رولبرینگ مخروطی FAG

توضیحات

رولبرینگ مخروطی FAG

رولبرینگ - FAG مخروطی
این برینگ ها دارای شیار غلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده و جزء غلتشی نیز در آن ها به شکل مخروطی می باشند. این نوع بلرینگ ها برای تحمل بارهای مرکب (شعاعی و محوری) مناسب است.

مشخصات فنی

رولبرینگ مخروطی FAG

نوع تحمل بار: قابلیت تحمل بارهای شعاعی – شعاعی محوری همزمان و بارمحوری فقط از یک سمت را دارند. قدرت تحمل بار محوری به زاویه شیار حلقه بیرونی بستگی دارد. این رولبرینگ ها قابلیت تفکیک شدن را دارند.

رولبرینگ مخروطی FAG          رولبرینگ مخروطی FAG

انواع مختلف این رولبرینگ ها
- رولبرینگ مخروطی یک ردیفه
- رولبرینگ مخروطی دو ردیفه
- رولبرینگ مخروطی چهارردیفه در دو اندازه متریک و اینچی
- یکی از انواع مخصوص این بیرینگ ها نوع  TQ می باشد که دارای طراحی خاصی در لبه ی داخلی با غلتک هاست که عمل روانکاری در آن محل تماس بهینه ساخته و نیز شیار غلتک ها بطور مخصوص جهت توزیع مناسب بار ساخته شده است. از مشخصه های این نوع کاهش اصطکاک و افزایش قدرت تحمل بار از خصوصیات ان است.
- نوع دیگری که طراحی مخصوصی دارند جهت کار در بارهای سنگین نظیر رولبرینگ های پینیون در دیفرانسل اتومبیل است.

رولبرینگ – FAG مخروطی یک ردیفه
این رولبرینگ ها در دو اندازه متریک و اینچی تولید می شود در اندازه های اینچی حلقه داخلی به همراه قفسه غلتک ها یک شماره و حلقه بیرونی یک شماره دیگر است که یک رولبرینگ مخروطی کامل شامل هر دوی این شماره ها می شود.
نوع تحمل بار: تحمل بار محوری از یک جهت – تحت بار شعاعی یک بار محوری در بیرینگ تولید می شود.

رولبرینگ مخروطی یک ردیفه FAG          رولبرینگ مخروطی یک ردیفه FAG

نکات
- پسوند K علامت رو لبرینگ مخروطی با ابعاد اینچی است.
- برای اینکه سرخوردگی غلتک ها بر روی شیار به وجود نیاید رولبرینگ باید همیشه تحت حداقل بار قرار داشته باشد.
- بار اولیه خیلی بزرگ باعث افزایش اصطکاک و گرما می شود.
- رولبرینگ مخروطی به علت نوع طراحی خاص در بعضی شرایط باید به صورت دو تایی نصب شود تا به لقی یا بار اولیه یکسان برسد.
- رولبرینگ مخروطی تک ردیفه مخصوص نصب دوتایی
- در شراطی که استفاده از یک رولبرینگ  مخروطی جهت تحمل مقدار بار مورد نظر کافی نباشد و یا مجبور به موقعیت دهی شافت از دو طرف باشیم از دو رولبرینگ مخروطی استفاده می شود.
از مزایا آن می توان به:
- نصب ساده
- هدایت محوری دقیق شافت
- تعیین لقی محوری شافت
- قدرت تحمل بار محوری
- قدرت تحمل بار شعاعی بالا
- نگهداری و روانکاری ساده تر نام برد.

ترتیب قرار گیری این بیرینگ ها

- رو به رو
- پشت به پشت حلقه بیرونی (بار محوری از هر دو طرف کنترل می شود)

نکات

- قفسه فولادی این رو لبرینگ ها فولادی می باشد.
- لقی محوری داخل رولبرینگ ها توسط حلقه فاصله گذار تعیین می شود.
- هر مقدار نا همراستایی شافت در این رولبرینگ ها دو تایی موجب کوتاه شدن طول عمر بیرینگ می شود.

رولبرینگ مخروطی یک ردیفه FAG

ردیف

قطر داخلی

Tapered roller bearings 302

Tapered roller bearings 303

Tapered roller bearings 322

1

15mm

30202-A  رولبرینگ

30302-A  رولبرینگ مخروطی

 

30202-XL  رولبرینگ مخروطی

30302-XL  رولبرینگ مخروطی

2

17mm

30203-A  رولبرینگ مخروطی

30303-A  رولبرینگ مخروطی

32203-A  رولبرینگ مخروطی

30203-XL   رولبرینگ مخروطی

30303-XL  رولبرینگ مخروطی

32203-XL  رولبرینگ مخروطی

3

20mm

30204-A  رولبرینگ مخروطی

30304-A  رولبرینگ مخروطی

32204-A  رولبرینگ مخروطی

32204-B  رولبرینگ مخروطی

30204-XL  رولبرینگ مخروطی

32204-B-XL  رولبرینگ مخروطی

32204-XL  رولبرینگ مخروطی

4

22mm

 

