نحوه انتخاب پمپ آب - راهنمای انتخاب پمپ صحیح

نحوه انتخاب پمپ

معیار عمومی انتخاب پمپ ها به آن دسته از عواملی اطلاق می گردد که پیشنهاد دهنده را قادر سازد تا بر مبنا و با استناد آن عوامل، پمپ مورد نظر را بصورت های صحیح و با، برخورداری از بالاترین کارایی و طولانی ترین مدت بهره برداری انتخاب و معرفی نماید.

نحوه انتخاب پمپ

پمپ ها مدل ها و برند های مختلفی دارند. آنچه از پمپ ها انتظار می رود سیال را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهد در این رابطه مابین فشار و دبی پمپ رابطه معکوس وجود دارد. بدین مفهوم که؛ پمپ هایی که دبی زیادی را انتقال می دهند فشار کمتری تولید می کنند و برعکس آن نیز صادق است، یعنی پمپ هایی که فشار زیادی تولید می کنند دبی کمتری تو لید می کنند. برای انتخاب یک پمپ اولین موضوع مقدار دبی و میزان فشار لازم است.

از مهمترین مشخصه های عمومی گزینش پمپ ها، باید به موارد ذیل اشاره داشت:

 • نوع، ماهیت و مشخصات شیمیایی مایع قابل انتقال نظیر آب آشامیدنی، آب کشاورزی، فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی، مواد شیمیایی، مواد سوختنی، پساب های صنعتی (اسیدی و بازی) و غیره
 • مشخصات فیزیکی مایع قابل انتقال نظیر دمای کاری و محدود درجه حرارت، میزان گرانروی یا ویسکوزیته، میزان املاح و ذرات جامد، ظرفیت و مقدار آبدهی، هد یا ارتفاع آبدهی

هدف از انتخاب یک پمپ شناور یا موتور پمپ شناور:

تعریف و تعیین مشخصات یک پمپ شناور است، که بتواند مقدار حجم مشخصی از آب را از یک عمق مشخصی که منبع مکش نامیده می شود به یک ارتفاع مشخصی که منبع رانش نامیده می شود انتقال دهد.

نحوه انتخاب پمپ شناور

منبع مکش

آب دریاها، آب چاه ها، آب مخازن طبیعی و یا مصنوعی زیر زمینی، آب رودخانه ها می تواند باشند.

منبع رانش

منبع رانش می تواند آبیاری یک مزرعه، زمین کشاورزی، پرکردن یک استخر، تامین آب پمپ خانه شهرک و یا یک مجتمع ساختمانی و یا تامین آب مخازن تصفیه خانه یک شبکه آبرسانی شهری باشد.

مقدار آب دهی (Capacity)

مقدار حجم آبی که توسط یک پمپ در واحد زمان انتقال داده می شود گفته می شود و مقدار واحد آن معمولا l/s، l/min، m3.min می باشد.

هد (Head)

اندازه بلندی آب مورد انتقال از سطح منبع رانش تا سطح منبع مکش ارتفاع یا هد گفته می شود. و در پروژه های آبیاری صنعتی، شهری و کشاورزی هد را بصورت متر بیان می شود.

انتخاب نوع پمپ از روی منحنی پمپ ها

انتخاب نوع صحیح پمپ از روی منحنی پمپ ها که از طریق سازنده پمپ در کاتالوگ منتشره آن سازنده آورده می شود صورت می پذیرد. در منحنی مشخصه کارکردی پمپ ها شاخص عمودی در منحنی های کارکردی پمپ های آب به ارتفاع آبدهی یا هد (Head) پمپ خوانده می شود که در پمپ های صنعتی و کشاورزی به متر (m) خوانده می شود. شاخص محور افقی در منحنی های مربوط به پمپ های آب به ظرفیت آبدهی پمپ اختصاص داده می شود. که ظرفیت آبدهی بصورت های متر مکعب در ساعت، لیتر در ثانیه یا دقیقه است.

نحوه انتخاب پمپ

چند نکته برای محاسبه مقدار آبدهی در پمپ ها

ممکن است، درخواست کننده و یا خریدار پمپ، مقدار آبدهی پمپ مورد تقاضا را در قالب (لیتر در دقیقه) و یا (متر مکعب درساعت) سفارش دهد.

1- هرگاه سفارش دهنده و یا خریدار مقدار آبدهی پمپ را برحسب لیتر در دقیقه سفارش داد به صورت زیر محاسبه می گردد:

مقدار آبدهی پمپ برحسب لیتر در دقیقه

2- هرگاه مقدار آبدهی پمپ مورد درخواست بر حسب متر مکعب در ساعت باشد به صورت زیر محاسبه می گردد:

مقدار آبدهی پمپ برحسب متر مکعب در ساعت

3- هرگاه مقدار آبدهی پمپ بصورت لیتر در ثانیه اعلام گردید در چنین مواردی به صورت زیر عمل می کنیم:

مقدار آبدهی پمپ برحسب لیتر در ثانیه

4- برای تبدیل متر مکعب در ساعت به لیتر در ثانیه از رابطه زیر استفاده می گردد:

تبدیل متر مکعب در ساعت به لیتر در ثانیه

هرکدام از پمپ ها دارای منحنی آبدهی – هد منحصر به فرد خود است که به منحنی (Q-H) شناخته می شود.

بررسی هر کدام از پمپ ها از سوی شرکت سازنده نشان می دهد که این منحنی هر کدام پمپ ها با منحنی های پمپ کوچکتر و بزرگتر از خود تداخل دارند.

در مورد پمپ های شناور ابتدا با ید به موارد زیر اشاره شود:

 1. انتخاب پمپ شناور مناسب
 2. انتخاب الکترو موتور مناسب
 3. انتخاب کابل برق مناسب

روش انتخاب پمپ شناور مورد نیاز به همراه نمونه ای از پمپ:

 1. با استفاده از منحنی های همپوشانی پمپ های شناور
 2. مقدار آبدهی 180 متر مکعب در ساعت را از محور آبده انتخاب و خط عمودی دیاگرام انتخاب می کنیم.
 3. ارتفاع آبدهی 55 متر را از محور ارتفاع (Head) انتخاب و خط افقی را ترسیم می کنیم
 4. تقاطع دو خط افقی و عمودی نشانگر پمپ مناسب برای خواسته تعریف شده یعنی پمپ مورد نظر مشخص می گردد.

روش های انتخاب پمپ آب

افت سوپاپ

حاصل جمع افت اصطکاک هایی که از منشا باز و بسته شدن سوپاپ ها و نیز مقاومت های اصطکاکی داخل پمپ ها ایجاد می شود با عنوان « افت سوپاپ» آورده می شوند. نیروی معادل برای غلبه بر افت سوپاپ، در قالب (ارتفاع آب) در داخل سیستم آورده می شود. برای استخراج نیروی معادل افت سوپاپ، در قالب (ارتفاع آب) به منحنی مربوطه که از سوی شرکت سازنده پمپ منتشر می گردد مراجعه می شود:

نحوه انتخاب پمپ آب

همانند منحنی های قبلی پمپ های آب، در این منحنی هم شاخص محور افقی به ظرفیت آبدهی پمپ اختصاص دارد.

با توجه به اینکه حجم آبدهی پمپ مورد بحث ۱۸۰ مترمکعب است، مقدار آنرا در محور افقی انتخاب و خطی را استخراج می کنیم تا منحنی را قطع نماید.

از نقطه تقاطع خط استخراجی با منحنی، خطی را بصورت افقی ترسیم می کنیم تا محور عمودی منحنی را قطع کند.

میزان افت سوپاپ برای ارتفاع آبدهی ۱۸۰ مترمکعب، مقدار یک و نیم متر استخراج می شود. همین مقدار را به ارتفاع آبدهی اضافه می کنیم.

55+1.5=56.5 M

تعیین تعداد طبقات

بر مبنای داده های شرکت سازنده مشخصات هیدرولیکی پمپ شناور بصورت ذیل می باشد.

راهنمای انتخاب پمپ آب

مقدار آبدهی ۱۸۰ متر مکعب در ساعت را از محور آبدهی انتخاب و خط قائم را رسم می کنیم.

تقاطع خط قائم با تراش پروانه استاندارد ∅ ۱۷۸ /۱۷۰ mm مشخص می کنیم.

