سالروز تاسیس هایپر صنعت فامکو

اشتراک :

برگزاری جشن سالروز تاسیس هایپر صنعت فامکو

سالروز تاسیس هایپر صنعت فامکو و همزمانی با جشن روز مهندس و برگزاری جشن تاسیس هایپر صنعت فامکو در نمایشگاه دائمی صنعت

 تصاویر