303/22  رولبرینگ مخروطی

 

5

25mm

30205-XL  رولبرینگ مخروطی

30305-A  رولبرینگ مخروطی

32205-A  رولبرینگ مخروطی

32205-B  رولبرینگ مخروطی

32205-B-XL  رولبرینگ مخروطی

32205-XL  رولبرینگ مخروطی

6

28mm

 

303/28  رولبرینگ مخروطی

322/28-B  رولبرینگ مخروطی

7

30mm

30206-A  رولبرینگ مخروطی

30306-A  رولبرینگ مخروطی

32206-A  رولبرینگ مخروطی

32206-B  رولبرینگ مخروطی

30206-XL  رولبرینگ مخروطی

30306-XL  رولبرینگ مخروطی

32206-B-XL  رولبرینگ مخروطی

32206-XL  رولبرینگ مخروطی

8

32mm

302/32  رولبرینگ مخروطی

303/32 رولبرینگ مخروطی

9

35mm

30207-A  رولبرینگ مخروطی

30307-A  رولبرینگ مخروطی

32207-A  رولبرینگ مخروطی

32207-B  رولبرینگ مخروطی

30207-XL  رولبرینگ مخروطی

32207-B-XL  رولبرینگ مخروطی

32207-XL  رولبرینگ مخروطی

10

40mm

30208-A  رولبرینگ مخروطی

30308-A رولبرینگ مخروطی

32208-A  رولبرینگ مخروطی

32208-B  رولبرینگ مخروطی

30208-XL  رولبرینگ مخروطی

32208-B-XL  رولبرینگ مخروطی

32208-XL  رولبرینگ مخروطی

11

45mm

30209-A  رولبرینگ مخروطی

30309-A  رولبرینگ مخروطی

32209-A  رولبرینگ مخروطی

32209-B  رولبرینگ مخروطی

30209-XL  رولبرینگ مخروطی

32209-B-XL  رولبرینگ مخروطی

32209-XL  رولبرینگ مخروطی

12

50mm

30210-A  رولبرینگ مخروطی

30310-A  رولبرینگ مخروطی

32210-A  رولبرینگ مخروطی

32210-B  رولبرینگ مخروطی

30210-XL   رولبرینگ مخروطی

32210-B-XL  رولبرینگ مخروطی

32210-XL  رولبرینگ مخروطی

13

55mm

30211-A   رولبرینگ مخروطی

30311-A رولبرینگ مخروطی

32211-A  رولبرینگ مخروطی

32211-B  رولبرینگ مخروطی

30211-XL   رولبرینگ مخروطی

30311-XL  رولبرینگ مخروطی

32211-B-XL  رولبرینگ مخروطی

32211-XL  رولبرینگ مخروطی

14

60mm

30212-A   رولبرینگ مخروطی

30312-A  رولبرینگ مخروطی

32212-A  رولبرینگ مخروطی

32212-B  رولبرینگ مخروطی

30212-XL  رولبرینگ مخروطی

30312-XL  رولبرینگ مخروطی

32212-B-XL  رولبرینگ مخروطی

32212-XL  رولبرینگ مخروطی

15

65mm

30213-A  رولبرینگ مخروطی

30313-A  رولبرینگ مخروطی

32213-A  رولبرینگ مخروطی

32213-B  رولبرینگ مخروطی

30213-XL  رولبرینگ مخروطی

32213-B-XL رولبرینگ مخروطی

32213-XL  رولبرینگ مخروطی

16

70mm

30214-A  رولبرینگ مخروطی

30314-A  رولبرینگ مخروطی

32214-A  رولبرینگ مخروطی

32214-B  رولبرینگ مخروطی

30214-XL  رولبرینگ مخروطی

32214-B-XL  رولبرینگمخروطی

32214-XL  رولبرینگ مخروطی

17

75mm

30215-A  رولبرینگ مخروطی

30315-A  رولبرینگ مخروطی

32215-A  رولبرینگ مخروطی

30215-XL  رولبرینگ مخروطی

32215-XL  رولبرینگ مخروطی

18

80mm

30216-A  رولبرینگ مخروطی

30316-A  رولبرینگ مخروطی

32216-A  رولبرینگ مخروطی

30216-XL  رولبرینگ مخروطی

32216-XL  رولبرینگ مخروطی

19

85mm

30217-A  رولبرینگ مخروطی

30317-A  رولبرینگ مخروطی

32217-A  رولبرینگ مخروطی

30217-XL  رولبرینگ مخروطی

32217-XL  رولبرینگ مخروطی

20

90mm

30218-A  رولبرینگ مخروطی

30318-A  رولبرینگ مخروطی

32218-A  رولبرینگ مخروطی

30218-XL  رولبرینگ مخروطی

32218-XL  رولبرینگ مخروطی

21

95mm

30219-A  رولبرینگ مخروطی

30319-A  رولبرینگ مخروطی

32219-A  رولبرینگ مخروطی

30219-XL  رولبرینگ مخروطی

32219-XL  رولبرینگ مخروطی