خط افقی را ترسیم تا محور عمودی را قطع کند.

مقدار بدست آمده (۳۲ متر) ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه در آبدهی ۱۸۰ متر مکعب در ساعت می باشد.

در محاسبات قبل گفته شد که با احتساب میزان افت سوپاپ برای ارتفاع ۵۵ متر برای آبدهی ۱۸۰ مترمکعب لازم است که مقدار ارتفاع را باندازه یک و نیم متر اضافه تر در نظر بگیریم.

55+1.5=56.5M

حال همین مقدار را به میزان ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه یعنی ۳۲ که اخیرا بدست آوردیم تقسیم می کنیم.

56.5/ 32 = 1.7 ≈ 2

مقدار حاصل تعداد طبقات را از نظر ریاضی به اندازه ۱٫۷ بدست می دهد؛

با توجه به اینکه در عمل چنین تعداد طبقه نمی تواند وجود داشته باشد این مقدار را بصورت تقریب اضافی یعنی ۲ طبقه در نظر می گیریم.

بنابراین تعداد طبقات پمپ مورد نظر، دو طبقه خواهد بود که بصورت مطمئن نیاز اعلام شده را پاسخگو می باشد.

با تقسیم عدد ۵۶٫۵

به تعداد طبقات یعنی عدد ۲

به حدود ۲۸ دست می یابیم.

56.5/2 ≈28

که در محاسبات بعدی آن را به مثابه ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه ملاحظه قرار خواهیم داد.

مجددا به مشخصات هیدرولیکی پمپ شناور مورد نظرمراجعه می کنیم.

انتخاب پمپ آب مناسب

عمده موارد استفاده از پمپ ها عبارتند از انتقال آب به تصفیه خانه ها برای مصارف شهری و صنعتی، استخراج آب برای آبیاری باغات و مزارع کشاورزی، انتقال آب سرد در تاسیسات گرمایش و سرمایش و غیره. نخستین گام در گزینش صحیح یک پمپ گریز از مرکز، ضرورتا با مشخص کردن شرایط کارکردن مورد انتظار آغاز می گردد.

شرایط کارکردی مورد انتظار از پمپ می تواند در قالب:

 1. کارکرد آبدهی بصورت های مداوم و مستمر
 2. کارکرد آبدهی در فواصل زمانی مقطعی

میزان آبدهی و خروجی پمپ گریر از مرکز

 1. میزان اندازه و قطر پروانه
 2. تعداد پره های پروانه
 3. تعداد دور چرخشی پروانه
 4. قطر دهانه ورودی و خروجی

پمپ های گریز از مرکز را می توان با موتورهای الکتریکی 1450 دور در دقیقه یا 3000 دور در دقیقه بصورت کوپل شده استفاده نمود.

برای کاهش استهلاک در پمپ ها در دورهای بالا

 1. برای استفاده از مداوم و مستمر از موتورهای 1450درور در دقیقه استفاده گردد.
 2. برای کارکرد در فواصل مقطعی از الکتروموتورهای 3000 دور در دقیقه استفاده گردد.

پمپ خانگی

آسان ترین راه برای انتخاب یک پمپ آب خانگی با مراجعه جداول و منحنی های مشخصه در کاتالوگ پمپ ها با توجه به داشتن ارتفاع و میزان آبدهی مورد نیاز می باشد. این منحنی ها کلیه ی مشخصات پمپ آب اعم از ارتفاع (هد)، توان و راندمان را در سرعت دوران مورد نظر به ازای آبدهی های (دبی) مختلف نمایش می دهند تا از استفاده ی عملی از آن راحت تر گردد.

منحنی آبدهی پمپ آب

از پمپ های خانگی برای افزایش فشار آب آپارتمان، ویلا و ساختمانهای مسکونی استفاده می شود.

انواع پمپ های مورد استفاده خانگی

 1. پمپ با مخازن انبساط
 2. پمپ با کلید اتوماتیک
 3. بوستر پمپ

عوامل موثر در انتخاب پمپ های خانگی
 1. تعداد شیرها
 2. متراژ واحد ها و طول مسیر لوله کشی
 3. تعداد طبقات
 4. میزان مصرف آب
 5. محل قرار گیری پمپ در ساختمان
 6. سایز لوله ها

محاسبه بازدهی پمپ آب دبی Q پمپ آب خانگی برای منزل و ویلا

برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر برای هر واحد مسکونی به دو روش می توان اقدام کرد:

1- در این روش به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرفی را در حدود 400 لیتر در ساعت در نظر می گیریم.

30 + 3* (مسکونی و غیر مسکونی) تعداد طبقات = فشار پمپ آب (ارتفاع ستون آب بر حسب متر)

400* تعداد واحد مسکونی = بازدهی پمپ آب (لیتر در دقیقه)

1000÷ بازدهی پمپ آب = تبدیل لیتر بر دقیقه به متر مکعب بر ساعت

انواع پمپ آب خانگی

 1. نیم اسب: برای مصرف در ساختمان های یک طبقه با حداکثر متراژ 150 متر مربع
 2. یک اسب: پمپ آب خانگی یک اسب بشقابی برای مصرف در ساختمان های سه طبقه و شش واحد با حداکثر متراژ 75 متر مربع نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک اسب جتی برای مصارف در ساختمان های چهار طبقه و با هشت واحد و متراژ حداکثر 68 متر قابل استفاده می باشد.
 3. یک اسب دو پروانه: پمپ آب خانگی یک اسب دو پروانه برای مصارف در ساختمان های چهار طبقه و با هشت واحد با حداکثر 75 متر مربع قابل استفاده است.
 4. یک و نیم اسب: پمپ آب خانگی یک و نیم اسب دو پروانه برای مصارف در ساختمان های پنج طبقه 10 واحد با حداکثر متراژ 100 متر مربع قابل استفاده است.
 5. دو اسب: پمپ آب خانگی دو اسب برای مصارف در ساختمان های پنج طبقه و با چهارده واحد با حداکثر متراژ 100 متر مربع نصب و قابل استفاده است.
 6. چهار اسب دو پروانه: برای واحد های با متراژ 100 متر مربع و 20 واحد از پمپ های چهار اسب دو پروانه، سه فاز استفاده می شود.
 7. بوستر پمپ: برای مجتمع های مسکونی بیش از 20 واحد از انواع بوستر پمپ ها استفاده می گردد این بوستر پمپ ها بسته به میزان مصرف آب در انواع بوستر پمپ های دو و یا چند پمپه قرار می گیرد.

همچنین بخوانید
این مقاله به عنوان یک مرجع راهنمایی مصرف کنندگان پمپ روغن داغ، اطلاعات زیر را در اختیار آنها قرار می دهد. دستورالعمل های نصب، تعمیر و نگهداری پمپ روغن داغ پمپیران روش های راه اندازی، بهره برداری و توقف پمپ روغن داغ پمپیران این مطلب همواره باید جهت بهره برداری در دسترس پرسنل تعمیر و نگهداری قرار گیرد تا بهره برداری و نصب و نگهداری از پمپ روغن داغ پمپیران، صحیح باشد.
هایپر صنعت فامکو به عنوان تولید کننده و نمایندگی فروش انواع بوستر پمپ، مفتخر است شما همراهان گرامی را در انتخاب و خرید بوستر پمپ آتش نشانی مناسب راهنمایی و مشاوره نماید. توصیه می شود قبل از نصب بوستر پمپ آتش نشانی، این مطلب را به دقت مطالعه فرمائید. نصب و کارکرد می بایست دقیقا مطابق با قوانین کشوری باشد که در آنجا محصول نصب می گردد. تخطی از این مقررات نه تنها موجب بروز صدمات فردی و آسیب رسیدن به تجهیزات می گردد، بلکه موجب صلب موارد مندرج در گارانتی می شود.
مخزن انبساط با نام های دیگری اعم از مخزن دیافراگمی یا منبع تحت فشار نیز شناخته می شود. چگونه باید این محصول را انتخاب نماییم؟ در زمان استفاده از این محصول چه نکاتی حیایت می باشند؟
به مجموعه ای از برنامه ها و اقدامات به منظور نگهداشت تجهیزات در سطح قابل قبول از نظر عملیاتی (نگهداری) و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده و بهره برداری تعمیر و نگهداری اتلاق می شود. رسیدن به بیشترین زمان عمر کاری پمپ نیاز به ملاحظات ویژه ای در طراحی سیستم (لوله کشی و غیره)، انتخاب پمپ، نصب و سرویس منظم و با کیفیت پمپ و تجهیزات آن دارد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
شهرام شاهی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 04 بهمن 1401

سلام، یک آپارتمان 5 طبقه با 10 واحد مسکونی (هر واحد 80 مترمربع) چه پمپی مورد نیاز است؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 08 بهمن 1401

سلام جناب شاهی عزیز، استفاده از پمپ 2 اسب 2 پروانه برای شما مناسب خواهد بود.

هجری
ارسال شده در : دوشنبه 19 دی 1401

با سلام و عرض خسته نباشید. برای سایتی با فاصله طولانی ترین مسیر از محل نصب پمپ به طول 110 متر و فاصله عمودی محل نصب پمپ تا شیر مصرف دوش که در ارتفاع 2.2 متری است. معادل 6.6 متر و دبی کل سایت 3.97 متر مکعب بر ساعت پیشنهاد چه پمپی می نمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 27 دی 1401

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت. لطفا در صورت امکان دلیل دادن امتیاز کم به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ایراد، اصلاح گردد.

دیاری
ارسال شده در : شنبه 17 دی 1401

سلام، لطفا در صورت امکان برای مشاوره پمپ گرمایش و آب مصرفی گرم و سرد یک مجتمع 17 سوئیته یک طبقه تماس بگیرید.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 17 دی 1401

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

اسماعیل
ارسال شده در : پنجشنبه 08 دی 1401

سلام، روز بخیر. من می خوام یک استخر پیش ساخته قطر 8 خریدار کنم. یه چاه آب دارم که ارتفاع تقریبا 8 متر داره و فاصله تا محل استخر تقریبا 20 متر هستش. باید در ثانیه 3 لیتر آب تامین کنم. به برق هم دسترسی دارم. چه پمپ آبی پیشنهاد می دهید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 15 دی 1401

سلام دوست عزیز، استفاده از کف کش توان تک 2 اینچ 40 متری توصیه می شود.

میثم محمدی
ارسال شده در : دوشنبه 05 دی 1401

سلام، برای دستگاه رادیاتور شور چه پمپ 1 اینچی مناسب هست که هم در دمای بالای 60 درجه مایع اسیدی رو پمپاژ کند و هم فشارش برای باز کردن لوله ها خوب باشد و آبدهیش 70 لیتر در دقیقه باشه؟ ممنون می شوم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 15 دی 1401

سلام جناب محمدی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

میلاد
ارسال شده در : دوشنبه 05 دی 1401

سلام و خسته نباشید. من می خوام از یک منبع آب 5000 لیتری با مسافت 50 متر بدون شیب، آب رو به داخل ساختمان ویلایی 100 مترمربعی برسونم، داخل ساختمان 5 شیر آب و 2 تا دوش با ارتفاع 2.5 متر هست و یک وان جکوزی هست که حدود 500 لیتر آب می گیره که تایم پر شدنش خیلی مهم نیست. یک کولر آبی روی پشت بام هست با ارتفاع 3 متر، پمپ دو اسب بشقابی نصب کردم اما در استارت اولیه به برق فشار می اومد اما فشار خوب بود چون برق ولتاژ 160 تا 190 داره اینجا. با فروشگاه های دیگه که صحبت کردم گفتد که نیم اسب نصب کن، آیا نظرشون درسته؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 13 دی 1401

سلام دوست عزیز، استفاده از پمپ 1 اسب ابارا ایران مدل PRA 100M یا پمپ 1 اسب دیزل ساز مدل DM80 توصیه می شود.

میثم محمدی
ارسال شده در : یکشنبه 04 دی 1401

سلام، برای دستگاه بخاری شور چه پمپی مناسب هست که هم در دمای بالای 60 درجه مایع اسیدی رو پمپاژ کند و هم فشارش برای باز کردن لوله ها خوب باشد؟ ممنون می شوم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 04 دی 1401

سلام جناب محمدی عزیز، لطفا میزان فشار یا آبدهی مورد نظرتون و سایز لوله را ذکر بفرمایید.

میثم محمدی
ارسال شده در : دوشنبه 05 دی 1401

سلام مجدد، 70 لیتر در دقیقه آبدهی داشته باشه و 1 اینچی باشه.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 13 دی 1401

سلام جناب محمدی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی برای معرفی پمپ مناسب با شما تماس خواهند گرفت.

مسعود
ارسال شده در : شنبه 03 دی 1401

سلام و عرض ادب. ببخشید راهنمایی کنید ممنون می شم. به فاصله 1300 متر لوله 10 بار 125 می خوام از سد آب برداشت کنم داخل زمین سیستم بارانی، آیا به نظر مهندسین عزیز من از پمپ 8 طبق ورودی 5 به 4 استفاده کنم داخل زمین چند تا آبپاش برام روشن می کنه؟ ارتفاع چناری هم حدود 100 متر هست. آیا شدنی هست یا باید از پمپ دیگر سر زمین استفاده کنم؟ ممنون می شم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 04 دی 1401

سلام دوست عزیز، فشار خروجی پمپ به تعداد آبپاش، سایز آبپاش، اختلاف ارتفاع و توان موتور و قطر پروانه پمپ بستگی دارد. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مهدی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 29 آذر 1401

سلام، چاه آب به عمق 5 متر دارم و نیاز به آبدهی دو طبقه دارم. فاصله دهنه چاه تا ساختمان 20 متر می باشد. از چه پمپی استفاده کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 30 آذر 1401

سلام دوست عزیز، پمپ جتی به دلیل خودمکش بودن مناسبترین انتخاب برای شما می باشد.

محسن تاراج
ارسال شده در : دوشنبه 21 آذر 1401

سلام، ببخشید برای یک واحد 100 مترمربعی در روی واحد دیگر در ارتفاع 3 متری از سطح زمین، در صورتی که فشار آب خیلی کمه و برای پمپ در قسمت پایین جا نیست و مجبوریم در دستشویی تعبیه کنیم (یعنی پمپ در ارتفاع 3 متری از زمین باشد). نیم اسب قرار دادیم هم صدا زیاده و هم فشار آب کم هست. ممنون می شم راهنمایی کنید چه پمپی و چند اسب جایگزین کنیم؟ برای مکش آب به بالا نیاز دارم.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 30 آذر 1401

سلام جناب تاراج عزیز، استفاده از بوستر پمپ بی صدا شیمجه چین 1 اسب توصیه می شود.

فاطمه شالی
ارسال شده در : دوشنبه 21 آذر 1401

سلام، ساختمان 320 مترمربع طبقه چهارم هستم. پمپ 1 اسب بخار جواب نمی دهد. فشار آب خوب نیست. اگر 1.5 اسب بخار 2 پروانه بگیرم برای لوله کشی ساختمان ایجاد مشکل نمی کند؟ متشکر از راهنمایی شما.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 30 آذر 1401

سلام سرکار خانم شالی عزیز، توصیه می شود درصورت نصب پمپ در پارکینگ از پمپ 1 اسب و درصورت نصب داخل واحد از پمپ نیم اسب استفاده نمایید. لطفا در صورت امکان دلیل دادن کمترین امتیاز ممکن به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ایراد، اصلاح گردد.

احمد صفرزاده
ارسال شده در : یکشنبه 20 آذر 1401

سلام، من می خواستم آب یک رودخونه فصلی که تو دره هست بفرستم سر زمین کشاورزیم. فاصله رودخونه 170 متر با شیب 15 درجه و سپس 200 متر به طور مستقیم تا سر زمین هست. هد و ارتفاع 45 متر هست. با توجه به دبی آب ترجیحا 2 اینچ باشه بهتره. به نظرتون موتور آب هد 90 متر را می تونه آب بفرسته؟ اگر نه که به صرفه ترین راه فرستادن آب به سمت زمین رو پیشنهاد بدید. ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 29 آذر 1401

سلام جناب صفرزاده عزیز، لطفا نوع دسترسی به برق (تک فاز یا سه فاز) را ذکر نمایید.

علی کرمی
ارسال شده در : پنجشنبه 17 آذر 1401

سلام دوست عزیز، فاصله استخر کشاورزی من تا دریاچه حدود 100 متر هستش و ارتفاع تقریبی استخر تا سطح دریاچه حدود 35 متر هستش که با شیب 30 درجه تا استخر امتداد داره، می خواستم ببینم چه نوع موتور پمپی رو پیشنهاد می دید؟ برق هم ندارم. سپاس فراوان.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 20 آذر 1401

سلام جناب کرمی عزیز، موتور پمپ بنزینی 2 اینچ ارتفاع بالا لئو چین با حداکثر ارتفاع 70 متر مناسب می باشد.

احسان مشیری
ارسال شده در : یکشنبه 06 آذر 1401

سلام، وقت بخیر. برای پمپاژ آب به ارتفاع 400 متر عمودی (بالای کوه) چه پمپی مناسب هست که بشه با موتور برق راه انداختش؟ دبی آب مهم نیست و رسوندن آب مهمه هست.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 14 آذر 1401

سلام جناب مشیری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

سعید یزدانی
ارسال شده در : جمعه 04 آذر 1401

سلام، برای شستشو خیابان، جدول و درختان با خروجی آب 2 اینچ چه نوع پمپی پیشنهاد می شود که با آن بتوان قسمت بالایی درخت را شست و شو داد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 07 آذر 1401

سلام جناب یزدانی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

غیبی
ارسال شده در : یکشنبه 29 آبان 1401

با سلام و خسته نباشید. یک موتور پیکان دارم که می گویند تقریبا 40 اسب بخار قدرت داره اما دور موتورش 5000 دوره، چه پمپی بگذارم که زمین کشاورزی رو باهایش آبیاری کنم ؟ ممنون از لطف شما.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 30 آبان 1401

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

غلامحسین غفوری
ارسال شده در : جمعه 27 آبان 1401

سلام، از خروجی چاه عمیق که 8 اینچ آب دارد می خواهم آب را هدایت کنم به زمینم که حدود 200 متر فاصله دارد و حدود ارتفاع آن 5 متر است. چه پمپی مناسب است؟ ممنون می شم راهنمایی نمایید. ضمنا قیمت این پمپ حدود چقدر است؟ چه برقی را باید استفاده کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 30 آبان 1401

سلام جناب غفوری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی برای ارائه لیست قیمت و راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

علی اتحاد
ارسال شده در : جمعه 27 آبان 1401

با سلام و وقت بخیر. لطفا بوستر پمپی برای ساختمان مسکونی 13 طبقه دارای 20 واحد در 10 طبقه با متراژ هر واحد 125 مترمربع و 2 سرویس بهداشتی در هر واحد، پیشنهاد فرمایید. پمپ عمودی مناسب تر است یا افقی؟ متشکرم.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 30 آبان 1401

سلام جناب اتحاد عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حسین پوریان
ارسال شده در : پنجشنبه 26 آبان 1401

با سلام و وقت بخیر. یک الکتروموتور 5.5 کیلووات، ولتاژ 380، آمپر 11.7 ولت و دور 1450 چه پمپی می شه انتخاب کرد؟ بیشترین هد، بیشترین دبی و بیشترین تناژ را داشته باشد.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 30 آبان 1401

سلام دوست عزیز، با توان موتور مورد نظر شما مدل های پمپ متفاوتی قابل کوپله می باشند که بسته به فشار، دبی و سایز لوله مورد نظر، قابل تقسیم بندی هستند. همکاران واحد مشاوره فنی برای راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

مهدی عبدالهی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 24 آبان 1401

با سلام و آرزوی موفقیت. برای انتقال آب (مکش آب) از منبع آب زیر زمینی به بالای بام با ارتفاع 4 متر، چه پمپی را پیشنهاد می کنید؟ ممنون می شم راهنمایی بفرمایید. همچنین روش سفارش و خرید را اعلام بفرمایید. ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 26 آبان 1401

سلام جناب عبدالهی عزیز، در صورتی که منبع کمتر از 6 متر زیر زمین قرار دارد می توانید از پمپ های سانتریفیوژ مانند PM45 پنتاکس استفاده نمایید. همکاران واحد مشاوره فنی برای راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

بهزاد اسماعیل وند
ارسال شده در : دوشنبه 23 آبان 1401

سلام، ما اگه پمپ شناور 3 اینچی که هدش 30 متر هستش رو لوله 2 اینچ وصل کنیم و تبدیل به 2 اینچ کنیم هدش 60 متر می شه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 24 آبان 1401

سلام جناب اسماعیل وند عزیز، خیر، این امکان وجود ندارد.

کاظمی
ارسال شده در : شنبه 14 آبان 1401

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما مشاورین خوب هایپر صنعت فامکو.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 15 آبان 1401

سلام دوست عزیز، ممنون از نظر شما.

محمد پیرایه
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 03 آبان 1401

سلام و خدا قوت خدمت مهندسین و مشاورین عزیز، بنده یک چاه دارم به عمق 50 متر و فاصله چاه تا زمین کشاورزی مورد نظر نیز 1000 متر هست که وارد سیستم آبیاری قطره ای می شود. اگر از لوله انتقال 2 اینچ استفاده کنم چه الکتروپمپی را پیشنهاد می کنید؟ ممنونم می شم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 05 آبان 1401

سلام جناب پیرایه عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

رحمان مهنانی
ارسال شده در : دوشنبه 02 آبان 1401

سلام، وقت بخیر. برای انتقال آب از منبع رودخانه به سر زمین به متراژ حدود 1500 مترمربع و ارتفاع بین 2 نقطه حدود 100 متر و آبدهی 2 اینچ چه امکاناتی شامل برق و پمپ یا کف کش چه نوعی پیشنهاد می کنید؟ به غیر از مسیر که شیب ملایم دارد و در 500 متر آخر یکم شیبش زیاد می شود ،محل برداشت آب شیب خیلی کمی دارد. راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 05 آبان 1401

سلام جناب مهنانی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

عزیزعلی امیدزاده
ارسال شده در : جمعه 29 مهر 1401

سلام، یک چاه در استان لرستان با ارتفاع 57 متر و طول لوله بعد از خروج از چاه 400 متر است. هزینه پمپ چقدر است؟ آیا با همان پمپی که الان درون چاه با برق سه فاز کار می کنه پنل خورشیدی جواب می دهد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 01 آبان 1401

سلام جناب امیدزاده عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی برای ارائه لیست قیمت و راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت. لطفا در صورت امکان دلیل دادن امتیاز کم به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ایراد، اصلاح گردد.

محمد فرید
ارسال شده در : دوشنبه 25 مهر 1401

سلام، خدا قوت مهندسین گرامی. چاهی دارم به عمق 8 متر، این چاه تا خونه حدود 20 متر فاصله دارد. خواستم پمپ آنجا قرار بدم. خانه 2 طبقه می باشد. چه نوع پمپی قرار بدم؟ آیا 1 اسب جواب می دهد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 25 مهر 1401

سلام جناب فرید عزیز، استفاده از یک پمپ 1 اسب جتی به همراه منبع تحت فشار، کلید اتوماتیک، پنج راهی و درجه توصیه می شود.

رامبد جمالی
ارسال شده در : شنبه 23 مهر 1401

سلام، برای انتقال آب از استخر به یک مخزن خاص نیاز به پمپ با ظرفیت 110 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 4 متر و طول مسیر 300 متر دارم. چه پمپی پیشنهاد می دهید. برق سه فاز هم دارم و پمپ باید یکسره کار کنه.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 24 مهر 1401

سلام جناب جمالی عزیز، استفاده از پمپ گریز از مرکز پمپیران توصیه می شود. همکاران واحد مشاوره فنی برای راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

جوزی
ارسال شده در : پنجشنبه 21 مهر 1401

سلام، وقت بخیر. برای پمپاژ فاضلاب خام از مخزن به حجم 40 متر مکعب با دبی 200 متر مکعب در ساعت که بتواند هد 26 متر را بالا ببرد، چه پمپی را پیشنهاد می فرمایید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 23 مهر 1401

سلام دوست عزیز، استفاده از لجن کش لیو توصیه می شود.

