پی ال سی Fatek

اشتراک :
 0
امتیاز کاربران 0/0 از 5
پی ال سی Fatek
تحویل اکسپرس
خدمات پس از فروش
کیفیت بالا
مشاوره فنی

پی ال سی فتک

پی ال سی تجهیزی با قابلیت برنامه ریزی داخلی است و به اصطلاح منطق پذیر می باشد. با استفاده از این تجهیز می توان فرمان های مورد نظر را در آن برنامه ریزی کرد.

لوگو FAMCO

لیست قیمت پی ال سی Fatek فتک

نام تجهیز

قیمت (ریال)

B1-10MR

در حال بروز رسانی

B1-10M(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-14MR

در حال بروز رسانی

B1-14M(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-20MR

در حال بروز رسانی

B1-20M(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-24MR

در حال بروز رسانی

B1-24M(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-32MR

در حال بروز رسانی

B1-32M(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-40MR

در حال بروز رسانی

B1-40M(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-8X

در حال بروز رسانی

B1-8YR

در حال بروز رسانی

B1-Y(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-8XYR

در حال بروز رسانی

B1-8XY(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-16X

در حال بروز رسانی

B1-16YR

در حال بروز رسانی

B1-16Y(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-16XYR

در حال بروز رسانی

B1-16XY(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-24XYR

در حال بروز رسانی

B1-24XY(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-40XYR

در حال بروز رسانی

B1-40XY(T/J)