22

100mm

30220-A  رولبرینگ مخروطی

30320-A  رولبرینگ مخروطی

32220-A  رولبرینگ مخروطی

30220-XL  رولبرینگ مخروطی

32220-XL  رولبرینگ مخروطی

23

105mm

30221-A  رولبرینگ مخروطی

30321  رولبرینگ مخروطی

32221-XL  رولبرینگ مخروطی

30221-XL   رولبرینگ مخروطی

30321-XL  رولبرینگ مخروطی

24

110mm

30222-A  رولبرینگ مخروطی

30322-XL  رولبرینگ مخروطی

32222-XL  رولبرینگ مخروطی

30222-XL  رولبرینگ مخروطی

25

120mm

30224-A  رولبرینگ مخروطی

30324-A  رولبرینگ مخروطی

32224-A  رولبرینگ مخروطی

30224-XL  رولبرینگ مخروطی

32224-XL  رولبرینگ مخروطی

26

130mm

30226-A  رولبرینگ مخروطی

30326  رولبرینگ مخروطی

32226-A  رولبرینگ مخروطی

30226-XL  رولبرینگ مخروطی

30326-XL  رولبرینگ مخروطی

32226-XL  رولبرینگ مخروطی

27

140mm

30228-A  رولبرینگ مخروطی

30328  رولبرینگ مخروطی

32228-A  رولبرینگ مخروطی

30228-XL  رولبرینگ مخروطی

30328-XL  رولبرینگ مخروطی

32228-XL  رولبرینگ مخروطی

28

150mm

30230-A  رولبرینگ مخروطی

30330-A  رولبرینگ مخروطی

32230-A  رولبرینگ مخروطی

30230-XL  رولبرینگ مخروطی

32230-XL  رولبرینگ مخروطی

29

160mm

30232  رولبرینگ مخروطی

30332-A  رولبرینگ مخروطی

32232-A  رولبرینگ مخروطی

30232-XL  رولبرینگ مخروطی

32232-XL  رولبرینگ مخروطی

30

170mm

30234-A   رولبرینگ مخروطی

30334-A  رولبرینگ مخروطی

32234-XL  رولبرینگ مخروطی

30234-XL  رولبرینگ مخروطی

31

180mm

30236-A  رولبرینگ مخروطی

30336  رولبرینگ مخروطی

32236-XL  رولبرینگ مخروطی

30236-XL  رولبرینگ مخروطی

32

190mm

30238  رولبرینگ مخروطی

30338  رولبرینگ مخروطی

32238-A  رولبرینگ مخروطی

30238-XL  رولبرینگ مخروطی

32238-XL  رولبرینگ مخروطی

33

200mm

30240-XL  رولبرینگ مخروطی

30340  رولبرینگ مخروطی

32240-XL  رولبرینگ مخروطی

34

220mm

30244-A  رولبرینگ مخروطی

30344  رولبرینگ مخروطی

32244-A  رولبرینگ مخروطی

30244-XL  رولبرینگ مخروطی

32244-XL  رولبرینگ مخروطی

35

240mm

30248  رولبرینگ مخروطی

30348 رولبرینگ مخروطی

32248-XL  رولبرینگ مخروطی

 

30248-XL  رولبرینگ مخروطی

36

260mm

30252-A  رولبرینگ مخروطی

30352 رولبرینگ مخروطی

32252-XL  رولبرینگ مخروطی

 

30252-XL  رولبرینگ مخروطی

37

280mm

30256  رولبرینگ مخروطی

30356 رولبرینگ مخروطی

32256-XL  رولبرینگ مخروطی

30256-XL  رولبرینگ مخروطی

38

300mm

30260-XL   رولبرینگ مخروطی

 

32260  رولبرینگ مخروطی

32260-XL  رولبرینگ مخروطی

39

320mm

30264   رولبرینگ مخروطی

 

32264  رولبرینگ مخروطی

30264-XL رولبرینگ مخروطی

32264-XL  رولبرینگ مخروطی
رولبرینگ مخروطی یک ردیفه FAG

ردیف

قطر داخلی

Tapered roller bearings 313

Tapered roller bearings 320

Tapered roller bearings 323

 

17mm

 

 

32303-A رولبرینگ مخروطی

1

20mm

31304 رولبرینگ مخروطی

32004-X رولبرینگ مخروطی

32304-A رولبرینگ مخروطی

32004-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

2

22mm

 

320/22-X رولبرینگ مخروطی

 

3

25mm

31305-A رولبرینگ مخروطی

32005-X رولبرینگ مخروطی

32305-A رولبرینگ مخروطی

32005-X-XL رولبرینگ مخروطی

32305-B رولبرینگ مخروطی

4

28mm

 

320/28-X رولبرینگ مخروطی

 