غلامحسین سردارآبادی
ارسال شده در : یکشنبه 10 مهر 1401

سلام، باغی دارم به مساحت 1800 متر مربع که دارای یک استخر به عمق 1 متر و 70 سانتی متر دارد و می خوام سیستم آبیاری قطره ای تعبیه کنم و برق سه فاز نیز موجود هست. فاصله باغ از استخر تا انتهای باغ 80 متر هست، چه نوع پمپ و چند اینچ پیشنهاد می شود؟ کف کش مناسب هست یا پمپ خودمکش پنتاکس؟ با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 مهر 1401

سلام جناب سردارآبادی عزیز، شما می توانید از کف کش یا پمپ کنار استخر استفاده نمایید. همکاران واحد مشاوره فنی برای راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

نعمتی
ارسال شده در : یکشنبه 10 مهر 1401

سلام، وقت بخیر. چاه آب کشاورزی به ارتفاع 30 متر دارم. آیا امکانش هست روی سطح زمین، پمپ آب کار بگذارم؟ برای مکش آب، جهت آبیاری درختان می خوام. الان چاه کف کش داره ولی 2 بار خراب شد درست کار نمی کنه. یک مقدار آب می کشه بعد از کار می افته.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 مهر 1401

سلام دوست عزیز، خیر، در حال حاضر پمپی که بتواند از سطح زمین مکش آب از عمق انجام دهد موجود نمی باشد. توصیه می شود از کف کش توان تک استفاده نمایید.

اصغر کاملی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 05 مهر 1401

سلام، خسته نباشید. یک پمپ آب می خواستم که از جوی آب که پایین هست به فاصله 300 متر که ارتفاع سر 300 متر از زمین 100 متر است و به داخل مخزن 6000 لیتری بریزم. چه نوع پمپی لازم است؟ ممنون می شم راهنماییم کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 06 مهر 1401

سلام جناب کاملی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حسین مدحت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 05 مهر 1401

سلام، برای آبیاری باغچه پیاده رو و استفاده از آب جوب چه کف کش با چه مشخصاتی لازم است؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 06 مهر 1401

سلام جناب مدحت عزیز، استفاده از کف کش 1 اینچ توصیه می شود.

سالاری
ارسال شده در : یکشنبه 03 مهر 1401

سلام، خسته نباشید. 1.5 هکتار باغ داریم و یک استخر به عمق 4 متر در فاصله 250 متری از باغ، چه نوع پمپ و موتوری استفاده کنم که مقدار 100 متر مکعب بر ساعت خروجی آب داشته باشه و فشار آب بالای 4 بار باشد؟ برق ندارم. با پمپ حلزونی امکانش هست؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 04 مهر 1401

سلام دوست عزیز، لطفا نوع آبیاری را ذکر نمایید.

حمیدرضا عباسی
ارسال شده در : یکشنبه 27 شهریور 1401

سلام، عرض ادب و سپاس. پمپ آب 2 اسب بخار تک فاز 2 پروانه از عمق چند متری (منبع مکش) قادر به برداشت آب می باشد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 28 شهریور 1401

سلام جناب عباسی عزیز، پمپ مورد نظر شما حداکثر از عمق 4 متر مکش خواهد داشت.

علیرضا توحیدیان
ارسال شده در : یکشنبه 27 شهریور 1401

سلام، چاهی دارم به عمق 14 متر ولی سطح آب 7 متر است. ارتفاع از دهانه خروجی 9 متر است. به 60 الی 70 مترمکعب آب در ساعت احتیاج دارم. می خوام الکتروپمپ 1450 دور سه فاز حلزونی استفاده کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 28 شهریور 1401

سلام جناب توحیدیان عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

نعمت خضرلو
ارسال شده در : یکشنبه 27 شهریور 1401

سلام، خسته نباشید. می خواستم بدونم من یک شناور 2 اینچ برای کشاورزی دارم. امکانش هست برای مصرف خانگی داخل باغ هم از این پمپ استفاده کنم؟ چون قطر چاه کمه نمی تونم شناور 1 اینچ هم داخل چاه بندازم.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 28 شهریور 1401

سلام جناب خضرلو عزیز، به دلیل بالا بودن دبی پمپ های شناور، استفاده خانگی از آن ها توصیه نمی شود.

علیرضا جانجان
ارسال شده در : جمعه 18 شهریور 1401

با سلام و خسته نباشید. باغچه 500 متری با طول 35 متر از چاه و ارتفاع چاه 25 متر، آیا باید آب ابتدا وارد تانکر شود یا مستقیما می تواند وارد آبیاری قطره ای شود؟ به پمپ آسیبی نمی رسد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 19 شهریور 1401

سلام جناب جانجان عزیز، در صورتی که آب ابتدا وارد یک منبع ذخیره شده و سپس پمپاژ شود به مراتب بهتر است و انجام آن توصیه می شود. لطفا در صورت امکان دلیل دادن امتیاز کم به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ایراد، اصلاح گردد.

رضاییان
ارسال شده در : چهارشنبه 16 شهریور 1401

با عرض سلام و خسته نباشید. دارای منزل مسکونی هستم با متراژ 750 متر مربع، از کنتور تا آخرین شیر آب نزدیک به 50 متر فاصله دارد و خروجی داخل ساختمان و حیط 23 عدد می باشد. در ضمن ساختمان نزدیک به 2 متر از سطح کنتور آب بالاتر می باشد. یک پمپ آب با هد 33 نصب نمودیم. فقط شیرهای داخل حیاط را ساپورت می کرد ولی در ساختمان هیچ تغییری در فشار اب نداشتیم. همین پمپ رو به داخل حیاط خلوت که به ساختمان نزدیکتر بود (20 متر) قرار دادیم و قبل از منبع 800 لیتری هم کار گذاشتیم، باز هم هیچ اثری از فشار آب در ساختمان نبود. در ضمن خروجی و ورودی منبع آب توسط یک شیر انجام گرفت. از یک شیر هم آب منبع تامین بشود و از همان شیر آب به داخل ساختمان هدایت بشه. ممنون می شم. چه کاری انجام بدم که با افت فشار آب ساختمان مواجه نشیم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 16 شهریور 1401

سلام دوست عزیز، در صورتی که از پمپ نیم اسب استفاده می کنید آن را با یک پمپ 1 اسب جتی جایگزین نمایید.

احمد غریبی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 15 شهریور 1401

سلام مهندس، خسته نباشید. یک چاه کشاورزی به عمق 90 متر داریم. زمین کشاورزی 300 متر از چاه فاصله (مسطح و بدون شیب) داره. 3 اینچ آب نیاز داریم. آیا می توان از پمپ کف کش 3 اینچ 120 متری فدک استفاده کرد؟ چه پمپ کف کش یا شناوری مد نظر شماست؟ برق از طریق دیزل ژنراتور تامین می شود.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 16 شهریور 1401

سلام جناب غریبی عزیز، استفاده از کف کش 3 اینچ 150 متری توصیه می شود.

مهدی همایون زاده
ارسال شده در : چهارشنبه 09 شهریور 1401

سلام، وقت بخیر. برای آبیاری یک باغچه مسطح 900 متری که یک چاه 18 متری داخلش هست، از چه پمپی استفاده کنم؟ ضمنا برق هم موجود نیست. آیا اگر در آینده تصمیم به اجرای سیستم آبیاری قطره ای داشته باشم پمپ پیشنهادی جوابگوی این نیاز نیز خواهد بود؟

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 10 شهریور 1401

سلام جناب همایون زاده عزیز، یک پمپ 34 متری خروجی 1 و ¼ اینچ به همراه یک موتور برق مناسب خواهد بود.

ایرج شاکر
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 شهریور 1401

سلام، وقت بخیر و خدا قوت. بنده باغی به مساحت 2500 مترمربع دارم. شیلنگی به طول 60 متر و قطر مفید (داخلی) 2 سانتی متر دارم. اگر بخواهم از استخر ذخیره آب کشاورزی به عمق 3 متر و ابعاد 4*4 آب را با این شیلنگ به طول 60 متر افقی روی زمین انتقال دهم آیا می توانم از کف کش 3 اینچ استفاده کنم؟ آیا به کف کش فشار وارد می شود؟ بین انتخاب کف کش 3 و 2 اینچ مانده ام. سپاس بی کران.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 شهریور 1401

سلام جناب شاکر عزیز، خیر، امکان استفاده از کف کش 3 اینچ وجود ندارد. حداکثر توان کف کشی می توانید استفاده نمایید 1 اینچ می باشد.

