاز به گشتاور بیشتری دارند استفاده می شوند، الکتروموتور رله ای دارای یک عدد خازن دائم می باشند و برای جابه جایی یا کاری که نیاز به گشتاور زیاد جهت راه اندازی نمی باشند به طور گسترده استفاده می گردند مانند مشعل های سوخت، فن و بلوئر و غیره.
 • 7.کاظم قادری: شرکت الکتروموتور موتوژن چه نوع الکتروموتورهایی تولید می کند؟
  فامکو: این کمپانی الکتروموتورهای صنعتی تکفاز و سه فاز و همچنین الکتروموتور کولری تولید می کند. رنج تولید الکتروموتورهای تکفاز با دو نوع رله ای و کلاچ دار از 0.25 تا 2.2 kw و دورهای 1500 و 3000 دور در دقیقه می باشد. همجنین الکتروموتورهای سه فاز از 0.06 تا 400 kw، با متریال آلومینیوم و چدن تولید می گردد.