5

30mm

31306-A رولبرینگ مخروطی

32006-X رولبرینگ مخروطی

32306-A رولبرینگ مخروطی

32006-X-XL رولبرینگ مخروطی

32306-B رولبرینگ مخروطی

6

32mm

 

320/32-X رولبرینگ مخروطی

 

7

35mm

31307-A رولبرینگ مخروطی

32007-X رولبرینگ مخروطی

32307-A رولبرینگ مخروطی

32007-X-XL رولبرینگ مخروطی

32307-B رولبرینگ مخروطی

8

38mm

 

320/38-X رولبرینگ مخروطی

 

9

40mm

31308-A رولبرینگ مخروطی

32008-XA رولبرینگ مخروطی

32308-A رولبرینگ مخروطی

10

31308-XL رولبرینگ مخروطی

32008-X-XL رولبرینگ مخروطی

32308-B رولبرینگ مخروطی

32308-XL رولبرینگ مخروطی

11

42mm

 

320/42-X رولبرینگ مخروطی

 

12

45mm

31309-A رولبرینگ مخروطی

32009-XA رولبرینگ مخروطی

32309-A رولبرینگ مخروطی

13

31309-XL رولبرینگ مخروطی

32009-X-XL رولبرینگ مخروطی

32309-BA رولبرینگ مخروطی

14

50mm

31310-A رولبرینگ مخروطی

32010-X رولبرینگ مخروطی

32310-A رولبرینگ مخروطی

15

31310-XL رولبرینگ مخروطی

32010-X-XL رولبرینگ مخروطی

32310-B رولبرینگ مخروطی

16

55mm

31311-A رولبرینگ مخروطی

32011-X-XL رولبرینگ مخروطی

32311-A رولبرینگ مخروطی

17

31311-XL رولبرینگ مخروطی

32311-B رولبرینگ مخروطی

18

60mm

31312-A رولبرینگ مخروطی

32012-X-XL رولبرینگ مخروطی

32312-A رولبرینگ مخروطی

32312-BA رولبرینگ مخروطی

19

31312-XL رولبرینگ مخروطی

32312-XL رولبرینگ مخروطی

20

65mm

31313-A رولبرینگ مخروطی

32013-X-XL رولبرینگ nمخروطی

32313-A رولبرینگ مخروطی

32313-XL رولبرینگ مخروطی

21

31313-XL رولبرینگ مخروطی

32313-BA رولبرینگ مخروطی

22

70mm

31314-A رولبرینگ مخروطی

32014-X-XL رولبرینگ مخروطی

32314-A رولبرینگ مخروطی

23

31314-XL رولبرینگ مخروطی

32314-BA رولبرینگ مخروطی

32314-XL رولبرینگ مخروطی

24

75mm

31315 رولبرینگ مخروطی

32015-X-XL رولبرینگ مخروطی

32315-A رولبرینگ مخروطی

25

31315-XL رولبرینگ مخروطی

32315-B رولبرینگ مخروطی

26

80mm

31316 رولبرینگ مخروطی

32016-X-XL رولبرینگ مخروطی

32316-A رولبرینگ مخروطی

27

31316-XL رولبرینگ مخروطی

32316-B رولبرینگ مخروطی

32316-XL رولبرینگ مخروطی

28

85mm

31317 رولبرینگ مخروطی

32017-X-XL رولبرینگ مخروطی

32317-A رولبرینگ مخروطی

32317-B رولبرینگ مخروطی

32317-XL رولبرینگ مخروطی

32317-B-XL رولبرینگ مخروطی

29

90mm

31318 رولبرینگ مخروطی

32018-XA رولبرینگ مخروطی

32318-A رولبرینگ مخروطی

32018-X-XL رولبرینگ مخروطی

32318-B رولبرینگ مخروطی

32318-XL رولبرینگ مخروطی

30

95mm

31319-A رولبرینگ مخروطی

32019-XA رولبرینگ مخروطی

32319-A رولبرینگ مخروطی

32019-X-XL رولبرینگ مخروطی

32319-B رولبرینگ مخروطی

31

100mm

31320-X رولبرینگ مخروطی

32020-X رولبرینگ مخروطی

 

32020-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

32

105mm

31321-X رولبرینگ مخروطی

32021-X رولبرینگ مخروطی

 

33

31321-X-XL رولبرینگ مخروطی

32021-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

34

110mm

31322-X-XL رولبرینگ مخروطی

32022-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

35

120mm

31324-X رولبرینگ مخروطی

32024-X رولبرینگ مخروطی

 

36

31324-X-XL رولبرینگ مخروطی

32024-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

37

130mm

31326-X رولبرینگ مخروطی

32026-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

38

31326-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

39

140mm

31328-X رولبرینگ مخروطی

32028-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

40

31328-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

41

150mm

31330-X رولبرینگ مخروطی

32030-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

42

31330-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

43

160mm

 

32032-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

44

170mm

 

32034-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

45

180mm

 

32036-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

46

190mm

 

32038-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

47

200mm

 