کمیلی
ارسال شده در : دوشنبه 07 شهریور 1401

درود، برای ساختمان 10 طبقه که 8 طبقه مسکونی 2 واحدی با متراژ هر واحد حدود 130 مترمربع و پمپ و مخزن آب در پارکینگ طبقه اول قرار دارد، از برق تک فاز استفاده می شود. چه پمپ و منبع تحت فشاری را پیشنهاد می فرمایید؟ سپاسگزارم.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 07 شهریور 1401

سلام دوست عزیز، استفاده یک پمپ 3 اسب 2 پروانه به همراه منبع تحت فشار 100 لیتری توصیه می شود.

نادر پورحسین
ارسال شده در : یکشنبه 06 شهریور 1401

با سلام و احترام، زمین زراعی به مساحت 5 هکتار، فاصله از استخر 600 متر، دارای شیب 15 درجه و در طی مسیر 50 متر شیب 60 درجه و در فاصله 80 متری استخر برق 3 فاز موجود است. چه نوع پمپی پیشنهاد می شود؟ سپاسگزارم.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 07 شهریور 1401

سلام جناب پورحسین عزیز، لطفا محل قرارگیری پمپ (داخل یا کنار استخر) را ذکر نمایید.

سجا بابایی
ارسال شده در : پنجشنبه 03 شهریور 1401

سلام، باغی به مساحت 1 هکتار با استخر به ابعاد 10*10*4 ایجاد کردم. برای آبیاری قطره ای خط لوله اصلی 4 اینچ به طول 230 متر و 80 عدد لوله مسیر فرعی برای درختان با سایز 2.1 می باشد. برای تامین 80 متر مکعب آب برای درختان به چه نوع پمپ حلزونی و الکتروموتوری نیاز هست که اقتصادی هم باشه؟ البته برای سوار شدن آب روی پمپ، منهول با عمق 4 متر کنار استخر هست.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 05 شهریور 1401

سلام جناب بابایی عزیز، پمپ 100-200 پمپیران به همراه موتور 37 کیلووات 3000 دور مناسب خواهد بود.

احسان
ارسال شده در : چهارشنبه 02 شهریور 1401

سلام، سوال داشتم. لوله نیوپایپ با سایز ¾ از پای کنتور به مسافت 15 متر از کف حیاط رد شده و بعد 3 متر رفته بالا و مجدد 13 متر داخل کف رفته. به ورودی جعبه کلکتور و خروجی کلکتور همان لوله سایز ¾ به متراژ 7 متر رفته بالای پشت بام و به تانکر وصل شده. ضمن اینکه 16 خروجی کلکتور به داخل ساختمان تقشیم شده. پمپ مورد نیاز برای موارد مشروحه بالا چند اسب پاسخگو می باشد؟ لطفا مشخصات پمپ رو برام درج نمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 05 شهریور 1401

سلام دوست عزیز، یک پمپ جتی 1 اسب مناسب خواهد بود. همکاران واحد مشاوره فنی برای راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

علی اسماعیلی
ارسال شده در : یکشنبه 30 مرداد 1401

سلام، در خصوص مجتمع خانگی 2 طبقه 4 واحده با متراژ هر واحد 82 متر مربع، راهنمایی فرمایید چه پمپی مناسب است برای هر واحد به طور مجزا خریداری و نصب نماییم؟ متشکرم.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 31 مرداد 1401

سلام جناب اسماعیلی عزیز، لازم است برای هر واحد یک پمپ نیم اسب به صورت مجزا استفاده شود.

حسین زاهدی
ارسال شده در : شنبه 29 مرداد 1401

سلام، من یک استخر دارم می خوام تخلیه کنم. چه پمپی (شناور یا کف کش) مناسب است؟ دبی 70 متر مکعب و ارتفاع 65 متر می باشد.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 30 مرداد 1401

سلام جناب زاهدی عزیز، استفاده از شناور پمپیران 3 اینچ توصیه می شود.

بهزاد
ارسال شده در : شنبه 29 مرداد 1401

سلام، بنده یک چاه 16 متری دارم که می خواهم با کف کش مستقیم داخل لوله های بارانی 1.5 اینچی به طول 100 متر انتقال بدم. روی لوله نوشته به ازای هر 100 متر 2 اینچ باید تامین شود. می خواستم بفرمایید در سطح مسطح بدون شیب متراژ کف کش یا شناور کدام صلاح می باشد؟ چند متری باید باشد؟ ممنون از راهنماییتون. اگر 3 اینچ باشد چند متری باید خریداری کنیم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 30 مرداد 1401

سلام دوست عزیز، استفاده از کف کش فدک 3 اینچ 125 متری توصیه می شود.

سید عباس موسوی
ارسال شده در : پنجشنبه 27 مرداد 1401

سلام، برای تامین آب یک روستا که چاه آب با منبع ذخیره، آب روستا را تامین می کند و 2.5 کیلومتر فاصله هست، چه نوع پمپ یا کف کشی که بتواند آب را به آنجا انتقال دهد پیشنهاد می کنید؟ در ضمن اخلاف سطح تا منبع حدود 20 متر می باشد. لوله انتقال که از چاه تا منبع جای گذاری شده سایز 110 است و عمق چاه نیز 20 متر است. راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 30 مرداد 1401

سلام جناب موسوی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

داودی
ارسال شده در : پنجشنبه 27 مرداد 1401

سلام و ادب. بنده در حال حاضر با یک کف کش 2 اینچ اسپیکوی 60 متری تک فاز کار آبیاری قطره ای رو انجام می دهم ولی چون باغ بنده فاقد برق است از متور برق و ژنراتور 10 کیلووات استفاده می کنم ولی متاسفانه بعد از 10 دقیقه کار افت شدید ولتاژ ژنراتور دارم. هی باید گاز متور برق رو زیاد کنم تا جایی که تخته گاز می شه و نمی تونه 220 ولت تامین کنه. لطفان جایگزینی معرفی کنید. از استخر 2 متری به حدودا 150 متر پمپاژ می کنم.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 30 مرداد 1401

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

امین علیپور
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 25 مرداد 1401

سلام، من یک زمین دارم که با رودخانه 700 متر فاصله دارد با اختلاف ارتفاع 35 تا 40 متر، برق هم ندارم. با موتور تراکتور می تونم برق پمپ رو تامین کنم؟ لوله چه نوع و چند اینچ باشه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 29 مرداد 1401

سلام جناب علیپور عزیز، خیر، این امکان وجود ندارد. استفاده از یک دیزل کوپل شده با پمپ توصیه می شود.

امیر
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 25 مرداد 1401

سلام و عرض ادب. بنده وسایل تمیز کاری شامل جاروی استخر دارم و می خوام کف استخرم رو بدون تخلیه کامل تمیز کنم. پمپ 1 اسب پنتاکس دارم. راهنمایی بفرمایید که می تونم با این پمپ آب رو از سطح پایین تر از پمپ و کف استخر مکش کنم؟ به چه صورت؟ اگر نه، چه پمپی مورد نیاز هست؟ برای آبیاری از کف کش استفاده می کنم ولی متاسفانه تمیز کاری کف استخر انجام نمی شه و امکان تخلیه و پر کردن استخر ندارم. پیشاپیش از راهنماییتون سپاسگزارم.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 27 مرداد 1401

سلام دوست عزیز، برای تمیز کردن استخر لازم است از جارو استخری استفاده نمایید زیرا پمپ توان کشیدن آلودگی در کف استخر را ندارد.

حمیدرضا
ارسال شده در : یکشنبه 16 مرداد 1401

سلام، وقت بخیر. خانه ما در شهرستان در دل کوه قرار داره ولی آب به سختی بالا می رود. می خواستم بپرسم چه نوع پمپی بگیرم که جوابگو باشه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 19 مرداد 1401

سلام دوست عزیز، لطفا مبداء آبگیری، تعداد طبقات و واحد ها را ذکر نمایید. در صورتی که از آب شهری استفاده می کنید برای رفع مشکل فوق استفاده از تانکر ذخیره توصیه می شود.

