سالروز تاسیس هایپر صنعت فامکو 1396

اشتراک :

سالروز تاسیس هایپر صنعت فامکو 1396

سالروز تاسیس هایپر صنعت فامکو و همزمانی با جشن روز مهندس و برگزاری جشن تاسیس هایپر صنعت فامکو در نمایشگاه دائمی صنعت

 تصاویر