بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی و هیات همراه

اشتراک :

بازدیدکنندگان:

 - جناب آقای مهندس محمودی (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی)

 - جناب آقای دکتر فریدون عطایی (معاونت محترم فرمانداری شهر قدس)

 - جناب آقای دکتر محسن عسگری (رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهرقدس)

 تصاویر