در حال بروز رسانی

B1-L2DA

در حال بروز رسانی

B1-L4AD

در حال بروز رسانی

B1-L2A2D

در حال بروز رسانی

B1-L4NTC

در حال بروز رسانی

B1-CM2

در حال بروز رسانی

B1-CM22

در حال بروز رسانی

B1-CM5

در حال بروز رسانی

B1-CM55

در حال بروز رسانی

B1-CM25

در حال بروز رسانی

B1-CM25E

در حال بروز رسانی

B1-CM55E

در حال بروز رسانی

FBs-PACK

در حال بروز رسانی

PWMDA

در حال بروز رسانی

FP-08

در حال بروز رسانی

FBs-10MAR

در حال بروز رسانی

FBs-10MAT/J

در حال بروز رسانی

FBs-14MAR

در حال بروز رسانی

FBs-14MAT/J

در حال بروز رسانی

FBs-20MAR

در حال بروز رسانی

FBs-20MAT/J

در حال بروز رسانی

FBs-24MAR

در حال بروز رسانی

FBs-24MAT/J

در حال بروز رسانی

FBs-32MAR

در حال بروز رسانی

FBs-32MBR

در حال بروز رسانی

FBs-32MBT/

در حال بروز رسانی

FBs-40MBR

در حال بروز رسانی

FBs-40MBT/J

در حال بروز رسانی

FBs-60MBR

در حال بروز رسانی

FB-60MBT/J

در حال بروز رسانی

FBs-32MAT/J

در حال بروز رسانی

FBs-40MAR

در حال بروز رسانی

FBs40MAT/J

در حال بروز رسانی

FBs-60MAR

در حال بروز رسانی

FBs-60MAT/J

در حال بروز رسانی

FBs-10MCR

در حال بروز رسانی

FBs-10MCT/j

در حال بروز رسانی

FBs-14MCR

در حال بروز رسانی

FBs-14MCT/j

در حال بروز رسانی

FBs-20MCR

در حال بروز رسانی

FBs-20MCT/j

در حال بروز رسانی

FBs-24MCR

در حال بروز رسانی

FBs-24MCT/j

در حال بروز رسانی

FBs-32MCR

در حال بروز رسانی

FBs-32MCT/J

در حال بروز رسانی

FBs-40MCR

در حال بروز رسانی

FBs-40MCT/J

در حال بروز رسانی

FBs-60MCR

در حال بروز رسانی

FBs-60MCT/J

در حال بروز رسانی

FBs-20MNR

در حال بروز رسانی

FBs-20MNT/J

در حال بروز رسانی

FBs-32MNR

در حال بروز رسانی

FBs-32MNT/J

در حال بروز رسانی

FBs-44MNR

در حال بروز رسانی

FBs-44MNT/J

در حال بروز رسانی

FBs-24XYR

در حال بروز رسانی

FBs-24XYT/J

در حال بروز رسانی

FBs-40XYR

در حال بروز رسانی

FBs-40XYT/J

در حال بروز رسانی

FBs-60XYR

در حال بروز رسانی

FBs-60XYT/J

در حال بروز رسانی

FBs-8XYR

در حال بروز رسانی

FBs-8XYT/J

در حال بروز رسانی

FBs-8X

در حال بروز رسانی

FBs-8YR

در حال بروز رسانی

FBs-8YT/J

در حال بروز رسانی

FBs-16XYR

در حال بروز رسانی

FBs-16XYT/J

در حال بروز رسانی

FBs-20X

در حال بروز رسانی

FBs-16YR

در حال بروز رسانی

FBs16YT/J

در حال بروز رسانی

FBs-24X

در حال بروز رسانی

FBs-24YT/J

در حال بروز رسانی

FBs-3SSI

در حال بروز رسانی

FBs-RZR

در حال بروز رسانی

DM-TB24Y

در حال بروز رسانی

DM-TB24X

در حال بروز رسانی

FBs-2A4RTD

در حال بروز رسانی

FBs-2A4TC

در حال بروز رسانی

FBs-6AD

در حال بروز رسانی

FBs-4A2D

در حال بروز رسانی

FBs-2DA

در حال بروز رسانی

FBs-4DA

در حال بروز رسانی

FBs-2TC

در حال بروز رسانی

FBd-6TC

در حال بروز رسانی

FBs-16TC

در حال بروز رسانی

FBs-6RTD

در حال بروز رسانی

FBs-16RTD

در حال بروز رسانی

FBs-6NTC

در حال بروز رسانی

FBs-1LC

در حال بروز رسانی

FBs-CB2

در حال بروز رسانی

FBs-CB22

در حال بروز رسانی

FBs-CB5

در حال بروز رسانی

FBs-CB55

در حال بروز رسانی

FBs-CB25

در حال بروز رسانی

FBs-CM22

در حال بروز رسانی

FBs-CM55

در حال بروز رسانی

FBs-CM25

در حال بروز رسانی

FBs-CBEH

در حال بروز رسانی

FBs-CBE

در حال بروز رسانی

FBs-CM25E

در حال بروز رسانی

FBs-CM55E

در حال بروز رسانی

FBs-B2DA

در حال بروز رسانی

FBs-B4AD

در حال بروز رسانی

FBs-B2A1D

در حال بروز رسانی

DM-GSM25

در حال بروز رسانی

FBs-30GM

در حال بروز رسانی

FBs-PACK

در حال بروز رسانی

FBs-VOM

در حال بروز رسانی

FBs-CBCAN

در حال بروز رسانی

FBs-PEP/PERp

در حال بروز رسانی

FBs-BDAP

در حال بروز رسانی

FBs-BPEP

در حال بروز رسانی

FBs-B2C

در حال بروز رسانی

FBs-U2C-MD-180

در حال بروز رسانی

هایپر صنعت فامکو

پی ال سی Fatek

مشخصات فنی پی ال سی Fatek:
پی ال سی های برند فتک به دو دسته ی B1 و FBs تقسیم می شوند.
پی ال سی فتک مدل B1 پی ال سی سری FBs فتک
 لوگو فتک لوگو فتک
پی ال سی سری B1 فتک پی ال سی سری FBs فتکمشخصات فنی  پردازنده سری B1 و B1Z فتک

مدل

مشخصات

B1

B1Z

سرعت اجرا

0.33us/ ساختار کنتاکت

ظرفیت حافظه

ظرفیت برنامه (Step)

7936

3840

ظرفیت کامنت عناصر (بایت)

8k

4K

حداکثر

 ورودی/ خروجی

کنتاکت ورودی X

X+Y=80 *1

6/8/12/14/20/24

کنتاکت خروجی Y

4/6/8/10/12/16

ورودی آنالوگ

D4072~D4075 (4) *2

––

خروجی آنالوگ

D4076~D4077 (2) *2

––

رله داخلی (M)

غیر قابل نگهداری

M0~M799 (800)

M1400~M1911 (512)

M0~M511 (512)

قابل نگهداری

M800~M1399 (600)

M512~M767 (256)

رله خاص

M1912~M2001 (90)

M1912~M2001 (90)

گام رله (ثانیه)

گام اولیه

S0~S7 (8)

S0~S7 (8)

غیر قابل نگهداری

S20~S499 (480)

S20~S143 (124)

قابل نگهداری

S500~S999 (500)

S144~S271 (128)

تایمر

1 ثانیه

T200~T219 (20)

T200~T219 (20)

100 میلی ثانیه

T50~T119 (150)

T50~T113 (64)

10 میلی ثانیه

T0~T49 (50)

T0~T49 (50)

1 میلی ثانیه

R 4151 (1)

R 4151 (1)

جمع شونده

FUN87~FUN89

FUN87~FUN89

شمارنده

16- بیت شمارنده بالا

Retentive

CO~C139 (140)

C0~C31 (32)