32040-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

48

220mm

 

32044-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

49

240mm

 

32048-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

50

260mm

 

32052-X رولبرینگ مخروطی

 

51

260mm

 

32052-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

52

280mm

 

32056-X رولبرینگ مخروطی

 

53

280mm

 

32056-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

54

300mm

 

32060-X رولبرینگ مخروطی

 

55

300mm

 

32060-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

56

320mm

 

32064-X رولبرینگ مخروطی

 

57

320mm

 

32064-X-XL رولبرینگ مخروطی

 

58

380mm

 

32076-XL رولبرینگ مخروطی

 


رولبرینگ - FAG مخروطی دو ردیفه

رولبرینگ دو ردیفه مخروطی توانایی تحمل بارهای سنگین را دارد. آن ها برای تحمل بارهای ترکیبی (محوری و شعاعی) مناسب اند. استفاده عمده این نوع رولبرینگ در گیربکس ها، لوازم و تجهیزات جرثقیل، دستگاه های نورد کاری و ماشین های مورد استفاده در صنایع معدن کاری است.

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه FAG          رولبرینگ مخروطی دو ردیفه FAG


رولبرینگ دو ردیفه مخروطی در  دو شکل و طرح های مختلف ساخته می شود

TDO؛ بیرینگ TDO دارای یک، دو ردیف رینگ خارجی و دو رینگ داخلی با غلتک و قفسه نگه دارنده است.
TDI؛ که شامل یک، دو ردیف رینگ داخلی به همراه دو غلتک و قفسه نگه دارنده و دو رینگ خارجی است .
هر دو بیرینگ در طرح های مختلف تولید می شوند.

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه FAG

ردیف

قطر داخلی

Tapered roller bearings 302..-N11CA

1

90mm

30218-A-N11CA رولبرینگ مخروطی

2

130mm

30226-A-N11CA رولبرینگ مخروطی

3

140mm

30228-A-N11CA رولبرینگ مخروطی

4

150mm

30230-A-N11CA رولبرینگ مخروطی

30330-A-N11CA رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه  FAG

ردیف

قطر داخلی

Tapered roller bearings 302..-DF

Tapered roller bearings 322..-N11CA

1

60mm

30212-XL-DF-A100-140 رولبرینگ مخروطی

 

2

85mm

30217-A-DF-A200-250 رولبرینگ مخروطی

32217-A-N11CA رولبرینگ مخروطی

32217-A-N11CA-A220-270 رولبرینگ مخروطی

3

95mm

 

32219-A-N11CA رولبرینگ مخروطی

4

100mm

30220-A-DF-A80-120 رولبرینگ مخروطی

 

5

100mm

30220-A-DF-A180-220 رولبرینگ مخروطی

6

100mm

30220-XL-DF-A180-220 رولبرینگ مخروطی

7

100mm

30220-A-DF-A220-270 رولبرینگ مخروطی

9

100mm

30220-XL-DF-A220-270 رولبرینگ مخروطی

10

100mm

30220-A-DF-A250-280 رولبرینگ مخروطی

11

100mm

30220-XL-DF-A250-280 رولبرینگ مخروطی

12

110mm

30222-A-DF-A220-280 رولبرینگ مخروطی

13

120mm

30224-XL-DF-A230-280 رولبرینگ مخروطی

14

130mm

 

32226-A-N11CA رولبرینگ مخروطی

15

160mm

30232-XL-DF-A280-330 رولبرینگ مخروطی

32232-A-N11CA رولبرینگ مخروطی

16

170mm

30234-XL-DF-A280-330 رولبرینگ مخروطی

 

17

190mm

 

32238-A-N11CA رولبرینگ مخروطی

32238-A-N11CA-A350-400  رولبرینگ مخروطی

18

200mm

30240-A-DF-A0-50 رولبرینگ مخروطی

 

19

200mm

30240-A-DF-A350-400 رولبرینگ مخروطی

20

200mm

30240-A-DF-A550-600 رولبرینگ مخروطی

21

220mm

30244-A-DF-A350-400 رولبرینگ مخروطی

32244-A-N11CA رولبرینگ مخروطی
رولبرینگ مخروطی دو ردیفه  FAG

ردیف

قطر داخلی

Tapered roller bearings 313..-N11CA

Tapered roller bearings 313..-DF

1

30mm

31306-A-N11CA-A50-90 رولبرینگ مخروطی

 

2

35mm

31307-A-N11CA-A40-70 رولبرینگ مخروطی

3

40mm

 

31308-XL-P5-DF-VA20-40رولبرینگ مخروطی

31308-XL-DF-A50-90 رولبرینگ مخروطی

31308-XL-DF-A70-110 رولبرینگ مخروطی

31308-XL-DF-A115-155 رولبرینگ مخروطی

4

45mm

 

31309-A-DF-VA20-40 رولبرینگ مخروطی

5

50mm

31310-A-N11CA-A60-100 رولبرینگ مخروطی

 