حمید رمضانی
ارسال شده در : یکشنبه 16 مرداد 1401

سلام، یک باغ 700 متر مربعی با 60 اصله نهال دارم. می تونم با یک پمپ 1 اسب از منبع ذخیره آب 5000 لیتری ایستاده آبیاری قطره ایی انجام بدهم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 19 مرداد 1401

سلام جناب رمضانی عزیز، استفاده از یک پمپ جتی 1 اسب توصیه می شود.

مراد کامیاری
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 11 مرداد 1401

با عرض سلام و خسته نباشید. ‌‌بنده یک باغ به مساحت حدود 5000 متر مربع دارم. فاصله آن تا رودخانه حدود 800 متر و ارتفاع آب بین 5 تا 10 متر در نظر بگیریم. مسافت فوق به صورت هموار با شیب ملایم است. خواستم بدونم چه نوع موتوری پیشنهاد می شود که حداقل 2 اینچ آب رو به باغ برساند؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 12 مرداد 1401

سلام جناب کامیاری عزیز، موتور پمپ قادر به آبرسانی در این مسافت نیست. شما باید به برق سه فاز دسترسی داشته باشید و از کف کش سه فاز استفاده نمایید.

مسعود حاجی زاده
ارسال شده در : شنبه 08 مرداد 1401

سلام، منزل من تک واحدی در طبقه آخر یعنی طبقه 4 هستش. تابستان ها اصلا آب بالا نمی آید. من می خواستم یه مخزن بگذارم تو طبقه خودم. البته اینم بگم که عقب روی داره. حیاط برداشتیم بگذارم اونجا در مواقع قطع آب از مخزن استفاده کنیم. چه پمپی من بخرم که به صرفه و صلاح من باشه؟ کلا مسیری که این پمپ آب رو باید انتقال بده به صورت مستقیم و 8 متر می باشد. با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 08 مرداد 1401

سلام جناب حاجی زاده عزیز، استفاده از یک پمپ 0.5 اسب برای واحد شما توصیه می شود.

حسن عبادی
ارسال شده در : پنجشنبه 06 مرداد 1401

سلام، 3 هکتار زمین کشاورزی دارم که با رودخانه 3 کیلومتر فاصله دارد. برق سه فاز در دسترس هست. چه نوع پمپ و دینام چند کیلووات بگذارم که بتوان یک لوله 5 یا 6 اینچ تا سر زمین برسونم؟ از اینکه راهنمایی می کنید متشکرم.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 08 مرداد 1401

سلام جناب عبادی عزیز، در صورتی که فاصله ذکر شده افقی باشد استفاده از پمپ شناور توصیه می شود. لطفا در صورت امکان دلیل دادن امتیاز کم به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هر گونه مشکل و یا ایراد، اصلاح گردد.

داداشی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 04 مرداد 1401

سلام، با تشکر از راهنمایی های شما. تعداد ۱۰۰ عدد نهال در 1000 متر زمین دارم و با آب لوله کشی می خوام آبیاری قطره ای کنم. چه پمپی باید بگیرم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 06 مرداد 1401

سلام دوست عزیز، لطفا مبداء آبگیری را ذکر بفرمایید.

محمد عبدلی
ارسال شده در : شنبه 01 مرداد 1401

سلام، قناتی داریم. چون آب کم است از دهانه قنات آب بیرون نمی آید. 150 متر لوله 4 سانتیمتری به داخل قنات بردیم و داخل آب گذاشتیم که 10 سانت سر لوله زیر آب است. این 150 متر شیب بسیار کم است. تقریبا 30 سانتیمتر تا 400 متر بیرون از قنات که شیب 10 متر دارد ولی آب بطور ثقلی بیرون نمی آید. چه کار باید کرد؟ هیچ راهی برای استفاده از پمپ نیست؟ با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 04 مرداد 1401

سلام جناب عبدلی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

صادق کاظمی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 28 تیر 1401

با سلام و درود، ایا پمپ حلزونی ۳ اینچ وجود دارد که بتواند از عمق ده متری از چاه آب برداشت کند؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 29 تیر 1401

سلام جنابی کاظمی عزیز، این قابلیت رو ندارد.

بابک
ارسال شده در : دوشنبه 27 تیر 1401

سلام، یک چاه به عمق 90 متر دارم. آب برداشت و داخل منبع می یاد ولی متاسفانه در مواقعی که آب نداره چاه، پمپ می سوزه. پمپ کف کش 2 اینچ 3 فاز هست. پمپ با فلوتر یا پمپی که قطع کن داشته باشه در مواقعی که آب وجود نداره، هست؟ در ضمن طوری باشه که اگر چاه را چند متر عمیق کردم قابل استفاده باشه.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 28 تیر 1401

سلام دوست عزیز، پمپ های سه فاز قابلیت نصب فلوتر را نداشته و لازم است به کمک یک کارشناس برق یک سطح سنج نصب بفرمایید. در ارتباط با افزایش عمق چاه هم نیاز است از یک کف کش با ارتفاع بیشتر استفاده شود. همکاران واحد مشاوره فنی برای راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

ابراهیم ملک پور
ارسال شده در : یکشنبه 26 تیر 1401

سلام، وقت بخیر. ببخشید بنده یک باغ دارم به مساحت 1200 متر. یک چاه به عمق 9 متر انتهای باغ هست. شیب زمین 30 درجه، طول باغ 80 متر و چاه 2 اینچ آب دارد. می خوام پمپی انتخاب کنم که آب را مستقیما وارد سیستم آبیاری قطره‌ای کنم و اینکه برق ندارم و می خوام با برق باطری خودرو این کار را بکنم. لطفا راهنمایی کنید چه پمپی تهیه کنم؟ سپاس.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 26 تیر 1401

سلام جناب ملک پور عزیز، در حال حاضر پمپ هایی که با برق خودرو کار می کنند ارائه نمی شوند.

امیر جامه
ارسال شده در : یکشنبه 26 تیر 1401

سلام و درود. زمین مزروعی به ابعاد عرض 45 متر و طول 720 متر دارم، زمین مسطح می باشد. موقعیت چاه تقریبا در وسط زمین می باشد و فاصله چاه تا دورترین نقطه زمین 400 متره. عمق چاه 15 متره و قطر چاه 1 متر خالص مونده، 4 ماه از سال حجم آب خوبی دارم و 4 متر از چاه پر از آب هستش و مستقیم از چاه می تونم آب رو به سیستم آبیاری تحت فشار (بارانی) انتقال دهم ولی 2 ماه از سال حجم آب کم می شه و باید استخر بزنم و آب رو به استخر 162 متر مکعب انتقال دهم و از آنجا آب رو پمپاژ کنم. پیشنهاد شما برای انتخاب پمپ چیه؟ آیا پمپاژ مستقیم از چاه رو بیخیال بشم و از 2 پمپ جداگانه استفاده کنم؟ در ضمن برق 3 فاز دارم.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 26 تیر 1401

سلام جناب جامه عزیز، بهترین روش انتقال آب برای کاربری مورد نظر شما انتقال آب از چاه به استخر و سپس انتقال آن از استخر به زمین می باشد. در غیر این صورت لازم است آب از چاه بصورت مستقیم به وسیله کف کش 3 فاز به سیستم آبیاری تحت فشار انتقال داده شود.

علی کرمی
ارسال شده در : شنبه 25 تیر 1401

سلام، وقتتون بخیر. برای آبیاری باغ 1000 متری به طول 50 متر و شیب حدود 30 درجه، کف کش می خواستم بخرم. مشخصات فنی مورد نیاز پمپ را لطفا بفرمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 26 تیر 1401

سلام جناب کرمی عزیز، لطفا مبداء آبگیری را ذکر بفرمایید.

علی اصغر
ارسال شده در : جمعه 24 تیر 1401

سلام و عرض ادب. بنده یک باغچه 250 متری در شمال دارم. یک چاه 15 متری زدم و به آب رسیدم. از آن جایی که سر باغ برق ندارم و می خواهم از باطری ماشین استفاده کنم، شما چه نوع پمپی از چه برندی با قیمت مناسب پیشنهاد می دهید؟ با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 26 تیر 1401

سلام دوست عزیز، در حال حاضر پمپ مد نظر شما که با برق 12 ولت کار کند ارائه نمی شود.

مهدی
ارسال شده در : پنجشنبه 23 تیر 1401

سلام، وقت بخیر. زمین من در امتداد رودخانه قرار داره. قصد دارم برای تامین آب استخر پروش ماهی به صورت ثقلی از لوله 10 اینچی استفاده کنم. فاصله استخرها تا منبع آبگیری 600 متر و اختلاف ارتفاع استخرها از نقطه آبگیری حدود 3 متر است. به نظر شما این اختلاف برای تامین 10 لیتر در ثانیه کافیه یا باید از پمپ استفاده بشه؟ البته فاصله استخرها از خود رودخانه 20 متر با 3.5 متر اختلاف ارتفاع هست. برق 3 فاز هم دارم ولی از 25 آمپر، 18 آمپر برای پمپ کشاورزی مصرف می شه.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 26 تیر 1401

سلام دوست عزیز، درصورت تامین برق مورد نیاز، استفاده از یک پمپ پمپیران 6 اینچ به همراه تبدیل 6 به 10 توصیه می شود.

بابک فرزین
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 21 تیر 1401

سلام، وقت بخیر. برای یک لوله کشی داخلی ویلایی که فشار آب ورودی بسیار ضعیف هست (مثل شیر سماور)، چه پمپی پیشنهاد می دید که مخزن 3000 لیتری با ارتفاع وردی آب 2.5 متری جواب بده و بی صدا باشه؟ ممنون می شم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 23 تیر 1401

سلام جناب فرزین عزیز، یک پمپ 1 اسب مناسب خواهد بود.

مهدی ذوالقدر
ارسال شده در : شنبه 18 تیر 1401

سلام، وقت بخیر. من یک قطعه زمین 2 هکتاری کشاورزی دارم. تازه چاه کندم و می خوام با آبیاری تحت فشار، آبیاری کنم. چه شناور و موتوری نیاز هستش؟ عمق چاه هم 25 متر هست. با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 20 تیر 1401

سلام جناب ذوالقدر عزیز، لطفا طول مسیر آبیاری (متر)، میزان شیب (درجه) و قطر لوله (اینچ) را ذکر نمایید.

بهمن فردین
ارسال شده در : جمعه 17 تیر 1401

سلام، با عرض ادب و احترام. ممنونم اگر بفرمایید برای انتقال آب از رودخانه به زمین کشاورزی (فاصله حدود 2.5 کیلومتر) حدود 5 هکتار و ممکن است متغیر باشد تا 10 هکتار ولی برای 2 حالت مثلا 5 یا 10 هکتار و استفاده از آبیاری قطره ای و یا بارانی چه موتور پمپی (مثلا موتور خاور چه مدل و چند اسب و پمپ آب 80 - 6 طبق) یا الکتروپمپ (مثلا 3 فاز 4 اینچ) و گزینه ای اقتصادی تر مناسب است؟ اختلاف ارتفاع شاید کمتر از 10 متر و شیب نیز کم یعنی در واقع اکثر شیب ابتدای حد بستر رودخانه بوده و سپس که وارد دشت خواهد شد بسیار ملایم و شاید قابل چشم پوشی است.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 20 تیر 1401

سلام جناب فردین عزیز، امکان انتقال آب توسط پمپ های احتراقی برای مساحت و فاصله ذکر شده ممکن نمی باشد و لازم است به برق سه فاز دسترسی داشته باشید. همکاران واحد مشاوره فنی برای راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

حمید مرادی
ارسال شده در : پنجشنبه 16 تیر 1401

سلام، برای یه باغچه کوچولو 100 متری که به آب شهری وصله ولی تابستونا خیلی فشار آبمون کم می شه، چه پمپی با چه اسب برای ما نیازه که حداقلی یکی دو ساعت با فشار بیشتر بتونم آبیاری کنم؟ با تشکر از شما.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 18 تیر 1401

سلام جناب مرادی عزیز، یک پمپ بشقابی با توان 1 اسب به همراه منبع ذخیره مناسب خواهد بود.

هیوا محمدی
ارسال شده در : یکشنبه 12 تیر 1401

سلام، وقت بخیر. یک زمین دارم کنار سد به مسافت 700 متر طول از کنار آب تا انتهای زمین با ارتفاع 90 متر و برق ندارم. موتور دیزل چند اسب می خواد؟ با چه پمپی و چند طبق باشه؟ برای آبیاری بارانی، چند اینچ لوله ای به کار ببرم؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 13 تیر 1401

سلام دوست عزیز، به دلیل محدودیت هایی که در موقعیت زمین شما وجود دارد، لازم است حتما به برق دسترسی داشته باشید. همکاران واحد مشاوره فنی برای راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

مجید محمدی
ارسال شده در : شنبه 11 تیر 1401

سلام، ما طبقه سوم هستیم و فشار آب به کولر که در طبقه ششم هست نمی رسه. می خوام یه پمپ مجزا برای ورودی آب کولر بزارم که فشارو بیشتر کنه. بی زحمت چه پمپی پیشنهاد می کنید شما؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 12 تیر 1401

سلام جناب محمدی عزیز، امکان نصب پمپ مجزا برای کولر وجود ندارد.

ساکو کیوانی فر
ارسال شده در : یکشنبه 05 تیر 1401

سلام، روزتون بخیر. نیاز به یک مشاوره داشتم. یک استخر 2000 متر مکعب داریم با یک خروجی، می خواهیم از خروجی این استخر یک پمپ نصب کنیم و لوله کشی کنیم به یک منبع با حجم ۱۰۰۰ متر مکعب. اختلاف ارتفاع بین مخزن و استخر 30 متر و فاصله افقی 300 متر داریم و نیاز است که منبع در حدود 3 ساعت پر شود. پیشنهاد شما پمپ 200-100 است یا WKL 100/3؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 05 تیر 1401

سلام دوست عزیز، هیچ یک از پمپ های ذکر شده مناسب کار شما نمی باشند. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمد
ارسال شده در : شنبه 04 تیر 1401

سلام، بنده ساختمانی 3 طبقه دارم که با همکف 4 طبقه می شود و کلا 7 واحد حدود 120 متری دارد و ساختمان و لوله کشی هایش قدیمی است و آب اشتراکی برای 7 واحد دارد. بفرمایید چه پمپی برای این مجتمع مناسب است با توجه به تعداد واحدها و قدمت بنا؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 05 تیر 1401

سلام دوست عزیز، در انتخاب پمپ قدمت ساختمان در نظر گرفته نمی شود و این موضوع مربوط به مبحث لوله کشی ساختمان می باشد. استفاده از یک پمپ 1.5 اسب 2 پروانه برای ساختمانی با مشخصات فوق (بجز قدمت) مناسب خواهد بود.

فرشید
ارسال شده در : چهارشنبه 01 تیر 1401

سلام، پمپ آب ما وقتی شیر آب داخل حیاط رو باز می کنیم اتومات پمپ رو به کار می اندازه ولی شیر داخل خونه رو باز می کنیم مثل آشپزخونه و حموم، اتومات پمپ رو روشن نمی کنه. باید چیکار کنیم که این مشکل حل بشه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 02 تیر 1401

سلام دوست عزیز، پیش بینی می شود فشار آب شهری کم می باشد و به همین دلیل آب نمی تواند از ست کنترل عبور و آن را برای راه اندازی پمپ فعال کند. استفاده از یک منبع ذخیره پیشنهاد می شود.

معین زاده
ارسال شده در : چهارشنبه 01 تیر 1401

سلام، فشار آب ورودی به منزل که به منبع آب سرازیر می شود بسیار ناچیز و کم است و منبع آب رو پر نمی کند تا از طریق پمپی که بعد از مخزن گذاشته شده آب ساختمان تامین شود. همچنین منبع به نسبت کنتور آب حدود 2 متر ارتفاع دارد برای همین خیلی از اوقات شبانه روز با مشکل بی آبی روبرو هستیم. چاره چیست؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 01 تیر 1401

سلام جناب معین زاده عزیز، احتمالا یک گرفتگی در مسیر آب وجود دارد. پیشنهاد می شود مشکل فوق را با اداره آب و فاضلاب در میان بگذارید.

پرچمی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 31 خرداد 1401

سلام، می خواستم از استخر به عمق 2.5 متر، آب رو پمپاژ کنم داخل تانکر. از چه پمپی باید استفاده کنم؟ ارتفاع تانکر از سطح زمین 4 متر و فاصله تانکر از استخر 40 متر است. درضمن برق هم ندارم. ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 31 خرداد 1401