Non-retentive

C140~C199 (200)

C32~C63 (32)

32- بیت شمارنده بالا

Retentive

C200~C239 (40)

C 200~C207 (8)

Non-retentive

C240~C255 (16)

C208~C215 (8)

شمارنده بالا/ پایین

قابل نگهداری/ غیر قابل نگهداری 16-بیت

FUN7

FUN7

قابل نگهداری/ غیر قابل نگهداری 32-بیت

FUN7D

FUN7D

شمارنده سرعت بالا

HHSC5*

SHSC*6

تعداد کانال ها

UP to 4 HHSC + UP to 4 SHSC

مد شمارش

HHSC 8 modes(U/D, U/D×2,P/R×2,A/B×A/B×2,A/B×3,A/B×4),SHSC 3 modes (U/D,P/R,A/B)

فرکانس شمارش

HHSC Maximum is 50KHz (single-end input), SHCS Maximum sum up to 5KHz

رجیستر

Retentive

R0~R2999 (3000)

D0~D3999 (4000)

 

R0~R127(128)

Non-retentive

R3000~R3839 (840)

R128~R511 (384)

استفاده خاص

R3840~R4167 (328)

R4000~R4095 (96)

R3840~R4167 (328)

R4030~R4057 (Retentive)

R4088~R4166 (Retentive)

 

شاخص رجیستر  (قابل نگهداری)

V , Z (2), PO~P9 (10)

V , Z (2)

رجیستر فقط خواندنی

R5000~R8071 (3072)

R5000~R5255 (256)

وقفه

External : 32 interrupts(16 points input positive/negative edge),lnterrupts(1,2,3,4,510,50,100ms)

پورت ارتباطی سریال (پورت 0 ~ پورت 2)

Built-in port 0, left side is expandable port 1 and port 2 *2

Built-in Port 0 (rs232)+ Port 2 (RS485)*3

Built-in port 0 is not expandable

باتری پشتیبان گیری اطلاعات و برنامه

Yes

No (program and data backup are within system FLASH)


*1- مجموع ورودی (x) + خروجی (Y) حداکثر 80 عدد می باشد (با احتساب l/O های CPU)
*2- ماژول گسترش آنالوگ Port 1 را اشغال می نماید که در صورت استفاده ، امکان گسترش تنها یک پورت ارتباطی از طریق port 2 وجود خواهد داشت.
*3- تنها بر روی B1 وجود دارد. ∆: 2-  دارای 1 پورت RS-232 |U- دارای یک پورت USB |25- دارای دو پورت
RS-485+ RS-232))
*4- سری B1/B1z ویرایش برنامه در حالت RUN را پوشش نمی دهد، همچنین امکان Retentive خروجیها (Y) نیز وجود ندارد.
*5- HHSC مخفف Hardware High-Speed Counter می باشد.
*6- SHSC مخفف Software High-Speed Counter می باشد.


مشخصات فنی پردازنده FBs فتک
 

موارد

مشخصات

ملاحضات

دیجیتال (بیت وضعیت)

X

کنتاکت ورودی (DI)

X0~X255 (256)

مطابق با ورودی دیجیتال خارجی

Y

کنتاکت خروجی (DO)

Y0~Y255 (256)

مطابق با خروجی دیجیتال خارجی

TR

Temporary Relay

TR0~TR39 (40)

 

M

رله داخلی

Non-retentive

M0~M799 (800)*

می تواند به عنوان نوع Retentive پیکره بندی شود

M1400~M1911 (512)

 

Retentive

M800~M1399 (600)*

می تواند به عنوان نوع غیر Non-retentive پیکره بندی شود

رله های خاص

M1912~M2001 (90)

 

S

رله Step

Non-retentive

S0~S499 (500)*

S20~S499  می تواند به عنوان نوع  Retentive  پیکره بندی شود

Retentive

S500~S999 (500)*

می تواند به عنوان نوع غیر نگهدارنده  Non-retentive شود

T

تایمر (کنتاکت وضعیت Time-up)

T0~T255 (256)

 

C

شمارشگر (کنتاکت وضعیت Count-up)

C0~C255 (256)

 

رجیستر (اطلاعات کلمه)