6

55mm

31311-A-N11CA-A80-120 رولبرینگ مخروطی

7

60mm

31312-A-N11CA-A80-120 رولبرینگ مخروطی

8

65mm

 

31313-XL-DF-A80-120 رولبرینگ مخروطی

31313-XL-DF-A120-160 رولبرینگ مخروطی

9

70mm

31314-A-N11CA-A100-140رولبرینگ مخروطی

 

10

75mm

31315-N11CA رولبرینگ مخروطی

11

75mm

31315-N11CA-A100-140 رولبرینگ مخروطی

12

80mm

31316-N11CA رولبرینگ مخروطی

13

80mm

31316-N11CA-A100-140 رولبرینگ مخروطی

14

80mm

31316-N11CA-A120-160 رولبرینگ مخروطی

15

85mm

31317-N11CA رولبرینگ مخروطی

16

85mm

31317-N11CA-A120-160 رولبرینگ مخروطی

17

90mm

 

31318-DF-A160-200 رولبرینگ مخروطی

18

95mm

 

31319-A-DF-A170-210 رولبرینگ مخروطی

19

100mm

 

31320-X-DF-A0-30 رولبرینگ مخروطی

31320-X-DF-A120-160 رولبرینگ مخروطی

31320-X-DF-A170-220 رولبرینگ مخروطی

20

110mm

 

31322-X-DF-A60-100 رولبرینگ مخروطی

31322-X-DF-A70-90 رولبرینگ مخروطی

31322-X-DF-A120-160 رولبرینگ مخروطی

31322-X-DF-A140-180 رولبرینگ مخروطی

31322-X-DF-A170-220 رولبرینگ مخروطی

31322-X-DF-A200-250 رولبرینگ مخروطی

21

120mm

31324-X-N11CA رولبرینگ مخروطی

 

22

120mm

31324-X-N11CA-A140-180 رولبرینگ مخروطی

32024-X-N11CA رولبرینگ مخروطی

23

130mm

31326-X-DF-A370-430 رولبرینگ مخروطی

31326-X-DF-A220-270 رولبرینگ مخروطی

24

140mm

31328-X-N11CA رولبرینگ مخروطی

 

25

150mm

 

