هیدرولیک

تجهیزات هیدرولیک

خدمات قابل ارائه توسط واحد تخصصی هیدرولیک گروه صنعتی فامکو عبارتند از:

فروش انواع تجهیزات هیدرولیک
نصب و راه اندازی سیستم های هیدرولیک
طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک

هیدرولیک چیست؟

در زمانی که با استفاده از نیروی یک مایع ما بتوانیم کاری انجام دهیم به معنای آن است که ما از نیروی هیدرولیک استفاده کردیم. استفاده از هیدرولیک را در بیشتر صنایع و در پیرامون مان را می توان مشاهده کرد.
 درباره عنوان اسم هیدرولیک می توان به اصطلاحات یونانی سایر علوم اعتنا کرد زیرا این عنوان هم ریشه ای یونانی دارد.  
اختراع پرس هیدرولیکی توسط جوزف برمه که دانشمندی انگلیسی و از پیشتازان علم هیدرولیک بود، از اولین اقداماتی بود که زمینه ساز رشد هیدرولیک در صنعت گردید.
این پرس هیدرولیکی با نیروی آب کار می کرد که پس از کشف نفت و روغن حاصل از نفت، روغن به جای آب به کار گرفته شد.