استخدام

عنوان شغل

اطلاعات شخصی


مشخصات افراد تحت تکفل

افزودن

آخرین مدرک تحصیلی


سوابق شغلی


دوره های آموزشی طی شده


آشنایی با زبان و کامپیوتر


وضعیت شغلی


سئوالات عمومی

فرمت فایل انتخابی می بایست یکی از انواع ذکر شده باشد : .pdf, .dox, .doxc

اینجانب صحت اطلاعات بالا را کاملا تایید نموده و چنانچه پس از ورود به خدمت یا در حین خدمت در شرکت، محرز گردد مطلب یا مطالبی که از لحاظ استخدامی برای شرکت حائز اهمیت می باشد را کتمان، خلاف واقع و یا به نادرستی ارائه نموده ام، شرکت مختار است این پرسش نامه را به منزله استعفای اینجانب قلمداد نماید. ضمنا مطلع می باشم که با تکمیل این پرسشنامه شرکت ملزم به استخدام بنده نمی باشد.