31330-X-DF-A280-330 رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه FAG

ردیف

قطر داخلی

Tapered roller bearings 320..-DF

1

55mm

32011-X-XL-DF-A0-30 رولبرینگ مخروطی

2

32011-X-XL-DF-A160-200 رولبرینگ مخروطی

3

70mm

32014-X-XL-DF-A0-100 رولبرینگ مخروطی

4

32014-X-XL-DF-A80-100 رولبرینگ مخروطی

5

80mm

32016-X-XL-DF-A25-50 رولبرینگ مخروطی

6

32016-X-XL-DF-A100-140 رولبرینگ مخروطی

7

32016-X-XL-DF-A140-170 رولبرینگ مخروطی

8

32016-X-XL-DF-A150-200 رولبرینگ مخروطی

9

85mm

32017-X-XL-DF-A0-35 رولبرینگ مخروطی

10

32017-X-XL-P5-DF-A80-100 رولبرینگ مخروطی

11

32017-X-XL-DF-A170-220 رولبرینگ مخروطی

12

32017-X-XL-DF-A190-230 رولبرینگ مخروطی

13

90mm

32018-X-XL-DF-A170-220 رولبرینگ مخروطی

14

32018-X-XL-DF-A220-270 رولبرینگ مخروطی

15

95mm

32019-X-XL-DF-A170-220 رولبرینگ مخروطی

16

100mm

32020-X-XL-DF-A80-120 رولبرینگ مخروطی

17

32020-X-XL-P5-DF-A120-150 رولبرینگ مخروطی

18

32020-X-XL-P5-DF-A190-220 رولبرینگ مخروطی

19

32020-X-XL-P5-DF-A200-230 رولبرینگ مخروطی

20

32020-X-XL-DF-A220-270 رولبرینگ مخروطی

21

105mm

32021-X-XL-DF-A280-330 رولبرینگ مخروطی

22

110mm

32022-X-XL-DF-A90-130 رولبرینگ مخروطی

23

32022-X-XL-DF-A170-230 رولبرینگ مخروطی

24

32022-X-XL-DF-A180-230 رولبرینگ مخروطی

25

32022-X-XL-DF-A220-270 رولبرینگ مخروطی

26

120mm

32024-X-XL-DF-A230-280 رولبرینگ مخروطی

27

130mm

32026-X-XL-DF-A125-175 رولبرینگ مخروطی

28

32026-X-XL-DF-A200-250 رولبرینگ مخروطی

29

32026-X-XL-DF-A250-300 رولبرینگ مخروطی

30

140mm

32028-X-XL-DF-A170-200 رولبرینگ مخروطی

31

32028-X-XL-DF-A250-300 رولبرینگ مخروطی

32

150mm

32030-X-XL-DF-A0-60 رولبرینگ مخروطی

33

32030-X-XL-DF-A120-170 رولبرینگ مخروطی

34

32030-X-XL-DF-A280-330 رولبرینگ مخروطی

35

160mm

32032-X-XL-DF-A280-330 رولبرینگ مخروطی

36

32032-X-XL-DF-A300-350 رولبرینگ مخروطی

37

32032-X-XL-DF-A300-380 رولبرینگ مخروطی

38

32032-X-XL-DF-A400-450 رولبرینگ مخروطی

39

32032-X-XL-DF-A630-680 رولبرینگ مخروطی

40

170mm

32034-X-XL-DF-A0-40 رولبرینگ مخروطی

41

32034-X-XL-DF-A200-250 رولبرینگ مخروطی

42

32034-X-XL-DF-A230-270 رولبرینگ مخروطی

43

32034-X-XL-DF-A330-380 رولبرینگ مخروطی

44

32034-X-XL-DF-A440-490 رولبرینگ مخروطی

45

180mm

32036-X-XL-DF-A80-120 رولبرینگ مخروطی

46

32036-X-XL-DF-A240-290 رولبرینگ مخروطی

47

32036-X-XL-DF-A320-370 رولبرینگ مخروطی

48

32036-X-XL-DF-A330-380 رولبرینگ مخروطی

49

32036-X-XL-DF-A400-450 رولبرینگ مخروطی

50

190mm

32038-X-XL-DF-A100-280 رولبرینگ مخروطی

51

32038-X-XL-DF-A120-150 رولبرینگ مخروطی

52

32038-X-XL-DF-A200-250 رولبرینگ مخروطی

53

32038-X-XL-DF-A250-300 رولبرینگ مخروطی

54

32038-X-XL-DF-A300-350 رولبرینگ مخروطی

55

32038-X-XL-DF-A350-400 رولبرینگ مخروطی

56

32038-X-XL-DF-A370-420 رولبرینگ مخروطی

57

32038-X-XL-DF-A530-580 رولبرینگ مخروطی

58

32038-X-XL-DF-A580-630 رولبرینگ مخروطی

59

200mm

32040-X-XL-DF-A80-120 رولبرینگ مخروطی

60

32040-X-XL-DF-A250-300 رولبرینگ مخروطی

61

32040-X-XL-DF-A320-370 رولبرینگ مخروطی

62

32040-X-XL-DF-A350-400 رولبرینگ مخروطی

63

32040-X-XL-DF-A620-670 رولبرینگ مخروطی

64

220mm

32044-X-XL-DF-A300-360 رولبرینگ مخروطی

65

32044-X-XL-DF-A400-450 رولبرینگ مخروطی

66

32044-X-XL-DF-A450-500 رولبرینگ مخروطی

67

32044-X-XL-DF-A700-750 رولبرینگ مخروطی

68

240mm

32048-X-XL-DF-A300-350 رولبرینگ مخروطی

69

32048-X-XL-DF-A400-450 رولبرینگ مخروطی

70

32048-X-XL-DF-A450-500 رولبرینگ مخروطی

71

32048-X-XL-DF-A700-750 رولبرینگ مخروطی

72

32048-X-XL-DF-A700-800 رولبرینگ مخروطی

73

260mm

32052-X-XL-DF-A300-360 رولبرینگ مخروطی

74

32052-X-XL-DF-A500-550 رولبرینگ مخروطی

75

32052-X-XL-DF-A700-750 رولبرینگ مخروطی

76

32052-X-DF-A900-950 رولبرینگ مخروطی

77

280mm

32056-X-XL-DF-A300-360 رولبرینگ مخروطی

78

32056-X-XL-DF-A500-550 رولبرینگ مخروطی

79

32056-X-XL-DF-A570-620 رولبرینگ مخروطی

80

300mm

32060-X-XL-DF-A550-600 رولبرینگ مخروطی

81

320mm

32064-X-DF-A400-450 رولبرینگ مخروطی

82

32064-X-XL-DF-A400-450 رولبرینگ مخروطی

83

32064-X-XL-DF-A550-600 رولبرینگ مخروطی

84

32064-X-XL-DF-A600-650 رولبرینگ مخروطی
رولبرینگ مخروطی دو ردیفه FAG

ردیف

قطر داخلی

Tapered roller bearings 322..-DF

1

90mm

32218-XL-DF-A220-270 رولبرینگ مخروطی

2

100mm

32220-XL-DF-A230-280 رولبرینگ مخروطی

3

105mm

32221-XL-DF-A230-280 رولبرینگ مخروطی

4

110mm

32222-XL-DF-A230-280 رولبرینگ مخروطی

5

110mm

32222-XL-P5-DF-A250-280 رولبرینگ مخروطی

6

110mm

32222-XL-DF-A300-350 رولبرینگ مخروطی

7

120mm

32224-A-DF-VA200-300 رولبرینگ مخروطی

8

120mm

32224-A-DF-A230-280 رولبرینگ مخروطی

9

140mm

32228-XL-DF-A300-350 رولبرینگ مخروطی

10

150mm

32230-XL-DF-A120-180 رولبرینگ مخروطی

11

150mm

32230-XL-DF-A250-300 رولبرینگ مخروطی

12

150mm

32230-XL-DF-A280-330 رولبرینگ مخروطی

13

150mm

32230-XL-DF-A340-390 رولبرینگ مخروطی

14

150mm

32230-XL-DF-A480-530 رولبرینگ مخروطی

15

170mm

32234-XL-DF-A320-370 رولبرینگ مخروطی

16

170mm

32234-XL-DF-A350-410 رولبرینگ مخروطی

17

170mm

32234-XL-DF-A490-540 رولبرینگ مخروطی

18

180mm

32236-XL-DF-A330-380 رولبرینگ مخروطی

19

180mm

32236-XL-DF-A380-430 رولبرینگ مخروطی

20

180mm

32236-XL-DF-A385-445 رولبرینگ مخروطی

21

180mm

32236-XL-DF-A430-480 رولبرینگ مخروطی

22

200mm

32240-XL-DF-A350-400 رولبرینگ مخروطی

23

200mm

32240-XL-DF-A400-450 رولبرینگ مخروطی

24

200mm

32240-XL-DF-A500-550 رولبرینگ مخروطی

25

240mm

32248-XL-DF-A0-50 رولبرینگ مخروطی

26

240mm

32248-XL-DF-A350-400 رولبرینگ مخروطی

27

240mm

32248-XL-DF-A450-500 رولبرینگ مخروطی

28

240mm

32248-XL-DF-A610-670 رولبرینگ مخروطی

29

260mm

32252-XL-DF-A500-550 رولبرینگ مخروطی

30

260mm

32252-XL-DF-A550-600 رولبرینگ مخروطی


رولبرینگ - FAG مخروطی چهار ردیفه

رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه به صورت موفقیت آمیزی در سراسر جهان در کارخانه های نورد و لوله در سرعت های کم تا متوسط استفاده شده است. رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه به خاطر طراحی آن باید داخل محفظه قرار گیرد. غلتک های این رولبرینگ دارای تلرانس تطابق گشادی است. این تطابق گشاد دارای مضراتی است که باعث می شود رینگ داخلی آن زیر بار بر روی تکیه گاه آن منحرف می شود و باعث سایش می شود، به خاطر این که تکیه گاه در حالت نرمال دارای سختی کمتری نسبت به رینگ داخلی است. برای حل این مشکل و کاهش اصطکاک بیرینگ های با شیار حلزونی و شیار روغن کاری روی لبه رینگ داخلی تعبیه کرده اند. این شیارها توانایی ایجاد لایه روغن بین نقاط تماس رینگ داخلی و نشیمنگاه را دارند. به علاوه این شیارهای پر شده با گریس توانایی جذب اصطکاک را دارند. رولبرینگ های مخروطی چهار ردیفه را نه فقط با طراحی عادی با رینگ واسطه بین رینگ خارجی و داخلی بلکه با طراحی اصلاح شده جدید که رینگ واسطه به صورت یکپارچه تعبیه شده است در رنج وسیعی تولید می کند.

رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه FAG

مزایای این رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه توسعه یافته است شامل:
- نصب ساده تر به دلیل آنکه اجزای کمتر آن
- بهبود پخش فشار روی چهار غلتک که منجر به سایش کمتر و طولانی شدن سیکل های سرویس آن

رولبرینگ – FAG مخروطی کف گرد
در طرح پر مصرف این نوع بیرینگ سطح تماس واشر شفت مخروطی می باشد وسطح تماس واشر نشیمنگاه، تخت می باشد. برای اجتناب از لغزش، مشابه حالتی که در رولبرینگهای کف گرد استوانه ای ایجاد می شود، زاویه مخروط در غلتک ها به شکلی انتخاب شده است که راستای خطوط تماس، همدیگر را در محور بیرینگ قطع نمایند. غلتک ها توسط لبه واشر شفت و همچنین توسط قفسه هایی غالبا برنج ماشینکاری شده، در جای خود مهار می شوند. بیرینگ ها توانایی جابجایی و تنظیم در جهت محوری را دارند. این نوع بیرینگ در ماشین آلات نورد به کار می روند. نوع پر غلتک آنها توسط یک کلاهک پرس شده از ورق کنار هم نگه داشته می شوند. ترجیحا این نوع پر غلتک به عنوان سگ دست فرمان در وسایل نقلیه موتوری استفاده می شود. این نوع بیرینگ بسیار جمع و جور تولید شده است وتوانایی حمل بارهای خیلی سنگین محوری  و بارهای ضربه ای را دارند.

رولبرینگ مخروطی کف گرد FAG

مقالات مرتبط

  • گریس ها و روانکارها گریس ها و روانکارها

سوالات متداول

فرم ارسال سوال
    سوالی برای این محصول ثبت نشده است.