TMR

رجیستر مقدار فعلی تایمر

0.01 ثانیه زمان پایه

T0~T49(50)*

اعداد T0~T255 می تواند برای هر پایه زمانی تنظیم شود

0.1 ثانیه زمان پایه

T50~T199 (150)*

1 ثانیه زمان پایه

T200~ T255 (56)*

CTR

رجیستر مقدار فعلی شمارنده

16 بیت

Retentive

CO~C139(140)*

می تواند به عنوان نوع  Non-retentiveپیکره بندی شود

Non-retentive

C140~C199 (60)*

می تواند به عنوان نوع  Retentiveپیکره بندی شود

32 بیت

Retentive

C200 ~C239 (40)*

می تواند به عنوان نوع  Non-retentiveپیکره بندی شود

Non-retentive

C240~C255 (16)*

می تواند به عنوان نوع  Retentiveپیکره بندی شود

HR

DR

رجیستر اطلاعات

Retentive

R0~R2999 (3000)*

می تواند به عنوان نوع  Non-retentiveپیکره بندی شود

D0~D3999 (4000)

 

Non-retentive

R3000~R3839 (840)*

می تواند به عنوان نوع Retentive پیکره بندی شود

HR

ROR

Retentive

R5000~R8071 (3072)*

هنگامی که به عنوان ROR پیکره بندی نشده باشد، می تواند به عنوان رجیستر معمولی بکار برده شود (خواندنی/ نوشتنی)

رجیستر فقط خواندنی

R5000 ~ R8071  می تواند به عنوان ROR تنظیم شود (بطور پیش فرض 0 است)

ROR در منطقه خاص ROR ذخیره می شود و فضای برنامه اشغال نمی شود

رجیستر فایل

F0 ~ f8191(8192)

باید از طریق دستورات خاص ذخیره/ بازیابی شود

IR

رجیستر ورودی

R3840 ~ R3903 (64)

مطابق با ورودی عددی خارجی

OR

رجیستر خروجی

R3904 ~ R3967 (64)

مطابق با ورودی عددی خارجی

SR

رجیستر سیستم خاص

R3968 ~ R4167(197), D4000 ~ D4095 (96)

بجز  R4152 ~ R4154

0.1 میلی ثانیه رجیستر تایمر سرعت بالا

R4152 ~ R4154 (3)

 

رجیستر شمارنده سرعت بالا

سخت افزار (4 مجموعه)

DR4096 ~ DR4110 (4×4)

 

ترم افزار (4 مجموعه)

DR4112 ~ DR4126 (4×4)

 

XR

رجیستر نشانگر

V. Z (2), P0 ~ P9 (10)

 

0.1 میلی ثانیه تایمر سرعت بالا (HST)

1 (16-bit), 4 (32-bit, share with HHSC)

 

شمارنده سرعت بالا (HSC)

سخت افزار شمارنده سرعت بالا (HHSC)- 32 بیت

تعداد کانال ها

UP to 4

تعداد کل HHSC و SHSC، 8 است

HHSC می تواند به 32 بیت/ 0.1 میلی ثانیه تایمر سرعت بالا تبدیل شود

نیمی از حداکثر فرکانس در حالی که ورودی A/B است

حالت شمارش

8 modes (U/D, U/D×2, p/R, p/R×2, A/B, A/B×2, A/B×3, A/B×4)

فرکانس شمارش

Maximum is 200KHz (single – end input) or 920KHz (differential input)

نرم افزار شمارنده سرعت بالا (HHSC)- 32 بیت

تعداد کانال ها

Up to 4

حالت شمارش

3 modes (U/D, P/R, A/B)

فرکانس شمارش

Maximum sum up to 5KHz

خروجی پالس موقعیت NC

تعداد محورها

UP to 4

نیمی از حداکثر فرکانس در حالی که خروجی A/B است

فرکانس خروجی

Maximum is 200KHz (single – end input) or 920KHz (differential output)

حالت خروجی پالس

3 modes (U/D, P/R, A/B)

روش برنامه نویسی

Dedicated position language

تعامل

Maximum 4 axes linear interpolation

خروجی HSPWM

تعداد نقاط

UP to 4

 

فرکانس خروجی

72 Hz ~ 18.432KHz (with 0.1% resolution)

720Hz ~ 184.32 KHz (with 1% resolution)

 

سرعت اجرا

0.33uS/Sequential instruction

 

ظرفیت برنامه

20K Words

 

حافظه برنامه

FLASH ROM or SRAM + Lithium battery for Back-up

 

ساختار ترتیبی

36 instructions

 

ساختار توابع

326 instructions (126 kinds)

شامل دستورالعمل های فرعی

دستورات نمودار جریان (SFC)

4 instructions

 

رابط ارتباطی

پورت 0 (RS232 یا USB)

Communication speed 4.8Kbp ~ 921.6Kbps (9.6Kbps)*

 

پورت 1 تا 4 (RS232، RS485، اترنت یا GSM)

Communication speed 4.8Kbp ~ 921.6Kbps (9.6Kbps)*

 

حداکثر ایستگاه های متصل

254

 

هایپر صنعت فامکو
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این محصول :