کابل فشار ضعیف

کابل فشار ضعیف چیست؟

كابل های فشار ضعیف برق فشار ضعيف (LV) دارای رنج ولتاژی کمتر از 1000 ولت می باشند. اين دسته از كابل ها را می توان با توجه به نوع مواد به كار رفته در عايق و روكش آنها به شکل زیر دسته بندی کرد به دسته های مختلفی همچون کابل فشار ضعيف عايق PVC، کابل های فشار ضعيف عايق XLPE و هم چنین کابل های فشار ضعيف ضد آتش تقسيم بندی نمود.

 • کابل فشار ضعيف عايق PVC
 • کابل فشار ضعيف عايق XLPE
 • کابل فشار ضعيف نسوز

انواع کابل برق فشار ضعیف

در ادامه به بررسی انواع کابل های فشارضعیف می پردازیم.

کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC

اجزاء کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
1*1.5 1.4 0.8 1.4 5.8
1*2.5 1.8 0.8 1.4 6.2
1*4 2.3 1 1.4 7.1
1*6 2.8 1 1.4 7.6
1*10 3.6 1 1.4 8.4
1*16 4.5 1 1.4 9.3
1*25 5.6 1.2 1.4 10.8
1*35 6.7 1.2 1.4 11.9
1*50 8 1.4 1.4 13.6
1*70 9.4 1.4 1.4 15.1
1*95 11 1.6 1.5 17.2
1*120 12.4 1.6 1.5 18.7
1*150 13.8 1.8 1.6 20.6
1*185 15.3 2 1.7 22.7
1*240 17.5 2.2 1.8 25.4
1*300 19.5 2.4 1.9 28
1*400 22.6 2.6 2 31.7
1*500 25.2 2.8 2.1 35
1*630 28.3 2.8 2.2 38.3

کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC

اجزاء کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
2*1.5 1.4 0.8 1.8 9.6
2*2.5 1.8 0.8 1.8 10.4
2*4 2.3 1 1.8 12.2
2*6 2.8 1 1.8 13.2
2*10 3.6 1 1.8 14.8
2*16 4.5 1 1.8 16.6
2*25 5.6 1.2 1.8 19.6
2*35 6.7 1.2 1.8 21.8
2*50 8 1.4 1.8 25.2
2*70 9.4 1.4 1.9 28.1
2*95 11 1.6 2 32.4
2*120 12.4 1.6 2.1 35.4
2*150 13.8 1.8 2.2 39.2
2*185 15.3 2 2.4 43.3
2*240 17.5 2.2 2.5 48.9
2*300 19.5 2.4 2.7 54
2*400 22.6 2.6 2.9 61.5

کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC

اجزاء کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*1.5 1.4 0.8 1.8 10.1
3*2.5 1.8 0.8 1.8 10.9
3*4 2.3 1 1.8 12.9
3*6 2.8 1 1.8 13.9
3*10 3.6 1 1.8 15.7
3*16 4.5 1 1.8 17.6
3*25 5.6 1.2 1.8 20.8
3*35 6.7 1.2 1.8 23.2
3*50 8 1.4 1.8 26.9
3*70 9.4 1.4 1.9 30.1
3*95 11 1.6 2.1 34.7
3*120 12.4 1.6 2.2 38
3*150 13.8 1.8 2.3 42.1
3*185 15.3 2 2.5 46.5
3*240 17.5 2.2 2.7 52.5
3*300 19.5 2.4 2.8 58
3*400 22.6 2.6 3.1 66.1

کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق PVC

اجزاء کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*16+10 4.5/3.6 1/1 1.8 19
3*25+16 5.6/4.5 1.2/1 1.8 22.6
3*35+16 6.7/4.5 1.2/1 1.8 25.3
3*50+25 8/5.6 1.4/1.2 1.9 29.6
3*70+35 9.4/6.7 1.4/1.2 2 33.2
3*95+50 11/8 1.6/1.4 2.2 38.4
3*120+70 12.4/9.4 1.6/1.4 2.3 42
3*150+70 13.8/9.4 1.8/1.4 2.5 46.6
3*185+95 15.3/11 2/1.6 2.6 51.6
3*240+120 17.5/12.4 2.2/1.6 2.9 58.3
3*300+150 19.5/13.8 2.4/1.8 3.1 64.5
3*400+185 22.6/15.3 2.6/2 3.3 73.5

کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC

اجزاء کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
4*1.5 1.4 0.8 1.8 10.8
4*2.5 1.8 0.8 1.8 11.8
4*4 2.3 1 1.8 14
4*6 2.8 1 1.8 15.2
4*10 3.6 1 1.8 17.1
4*16 4.5 1 1.8 19.3
4*25 5.6 1.2 1.8 22.9
4*35 6.7 1.2 1.8 25.6
4*50 8 1.4 1.9 29.9
4*70 9.4 1.4 2 33.5
4*95 11 1.6 2.2 38.7
4*120 12.4 1.6 2.3 42.3
4*150 13.8 1.8 2.5 46.9
4*185 15.3 2 2.6 51.9
4*240 17.5 2.2 2.9 58.6
4*300 19.5 2.4 3.1 64.8
4*400 22.6 2.6 3.3 73.8

کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق PVC

اجزاء کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
5*1.5 1.4 0.8 1.8 13.5
5*2.5 1.8 0.8 1.8 15
5*4 2.3 1 1.8 17
5*6 2.8 1 1.8 18.5
5*10 3.6 1 1.8 20.5
5*16 4.5 1 1.8 24.5
5*25 5.6 1.2 1.8 29.5
5*35 6.7 1.2 2 33

کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC آرموردار

اجزاء کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC شیلد دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر آرمور آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
1*4 2.3 1 1 0.8 1.8 11.5
1*6 2.8 1 1 0.8 1.8 12
1*10 3.6 1 1 0.8 1.8 12.8
1*16 4.5 1 1 0.8 1.8 13.7
1*25 5.6 1.2 1 0.8 1.8 15.2
1*35 6.7 1.2 1 1.25 1.8 17.2
1*50 8 1.4 1 1.25 1.8 18.9
1*70 9.4 1.4 1 1.25 1.8 20.3
1*95 11 1.6 1 1.6 1.8 23
1*120 12.4 1.6 1 1.6 1.8 24.4
1*150 13.8 1.8 1 1.6 1.8 26.2
1*185 15.3 2 1 1.6 1.9 28.2
1*240 17.5 2.2 1 1.6 1.9 31
1*300 19.5 2.4 1 2 2.1 34.4
1*400 22.6 2.6 1.2 2 2.2 38.6
1*500 25.2 2.8 1.2 2 2.3 41.8
1*630 28.3 2.8 1.2 2.5 2.4 46.2

کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC آرموردار

اجزاء کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC شیلد دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر زره فولادی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
2*2.5 1.8 0.8 1 0.8 1.8 14
2*4 2.3 1 1 1.25 1.8 16.7
2*6 2.8 1 1 1.25 1.8 17.7
2*10 3.6 1 1 1.25 1.8 19.3
2*16 4.5 1 1 1.25 1.8 21.1
2*25 5.6 1.2 1 1.6 1.8 24.8
2*35 6.7 1.2 1 1.6 1.8 27
2*50 8 1.4 1 1.6 1.9 30.7
2*70 9.4 1.4 1 2 2.1 34.5
2*95 11 1.6 1.2 2 2.2 39.2
2*120 12.4 1.6 1.2 2 2.3 42.2
2*150 13.8 1.8 1.2 2.5 2.5 47.2
2*185 15.3 2 1.4 2.5 2.6 51.6
2*240 17.5 2.2 1.4 2.5 2.8 57.2
2*300 19.5 2.4 1.6 2.5 3 62.8
2*400 22.6 2.6 1.6 2.5 3.2 70. 3

کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC آرمور دار

اجزا کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC شیلد دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر زره فولادی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*2.5 1.8 0.8 1 0.8 1.8 14.5
3*4 2.3 1 1 1.25 1.8 17.4
3*6 2.8 1 1 1.25 1.8 18.4
3*10 3.6 1 1 1.25 1.8 20.2
3*16 4.5 1 1 1.6 1.8 22.8
3*25 5.6 1.2 1 1.6 1.8 26
3*35 6.7 1.2 1 1.6 1.9 28.5
3*50 8 1.4 1 2 2 33.3
3*70 9.4 1.4 1.2 2 2.1 37
3*95 11 1.6 1.2 2 2.3 41.6
3*120 12.4 1.6 1.2 2.5 2.4 45.9
3*150 13.8 1.8 1.4 2.5 2.6 50.4
3*185 15.3 2 1.4 2.5 2.7 54.8
3*240 17.5 2.2 1.5 2.5 2.9 61.2
3*300 19.5 2.4 1.6 2.5 3.1 66.8
3*400 22.6 2.8 1.6 3.15 3.4 76.7
3*500 25.2 2.8 1.8 3.15 3.7 83.6

کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق PVC آرمور دار

اجزاء کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق PVC شیلد دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق PVC زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر زره فولادی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*10+6 3.6/2.8 1/1 1 1.25 1.8 21.9
3*16+10 4.5/3.6 1/1 1 1.6 1.8 24.2
3*25+16 5.6/4.5 1.2/1 1 1.6 1.8 27.9
3*35+16 6.7/4.5 1.2/1 1 1.6 1.9 30.8
3*50+25 8/5.6 1.4/1.2 1 2 2 36.4
3*70+35 9.4/6.7 1.4/1.2 1.2 2 2.1 40.1
3*95+50 11/8 1.6/1.4 1.2 2.5 2.3 46.3
3*120+70 12.4/9.4 1.6/1.4 1.4 2.5 2.4 50.3
3*150+70 13.8/9.4 1.8/1.4 1.4 2.5 2.6 55
3*185+95 15.3/11 2/1.6 1.4 2.5 2.7 60.3
3*240+120 17.5/12.4 2.2/1.6 1.6 2.5 2.9 67
3*300+150 19.5/13.8 2.4/1.8 1.6 3.15 3.1 74.6
3*400+185 22.6/15.3 2.6/2 1.8 3.15 3.4 84.1
3*500+240 25.2/17.5 2.8/2.2 2 3.15 3.7 91.8

کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC آرموردار

اجزاء کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC شیلد دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر زره فولادی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
4*4 2.3 1 1 1.25 1.8 18.5
4*6 2.8 1 1 1.25 1.8 19.7
4*10 3.6 1 1 1.25 1.8 22.3
4*16 4.5 1 1 1.6 1.8 24.5
4*25 5.6 1.2 1 1.6 1.9 28.2
4*35 6.7 1.2 1 1.6 2 31.1
4*50 8 1.4 1 2 2.1 36.7
4*70 9.4 1.4 1.2 2 2.3 40.4
4*95 11 1.6 1.2 2.5 2.5 46.6
4*120 12.4 1.6 1.4 2.5 2.6 50.6
4*150 13.8 1.8 1.4 2.5 2.7 55.3
4*185 15.3 2 1.4 2.5 2.9 60.6
4*240 17.5 2.2 1.6 2.5 3.1 67.3
4*300 19.5 2.4 1.6 3.15 3.4 74.9
4*400 22.6 2.6 1.8 3.15 3.7 84.4
4*500 25.2 2.8 2 3.15 3.9 92.1

کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE

اجزاء کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
1*1.5 1.4 0.7 1.4 5.6
1*2.5 1.8 0.7 1.4 6
1*4 2.3 0.7 1.4 6.5
1*6 2.8 0.7 1.4 7
1*10 3.6 0.7 1.4 7.8
1*16 4.5 0.7 1.4 8.7
1*25 5.6 0.9 1.4 10.2
1*35 6.7 0.9 1.4 11.3
1*50 8 1 1.4 12.8
1*70 9.4 1.1 1.4 14.4
1*95 11 1.1 1.5 16.1
1*120 12.4 1.2 1.5 17.8
1*150 13.8 1.4 1.6 19.8
1*185 15.3 1.6 1.6 21.8
1*240 17.5 1.7 1.7 24.4
1*300 19.5 1.8 1.8 26.7
1*400 22.6 2 1.9 30.5
1*500 25.2 2.2 2 33.7
1*630 28.3 2.4 2.2 37.4
1*800 31.9 2.6 2.3 41.7
1*1000 35.7 2.8 2.4 46.2

کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE
کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE
مشخصات فنی کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
2*1.5 1.4 0.7 1.8 9.2
2*2.5 1.8 0.7 1.8 10
2*4 2.3 0.7 1.8 11
2*6 2.8 0.7 1.8 12
2*10 3.6 0.7 1.8 13.6
2*16 4.5 0.7 1.8 15.4
2*25 5.6 0.9 1.8 18.4
2*35 6.7 0.9 1.8 20.6
2*50 8 1 1.8 23.6
2*70 9.4 1.1 1.8 26.8
2*95 11 1.1 1.9 30.2
2*120 12.4 1.2 2 33.7
2*150 13.8 1.4 2.2 37.5
2*185 15.3 1.6 2.3 41.6
2*240 17.5 1.7 2.5 46.7
2*300 19.5 1.8 2.6 51.4
2*400 22.6 2 2.9 58.9

کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE

اجزاء کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*1.5 1.4 0.7 1.8 9.6
3*2.5 1.8 0.7 1.8 10.5
3*4 2.3 0.7 1.8 11.6
3*6 2.8 0.7 1.8 12.6
3*10 3.6 0.7 1.8 14.4
3*16 4.5 0.7 1.8 16.3
3*25 5.6 0.9 1.8 19.5
3*35 6.7 0.9 1.8 21.9
3*50 8 1 1.8 25.1
3*70 9.4 1.1 1.9 28.7
3*95 11 1.1 2 32.4
3*120 12.4 1.2 2.1 36.1
3*150 13.8 1.4 2.3 40.3
3*185 15.3 1.6 2.4 44.6
3*240 17.5 1.7 2.6 50.2
3*300 19.5 1.8 2.7 55.2
3*400 22.6 2 3 63.3

کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE

اجزاء کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*16+10 4.5/3.6 0.7/0.7 1.8 17.5
3*25+16 5.6/4.5 0.9/0.7 1.8 21.2
3*35+16 6.7/4.5 0.9/0.7 1.8 23.8
3*50+25 8/5.6 1/0.9 1.8 27.5
3*70+35 9.4/6.7 1.1/0.9 2 31.7
3*95+50 11/8 1.1/1 2.1 35.8
3*120+70 12.4/9.4 1.2/1.1 2.3 39.9
3*150+70 13.8/9.4 1.4/1.1 2.4 44.6
3*185+95 15.3/11 1.6/1.1 2.6 49.5
3*240+120 17.5/12.4 1.7/1.2 2.8 55.7
3*300+150 19.5/13.8 1.8/1.4 3 61.4
3*400+185 22.6/15.3 2/1.6 3.2 70.4

کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE

اجزاء کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
4*1.5 1.4 0.7 1.8 10.4
4*2.5 1.8 0.7 1.8 11.3
4*4 2.3 0.7 1.8 12.5
4*6 2.8 0.7 1.8 13.7
4*10 3.6 0.7 1.8 15.7
4*16 4.5 0.7 1.8 17.8
4*25 5.6 0.9 1.8 21.5
4*35 6.7 0.9 1.8 24.1
4*50 8 1 1.8 27.8
4*70 9.4 1.1 2 32
4*95 11 1.1 2.1 36.1
4*120 12.4 1.2 2.3 40.2
4*150 13.8 1.4 2.4 44.9
4*185 15.3 1.6 2.6 49.8
4*240 17.5 1.7 2.8 56
4*300 19.5 1.8 3 61.7
4*400 22.6 2 3.2 70.7

کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق XLPE

اجزا کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
5*1.5 1.4 0.7 1.8 13
5*2.5 1.8 0.7 1.8 14.5
5*4 2.3 0.7 1.8 15.5
5*6 2.8 0.7 1.8 16.5
5*10 3.6 0.7 1.8 19
5*16 4.5 0.7 1.8 23
5*25 5.6 0.9 1.9 28
5*35 6.7 0.9 2 31.5

کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE آرموردار

اجزاء کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE شیلد دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE زره دار
 سطح مقطع (میلی متر  مربع) قطر هاد ی (م یلی  متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (م یلی متر)
1*4 2.3 0.7 1 0.8 1.8 10.9
1*6 2.8 0.7 1 0.8 1.8 11.4
1*10 3.6 0.7 1 0.8 1.8 12.2
1*16 4.5 0.7 1 0.8 1.8 13.1
1*25 5.6 0.9 1 0.8 1.8 14.6
1*35 6.7 0.9 1 1.25 1.8 16.6
1*50 8 1 1 1.25 1.8 18.1
1*70 9.4 1.1 1 1.25 1.8 19.7
1*95 11 1.1 1 1.6 1.8 22
1*120 12.4 1.2 1 1.6 1.8 23.6
1*150 13.8 1.4 1 1.6 1.8 25.4
1*185 15.3 1.6 1 1.6 1.8 27.4
1*240 17.5 1.7 1 1.6 1.9 29.9
1*300 19.5 1.8 1 2 2 33.1
1*400 22.6 2 1.2 2 2.3 37.3
1*500 25.2 2.2 1.2 2 2.3 40.5

کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE آرموردار

اجزاء کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE شیلد دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE زره دار
 سطح مقطع (میلی متر  مربع) قطر هاد ی (م یلی  متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (م یلی متر)
2*1.5 1.4 0.7 1 0.8 1.8 12.8
2*2.5 1.8 0.7 1 0.8 1.8 13.6
2*4 2.3 0.7 1 0.8 1.8 14.6
2*6 2.8 0.7 1 1.25 1.8 16.5
2*10 3.6 0.7 1 1.25 1.8 18.1
2*16 4.5 0.7 1 1.25 1.8 19.9
2*25 5.6 0.9 1 1.6 1.8 23.6
2*35 6.7 0.9 1 1.6 1.8 25.8
2*50 8 1 1 1.6 1.9 29
2*70 9.4 1.1 1 2 2 33.2
2*95 11 1.1 1.2 2 2.1 37.1
2*120 12.4 1.2 1.2 2 2.3 40.5
2*150 13.8 1.4 1.2 2.5 2.4 45.4
2*185 15.3 1.6 1.4 2.5 2.6 49.9
2*240 17.5 1.7 1.4 2.5 2.7 55.1
2*300 19.5 1.8 1.6 2.5 2.9 60.2
2*400 22.6 2 1.6 2.5 3.1 67.7

کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE آرموردار

اجزاء کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE شیلد دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE زره دار
 سطح مقطع (میلی متر  مربع) قطر هاد ی (م یلی  متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (م یلی متر)
3*1.5 1.4 0.7 1 0.8 1.8 13.2
3*2.5 1.8 0.7 1 0.8 1.8 14.1
3*4 2.3 0.7 1 0.8 1.8 15.2
3*6 2.8 0.7 1 1.25 1.8 17.1
3*10 3.6 0.7 1 1.25 1.8 18.9
3*16 4.5 0.7 1 1.25 1.8 20.8
3*25 5.6 0.9 1 1.6 1.8 24.7
3*35 6.7 0.9 1 1.6 1.8 27.2
3*50 8 1 1 1.6 1.9 30.6
3*70 9.4 1.1 1 2 2.1 35.2
3*95 11 1.1 1.2 2 2.2 39.3
3*120 12.4 1.2 1.2 2 2.3 43
3*150 13.8 1.4 1.4 2.5 2.5 48.6
3*185 15.3 1.6 1.4 2.5 2.7 53
3*240 17.5 1.7 1.4 2.5 2.8 58.5
3*300 19.5 1.8 1.6 2.5 3 64
3*400 22.6 2 1.6 3.15 3.3 73.5

کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE آرمور دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE شیلد دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE زره دار
 سطح مقطع (میلی متر  مربع) قطر هاد ی (م یلی  متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (م یلی متر)
3*16+10 4.5/3.6 0.7/0.7 1 1.6 1.8 22.7
3*25+16 6.6/4.5 0.9/0.7 1 1.6 1.8 26.5
3*35+16 6.7/4.5 0.9/0.7 1 1.6 1.9 29
3*50+25 8/5.6 1/0.9 1 1.6 2.1 33
3*70+35 9.4/6.7 1.1/0.9 1.2 2 2.2 38
3*95+50 11/8 1.1/1 1.2 2 2.3 42.4
3*120+70 12.4/9.4 1.2/1.1 1.2 2 2.5 48
3*150+70 13.8/9.4 1.4/1.1 1.4 2.5 2.7 52
3*185+95 15.3/11 1.6/1.1 1.4 2.5 2.8 57.2
3*240+120 17.5/12.4 1.7/1.2 1.6 2.5 3.1 64
3*300+150 19.5/13.8 1.8/1.4 1.6 2.5 3.2 69.8
3*400+185 22.6/15.3 2/1.6 1.6 3.15 3.6 78.6

کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE آرموردار

کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE شیلد دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE زره دار
 سطح مقطع (میلی متر  مربع) قطر هاد ی (م یلی  متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (م یلی متر)
4*1.5 1.4 0.7 1 0.8 1.8 14
4*2.5 1.8 0.7 1 0.8 1.8 14.9
4*4 2.3 0.7 1 1.25 1.8 17
4*6 2.8 0.7 1 1.25 1.8 18.2
4*10 3.6 0.7 1 1.25 1.8 20.2
4*16 4.5 0.7 1 1.6 1.8 23
4*25 5.6 0.9 1 1.6 1.8 26.7
4*35 6.7 0.9 1 1.6 1.9 29.5
4*50 8 1 1 2 2.1 34.2
4*70 9.4 1.1 1.2 2 2.2 38.8
4*95 11 1.1 1.2 2 2.3 42.9
4*120 12.4 1.2 1.4 2.5 2.5 48.6
4*150 13.8 1.4 1.4 2.5 2.7 53.2
4*185 15.3 1.6 1.4 2.5 2.8 58.1
4*240 17.5 1.7 1.6 2.5 3.1 64.8
4*300 19.5 1.8 1.6 2.5 3.2 70.4
4*400 22.6 2 1.8 3.15 3.6 81.3

استاندارد کابل های فشار ضعیف

تمامی مدل های نام برده شده در فوق مطابق با استاندارد IEC 60502-1 ،IEC 60228 و IEC 60332 می باشد.

ساختار کابل فشار ضعیف

کابل فشار ضعیف

کابل های فشار ضعیف مطابق شکل بالا ساختمان ساده ای دارند. هادی کابل از رشته های به هم تابیده تشکیل شده و روی آن عایق PVC و یا XLPE قرار می گیرد.

ضخامت عایق طوری انتخاب می شود که بتواند سطح ولتاژ موجود را تحمل کند و همچنین دارای استحکام مکانیکی باشد. از بین فلزاتی که به عنوان هادی در ساختمان سیم ها و کابل ها مورد استفاده قرار می گیرند مس از همه رایج تر است و معمولا از مس با درجه خلوص 99/5 درصد استفاده می شود تا از فعل و انفعالات شیمیایی ناخالصی ها جلوگیری به عمل آید. برای اینکه کابل ها دارای قابلیت انعطاف برای حمل و نقل و نصب باشند، هادی را از تعدادی رشته های یکنواخت که به صورت مارپیچ دور هم تابیده می شوند می سازند. در کابل های چند رشته باید از مواد مناسب جهت فیلر و پر نمودن فضای خالی استفاده شود به نحوی که در حالت خمش کابل مشکلی پیش نیاید و بتواند در مسیر 15 برابر قطر کابل به راحتی خم شود. حالت سکتور بایستی به گونه ای باشد که کمترین فیلر احتیاج باشد و همچنین تحمل نیروی مکانیکی وارده بر کابل هنگام نصب و خطا های شبکه مطابق استاندارد باشد.

برای عایق کردن سیم ها و کابل های فشار ضعیف از لاستیک و پلاستیک استفاده می شود لیکن لاستیک به علت برخی معایب امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

معروف ترین ماده پلاستیکی مورد استفاده برای سیم و کابل پلی وینیل کلراید است که به نام تجاری PVC معروف است.

بر اساس استاندارد آلمانی که در ایران رایج می باشد ساختمان کابل ها با حروف الفبا مشخص می شود که به صورت زیر می باشد:

در این روش

 • اولین حرف بیانگر جنس هادی می باشد که حرف N بیانگر هادی مسی و حرف NA بیانگر هادی آلومینیومی می باشد.
 • دومین حرف بیانگر نوع عایق کابل می باشد که حرف Y بیانگر پلاستیک و حرف G بیانگر لاستیک می باشد.
 • سومین حرف نیز نوع غلاف را مشخص می کند که حرف Y پلاستیک، حرف K سرب و حرف KL آلومینیومی بودن غلاف رامشخص می کند.

به عنوان مثال کابل های فشار ضعیف که معمولا مورد استفاده قرار می گیرند با علائم زیر مشخص می شوند:

 • NYY: کابل با هادی مسی، عایق و غلاف پلاستیک
 • NAYY: کابل با هادی آلومینیوم، عایق و غلاف پلاستیک
 • NGG: کابل با هادی مسی، عایق و غلاف لاستیک
 • NAGG: کابل با هادی آلومینیوم، عایق و غلاف لاستیکی
 • NYKB: کابل با هادی مسی، عایق پلاستیک، غلاف سرب و زره فولادی
 • NYYGB: کابل با هادی مس، عایق و غلاف پلاستیک و زره فولاد گالوانیزه

کاربرد کابل فشار ضعیف

از کابل ‌های فشار ضعیف برای انتقال برق در کاربردهای مختلفی همچون روشنایی، برق‌کشی تاسیسات، ساختمان ‌های مسکونی و تجاری تا انتقال نیروی محرکه به الکتروموتور ها و غیره با قابلیت نصب داخل کانال و یا به صورت دفن در زمین استفاده می‌ گردد.

برای اطلاع از قیمت انواع کابل فشار ضعیف می توانید به صفحه مربوطه مراجعه کرده یا با کارشناسان هایپر صنعت فامکو تماس بگیرید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: