نحوه انتخاب پمپ آب - راهنمای انتخاب پمپ صحیح

نحوه انتخاب پمپ

معیار عمومی انتخاب پمپ ها به آن دسته از عواملی اطلاق می گردد که:

پیشنهاد دهنده را قادر سازد تا بر مبنا و با استناد آن عوامل، پمپ مورد نظر را بصورت های صحیح و با، برخورداری از بالاترین کارایی و طولانی ترین مدت بهره برداری انتخاب و معرفی نماید.

پمپ ها مدل ها و برند های مختلفی دارند. آنچه از پمپ ها انتظار می رود سیال را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهد در این رابطه مابین فشار و دبی پمپ  رابطه معکوس وجود دارد. بدین مفهوم که ؛ پمپ هایی که دبی زیادی را انتقال می دهند فشار کمتری تولید می کنند و برعکس آن نیز صادق است، یعنی پمپ هایی که فشار زیادی تولید می کنند دبی کمتری تو لید می کنند. برای انتخاب یک پمپ اولین موضوع مقدار دبی و میزان فشار لازم است.

از مهمترین مشخصه های عمومی گزینش پمپ ها، باید به موارد ذیل اشاره داشت:

 • نوع، ماهیت و مشخصات شیمیایی مایع قابل انتقال نظیر آب آشامیدنی، آب کشاورزی، فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی، مواد شیمیایی، مواد سوختنی، پساب های صنعتی (اسیدی و بازی) و غیره
 • مشخصات فیزیکی مایع قابل انتقال نظیر دمای کاری و محدود درجه حرارت، میزان گرانروی یا ویسکوزیته، میزان املاح و ذرات جامد، ظرفیت و مقدار آبدهی، هد  یا ارتفاع آبدهی

هدف از انتخاب یک پمپ شناور یا موتور پمپ شناور:

تعریف و تعیین مشخصات یک پمپ شناور است، که بتواند مقدار حجم مشخصی از آب را از یک عمق مشخصی که منبع مکش نامیده می شود به یک ارتفاع مشخصی که منبع رانش نامیده می شود انتقال دهد.

نحوه انتخاب پمپ شناور

 منبع مکش:

آب دریاها، آب چاه ها، آب مخازن طبیعی و یا مصنوعی زیر زمینی، آب رودخانه ها می تواند باشند.

منبع رانش:

منبع رانش می تواند آبیاری یک مزرعه، زمین کشاورزی، پرکردن یک استخر، تامین آب پمپ خانه شهرک و یا یک مجتمع ساختمانی و یا تامین آب مخازن تصفیه خانه یک شبکه آبرسانی شهری باشد.

مقدار آب دهی (Capacity)

مقدار حجم آبی که توسط یک پمپ در واحد زمان انتقال داده می شود گفته می شود و مقدار واحد آن معمولا l/s، l/min، m3.min می باشد.

هد (Head):

اندازه بلندی آب مورد انتقال از سطح منبع رانش تا سطح منبع مکش ارتفاع یا هد گفته می شود. و در پروژه های آبیاری صنعتی، شهری و کشاورزی هد را بصورت متر بیان می شود.

انتخاب نوع پمپ از روی منحنی پمپ ها:

انتخاب نوع صحیح پمپ از روی منحنی پمپ ها که از طریق سازنده پمپ در کاتالوگ منتشره آن سازنده آورده می شود صورت می پذیرد.

در منحنی مشخصه کارکردی پمپ ها  شاخص عمودی در منحنی های کارکردی پمپ های آب به ارتفاع آبدهی یا هد (Head) پمپ خوانده می شود که در پمپ های صنعتی و کشاورزی به متر (m) خوانده می شود.

شاخص محور افقی در منحنی های مربوط به پمپ های آب به ظرفیت آبدهی پمپ اختصاص داده می شود. که ظرفیت آبدهی بصورت های متر مکعب در ساعت، لیتر در ثانیه یا دقیقه است.

نحوه انتخاب پمپ

چند نکته برای محاسبه مقدار آبدهی در پمپ ها

ممکن است، درخواست کننده و یا خریدار پمپ، مقدار آبدهی پمپ مورد تقاضا را در قالب ( لیتر در دقیقه ) و یا ( متر مکعب درساعت ) سفارش دهد.

1- هرگاه سفارش دهنده و یا خریدار مقدار آبدهی پمپ را برحسب لیتر در دقیقه سفارش داد به صورت زیر محاسبه می گردد:

مقدار آبدهی پمپ برحسب لیتر در دقیقه

2- هرگاه مقدار آبدهی پمپ  مورد درخواست بر حسب متر مکعب در ساعت باشد به صورت زیر محاسبه می گردد:

مقدار آبدهی پمپ برحسب متر مکعب در ساعت

3- هرگاه مقدار آبدهی پمپ بصورت لیتر در ثانیه اعلام گردید در چنین مواردی به صورت زیر عمل می کنیم:

مقدار آبدهی پمپ برحسب لیتر در ثانیه

4- برای تبدیل متر مکعب در ساعت به لیتر در ثانیه از رابطه زیر استفاده می گردد:

تبدیل متر مکعب در ساعت به لیتر در ثانیه 

هرکدام از پمپ ها دارای منحنی آبدهی – هد منحصر به فرد خود است که به منحنی (Q-H) شناخته می شود.

بررسی هر کدام از پمپ ها از سوی شرکت سازنده نشان می دهد که این منحنی هر کدام پمپ ها با منحنی های پمپ کوچکتر و بزرگتر از خود تداخل دارند.

در مورد پمپ های شناور ابتدا با ید به موارد زیر اشاره شود:

 1. انتخاب پمپ شناور مناسب
 2. انتخاب الکترو موتور مناسب
 3. انتخاب کابل برق مناسب

روش انتخاب پمپ شناور مورد نیاز به همراه نمونه ای از پمپ:

 1. با استفاده از منحنی های همپوشانی پمپ های شناور
 2. مقدار آبدهی 180 متر مکعب در ساعت را از محور آبده انتخاب و خط عمودی دیاگرام انتخاب می کنیم.
 3. ارتفاع آبدهی  55  متر را از محور ارتفاع (Head) انتخاب و خط افقی را ترسیم می کنیم
 4. تقاطع دو خط افقی و عمودی نشانگر پمپ مناسب برای خواسته تعریف شده یعنی پمپ مورد نظر مشخص می گردد.

روش های انتخاب پمپ آب

افت سوپاپ

حاصل جمع افت اصطکاک هایی که از منشا باز و بسته شدن سوپاپ ها و نیز مقاومت های اصطکاکی داخل پمپ ها ایجاد می شود با عنوان « افت سوپاپ» آورده می شوند.
نیروی معادل برای غلبه بر افت سوپاپ، در قالب (ارتفاع آب) در داخل سیستم آورده می شود. برای استخراج نیروی معادل افت سوپاپ، در قالب (ارتفاع آب) به منحنی مربوطه که از سوی شرکت سازنده پمپ منتشر می گردد مراجعه می شود:

نحوه انتخاب پمپ آب

همانند منحنی های قبلی پمپ های آب، در این منحنی هم شاخص محور افقی به ظرفیت آبدهی پمپ اختصاص دارد.

با توجه به اینکه حجم آبدهی پمپ مورد بحث ۱۸۰ مترمکعب است، مقدار آنرا در محور افقی انتخاب و خطی را استخراج می کنیم تا منحنی را قطع نماید.

از نقطه تقاطع خط استخراجی با منحنی، خطی را بصورت افقی ترسیم می کنیم تا محور عمودی منحنی را قطع کند.

میزان افت سوپاپ برای ارتفاع آبدهی ۱۸۰ مترمکعب، مقدار یک و نیم متر استخراج می شود. همین مقدار را به ارتفاع آبدهی اضافه می کنیم.

55+1.5=56.5 M

تعیین تعداد طبقات

بر مبنای داده های شرکت سازنده مشخصات هیدرولیکی پمپ شناور بصورت ذیل می باشد.

راهنمای انتخاب پمپ آب 

مقدار آبدهی ۱۸۰ متر مکعب در ساعت را از محور آبدهی انتخاب و خط قائم را رسم می کنیم.

تقاطع خط قائم با تراش پروانه استاندارد ∅ ۱۷۸ /۱۷۰ mm مشخص می کنیم.

خط افقی را ترسیم تا محور عمودی را قطع کند.

مقدار بدست آمده (۳۲ متر) ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه در آبدهی ۱۸۰ متر مکعب در ساعت می باشد.

در محاسبات قبل گفته شد که با احتساب میزان افت سوپاپ برای ارتفاع ۵۵ متر برای آبدهی ۱۸۰ مترمکعب لازم است که مقدار ارتفاع را باندازه یک و نیم متر اضافه تر در نظر بگیریم.

55+1.5=56.5M

حال همین مقدار را به میزان ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه یعنی ۳۲ که اخیرا بدست آوردیم تقسیم می کنیم.

56.5/ 32 = 1.7 ≈ 2

مقدار حاصل تعداد طبقات را از نظر ریاضی به اندازه ۱٫۷ بدست می دهد؛

با توجه به اینکه در عمل چنین تعداد طبقه نمی تواند وجود داشته باشد این مقدار را بصورت تقریب اضافی یعنی ۲ طبقه در نظر می گیریم.

بنابراین تعداد طبقات پمپ مورد نظر، دو طبقه خواهد بود که بصورت مطمئن نیاز اعلام شده را پاسخگو می باشد.

با تقسیم عدد ۵۶٫۵

به تعداد طبقات یعنی عدد ۲

به حدود ۲۸ دست می یابیم.

56.5/2 ≈28

که در محاسبات بعدی آن را به مثابه ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه ملاحظه قرار خواهیم داد.

مجددا به مشخصات هیدرولیکی پمپ شناور مورد نظرمراجعه می کنیم.

انتخاب پمپ آب مناسب

عمده موارد استفاده از پمپ ها عبارتند از:

انتقال آب به تصفیه خانه ها برای مصارف شهری و صنعتی، استخراج آب برای آبیاری باغات و مزارع کشاورزی، انتقال آب سرد در تاسیسات گرمایش و سرمایش و غیره.

نخستین گام در گزینش صحیح یک پمپ گریز از مرکز، ضرورتا با مشخص کردن شرایط کارکردن مورد انتظار آغاز می گردد.

شرایط کارکردی مورد انتظار از پمپ می تواند در قالب:

 1. کارکرد آبدهی بصورت های مداوم و مستمر
 2. کارکرد آبدهی در فواصل زمانی مقطعی

میزان آبدهی و خروجی پمپ گریر از مرکز

 1. میزان اندازه و قطر پروانه
 2. تعداد پره های پروانه
 3. تعداد دور چرخشی پروانه
 4. قطر دهانه ورودی و خروجی

پمپ های گریز از مرکز را می توان با موتورهای الکتریکی 1450 دور در دقیقه یا 3000 دور در دقیقه بصورت کوپل شده استفاده نمود.

برای کاهش استهلاک در پمپ ها در دورهای بالا:

 1. برای استفاده از مداوم و مستمر از موتورهای 1450درور در دقیقه استفاده گردد.
 2. برای کارکرد در فواصل مقطعی از الکتروموتورهای 3000 دور در دقیقه استفاده گردد.

پمپ خانگی

آسان ترین راه برای انتخاب یک پمپ آب خانگی با مراجعه جداول و منحنی های مشخصه در کاتالوگ پمپ ها با توجه به داشتن ارتفاع و میزان آبدهی مورد نیاز می باشد. این منحنی ها کلیه ی مشخصات پمپ آب اعم از ارتفاع (هد)، توان و راندمان را در سرعت دوران مورد نظر به ازای آبدهی های (دبی) مختلف نمایش می دهند تا از استفاده ی عملی از آن راحت تر گردد.

منحنی آبدهی پمپ آب

از پمپ های خانگی برای افزایش فشار آب آپارتمان، ویلا و ساختمانهای مسکونی استفاده می شود.

انواع پمپ های مورد استفاده خانگی

 1. پمپ با مخازن انبساط
 2. پمپ با کلید اتوماتیک
 3. بوستر پمپ

عوامل موثر در انتخاب پمپ های خانگی

 1. تعداد شیرها
 2. متراژ واحد ها  و طول مسیر لوله کشی
 3. تعداد طبقات
 4. میزان مصرف آب
 5. محل قرار گیری پمپ در ساختمان
 6. سایز لوله ها

محاسبه بازدهی پمپ آب دبی Q پمپ آب خانگی برای منزل و ویلا

برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر برای هر واحد مسکونی به دو روش می توان اقدام کرد:

1- در این روش  به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرفی را در حدود 400 لیتر در ساعت در نظر می گیریم.

30 + 3* ( مسکونی و غیر مسکونی ) تعداد طبقات = فشار پمپ آب (ارتفاع ستون آب بر حسب متر)

400* تعداد واحد مسکونی = بازدهی پمپ آب (لیتر در دقیقه)

1000÷ بازدهی پمپ آب = تبدیل لیتر بر دقیقه به متر مکعب بر ساعت

انواع پمپ آب خانگی

 1. نیم اسب: برای مصرف در ساختمان های یک طبقه با حداکثر متراژ 150 متر مربع
 2. یک اسب: پمپ آب خانگی یک اسب بشقابی برای مصرف در ساختمان های سه طبقه و شش واحد با حداکثر متراژ 75 متر مربع نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک اسب جتی برای مصارف در ساختمان های چهار طبقه و با هشت واحد و متراژ حداکثر 68 متر قابل استفاده می باشد.
 3. یک اسب دو پروانه: پمپ آب خانگی یک اسب دو پروانه برای مصارف در ساختمان های چهار طبقه و با هشت واحد با حداکثر 75 متر مربع قابل استفاده است.
 4. یک و نیم اسب: پمپ آب خانگی یک و نیم اسب دو پروانه برای مصارف در ساختمان های پنج طبقه 10 واحد با حداکثر متراژ 100 متر مربع قابل استفاده است.
 5. دو اسب: پمپ آب خانگی دو اسب برای مصارف در ساختمان های پنج طبقه و با چهارده واحد با حداکثر متراژ 100 متر مربع نصب و قابل استفاده است.
 6. چهار اسب دو پروانه: برای واحد های با متراژ 100 متر مربع و 20 واحد از پمپ های چهار اسب دو پروانه، سه فاز استفاده می شود.
 7. بوستر پمپ: برای مجتمع های مسکونی بیش از 20 واحد از انواع بوستر پمپ ها استفاده می گردد این بوستر پمپ ها بسته به میزان مصرف آب در انواع بوستر پمپ های دو و یا چند پمپه قرار می گیرد.

همچنین بخوانید
این مقاله به عنوان یک مرجع راهنمایی مصرف کنندگان پمپ روغن داغ، اطلاعات زیر را در اختیار آنها قرار می دهد. دستورالعمل های نصب، تعمیر و نگهداری پمپ روغن داغ پمپیران روش های راه اندازی، بهره برداری و توقف پمپ روغن داغ پمپیران این مطلب همواره باید جهت بهره برداری در دسترس پرسنل تعمیر و نگهداری قرار گیرد تا بهره برداری و نصب و نگهداری از پمپ روغن داغ پمپیران، صحیح باشد.
این دفترچه شامل تمامی موارد مفید و ضروری در زمینه نصب و استفاده از پانل الکتریکی EGDE30 می باشد. و تمامی نکات آن مربوط به کنترل و نگهداری از سیستم های آتش نشانی EN 12845-UNI 10779 با موتور پمپ دیزل می باشد.
مخزن انبساط با نام های دیگری اعم از مخزن دیافراگمی یا منبع تحت فشار نیز شناخته می شود. چگونه باید این محصول را انتخاب نماییم؟ در زمان استفاده از این محصول چه نکاتی حیایت می باشند؟
به مجموعه ای از برنامه ها و اقدامات به منظور نگهداشت تجهیزات در سطح قابل قبول از نظر عملیاتی (نگهداری) و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده و بهره برداری تعمیر و نگهداری اتلاق می شود. رسیدن به بیشترین زمان عمر کاری پمپ نیاز به ملاحظات ویژه ای در طراحی سیستم (لوله کشی و غیره)، انتخاب پمپ، نصب و سرویس منظم و با کیفیت پمپ و تجهیزات آن دارد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
ایمان رضایی
ارسال شده در : دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

سلام، پمپ ابارا ایتالیایی، جتی 1 اسب داشتم. بعد از 16 سال سوخت بدون منبع آبرسانی. الان می خوام پمپ بگیرم. برای ویلایی 300 متر مربع نمی دونم 1 اسب بگیرم یا یک و نیم اسب؟ جتی یا بشقابی؟ الان برای هم کف هد مهمتره یا دبی؟ لطفا راهنمایی بفرمایید چه پمپی و با چه توانی مناسب هست؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

سلام جناب رضایی عزیز، پمپ بشقابی به شما توصیه نمی شود. در صورت رضایت از پمپ قبلی، بهتر است مجددا از پمپ جتی 1 اسب استفاده شود. مهمترین متغیر هنگام انتخاب پمپ برای طبقه همکف دبی می باشد.

غلامی
ارسال شده در : یکشنبه 25 اردیبهشت 1401

با عرض سلام و احترام. بنده یک چاه به عمق 45 متر با 3 اینچ آب دارم. فاصله چاه تا انتهای زمین حدود 600 متر با حداکثر اختلاف ارتفاع 20 متر است. در دو حالت استفاده از موتور دیزل 45 کاوا و برق 3 فاز چه پمپی را پیشنهاد می نماید؟ به بنده پیشنهاد پمپ 11 کیلووات 5 طبقه شده، آیا پیشنهاد بهتری دارید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 25 اردیبهشت 1401

سلام جناب غلامی عزیز، پمپ فدک 3 اینچ 11 کیلووات مناسب است.

وحید کشاورز
ارسال شده در : جمعه 23 اردیبهشت 1401

سلام، یه چاه به عمق 35 متر دارم که پمپ روغنی 4 اینج روشه. فاصله تا استخرم 200 متر است. دینام چند اسب باید برا کارم بزارم که جواب بده؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 24 اردیبهشت 1401

سلام جناب کشاورز عزیز، به درستی متوجه منظور شما از پمپ روغنی نشدیم. لطفا مدل پمپ خود را دقیق ذکر بفرمایید.

شاهرخ زینالی
ارسال شده در : جمعه 16 اردیبهشت 1401

با عرض سلام و خسته نباشید، برای کشیدن آب از چاه 50 متری چه پیشنهاد می کنید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 17 اردیبهشت 1401

سلام، شما حتما باید از کف کش استفاده نمایید. یک کف کش راد پمپ یا توان تک 2 اینچ به شما پیشنهاد می شود.

قانع فرج الهی
ارسال شده در : چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

سلام و خسته نباشید به مهندسین عزیز. بنده می خوام آب استخر را به 500 متر دورتر و ارتفاع 5 متر به داخل استخر دیگری انتقال بدم. همچنین اگر بخواهم در ساعت 20000 لیتر انتقال بدهم، از چه مدل پمپی و با چه سایزی استفاده کنم؟ ممنون از راهنماییتون.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401

سلام جناب فرج الهی عزیز، در صورت داشتن برق سه فاز، پمپ فدک 72 متری 3 اینچ پیشنهاد می شود.

ادریس قنبرزهی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 13 اردیبهشت 1401

با سلام خدمت عزیزان، دو حلقه چاه با عمق 26 متر و دهانه 12 اینج دارم که آبشان در استخر جمع اوری می شود. فاصله یک چاه تا استخر حدود 12 متر بدون شیب است. اگرم شیبی باشه، نهایت 1 متره. چاه دیگه فاصله اش تا استخر نهایت 40 متر می باشد. یک کنتور تک فاز دارم. می خواستم بدونم چه نوع کف کشی مناسب است؟ البته 2 اینچ باشد. ممنون می شم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401

سلام جناب قنبرزهی عزیز، یک پمپ کف کش راد پمپ تنه باریک با ارتفاع حداکثر 50 متر برای شما مناسب خواهد بود.

هاشمی
ارسال شده در : شنبه 10 اردیبهشت 1401

با عرض سلام و خسته نباشید. فاصله استخر از رودخانه حدود 80 متر و 20 متر ابتدایی رودخانه ارتفاع حدود 4 متری داره و بقیه تا استخر شیب ملایمی داره. من برق هم ندارم و می خوام اینورتر یا موتور برق استفاده کنم. پمپ 2 اینچی باشه. چه پمپی می تونم استفاده کنم؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 11 اردیبهشت 1401

سلام، یک کف کش توان تک و یک موتور برق 6 کیلووات به شما پیشنهاد می شود.

مسعود غفاری
ارسال شده در : جمعه 09 اردیبهشت 1401

سلام، فاصله از رود خانه تا استخر 110 متر ارتفاع 25 متر هست. می خوام پمپ 2 اینج بذارم. آیا این پمپ مناسب هست؟ لطفا اگه امکانش هست توضیح بفرمایید که از چه کابلی استفاده کنم که مناسب باشه. با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 10 اردیبهشت 1401

سلام، لطفا بفرمایید قصد دارید از چه نوع پمپی استفاده بفرمایید. چنانچه قصد استفاده از کف کش را دارید، یک کف کش توان تک یا رادپمپ به شما پیشنهاد می شود. کابل نیز باید مطابق با پمپ انتخاب و افزوده شود.

نادری
ارسال شده در : شنبه 03 اردیبهشت 1401

سلام، برق سه فاز 18 کیلووات دارم. ارتفاع از رودخانه تا استخر 180 متر و طول مسیر 650 متر هست. لوله سایز 75 گذاشتم. چه اندازه شناوری استفاده کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 04 اردیبهشت 1401

سلام، حداکثر می توانید از یک پمپ شناور یا کف کش 2 اینچ 170 یا 180 متری استفاده نمایید.

مطهری
ارسال شده در : جمعه 02 اردیبهشت 1401

با سلام، یک فکری برای سمپاشی و محلول پاشی درختان پسته کنید. به چه شکل می شه از سیستم بارانی اینگونه محلول پاشی انجام داد؟ طول زمین 150 متر و عرض زمین 25 متر. برق ندارد. راهنمایی بفرمایید این سیستم همراه تامین برق با موتور و سایر لوازم جهت استفاده از سمپاش برای محلول پاشی چقدر هزینه دارد؟ ممنونم راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 05 اردیبهشت 1401

سلام، وقت بخیر. کیفیت پاشش سمپاش توربولاینر مناسب است، اما با توجه به قیمت بالای آن برای زمین های کوچک و متوسط توجیه اقتصادی ندارد.

اسماعیل
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 30 فروردین 1401

سلام، عذر می خوام من یه شناور استیل 2 اینچ تک فاز دارم، چاه من 10 متر است. آیا می توان یه تبق 2 اینچ روی الکترو پمپ زد به جای 2 اینچ؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 30 فروردین 1401

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

احمد رشیدیان
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

با سلام و احترام، بنده یه زمین 5000 متری دارم. فاصله زمین تا رودخانه 600 متر می باشد. فاصله رودخانه تا زمین با چشم عیرمسلح صاف می باشد اما ممکنه چند متری رودخانه نسبت به زمین پایینتر باشد، فرض کنید بین 5 تا 10 متر. برق هم ندارم. کشت زمین معمولا برنج یا یونجه می باشد. پیشنهاد شما برای خرید پمپ چه می باشد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام، برای کاربری مد نظر شما باید یک موتور پمپ دیزل طراحی شود. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

بهرامی
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام، وقت بخیر. پمپی نیاز دارم که بتواند آب حدود 95 درجه را که چربی و کثیفی با آن مخلوط شده را از از یک حوضچه 5 متری پمپاژ کنه. پیشنهاد شما چه نوع پمپی است؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام جناب بهرامی عزیز، لطفا طول مسیر را ذکر بفرمایید.

علاءالدین کوهستانی
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام، من می خوام به ارتفاع 700 متری عمود به مقداری 1.5 متر مکعب آب در ساعت بلند کنم. لطفا بفرمایید از چه نوع پمپ استفاده کنم؟ تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام، شما نیاز به یک پمپ پیستونی خواهید داشت. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

بهنام شهبازی
ارسال شده در : جمعه 26 فروردین 1401

سلام، می خوام از چاه 40 متری 3 اینچ آب بکشم 3 کیلومتر ببرم. چه کفشی چند اسب بخار نیازمندم؟ ممنونم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام، هیچ کف کشی قادر نیست آب را به فاصله 3 کیلومتر انتقال دهد. مگر اینکه از چند ایستگاه (چند کف کش) در طول مسیر استفاده نمایید.

نجف پور
ارسال شده در : جمعه 26 فروردین 1401

سلام، وقت بخیر. ما برای ساختمان 4 طبقه تک واحدی با متراژ 92 متر، می خواهیم از خر پشته که می شه طبقه 5، بعد از مخزن آب یک پمپ بگذاریم. یکی از همسایه ها پیشنهاد داده که آب با پمپ از طریق لوله پشت بام که مستقیم از پشت بام میاد پارکینگ بیاد تو کلکتور و بعدش بره بالا تا آخرین طبقه. بنده با اینکه اطلاعات تخصصی ندارم، گفتم این کار نمی شه. محبت بفرمایید راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام، امکان انتقال مستقیم آب از چاه به واحدها وجود ندارد. آب باید ابتدا باید وارد تانکر شود و سپس توسط یک پمپ از تانکر به داخل واحدها منتقل شود.

سید رسول حسینی
ارسال شده در : پنجشنبه 25 فروردین 1401

سلام، درخواست مشاوره دارم.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام جناب حسینی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مجتبی دهقان
ارسال شده در : پنجشنبه 25 فروردین 1401

سلام، وقت بخیر. برای زمین کشاورزی سیستم بارانی با لوله 125 و فرعی 63 از استخر به عمق 6 متر و طول انتهای زمین 400 متر هست. از چه پمپی استفاده کنم که بیشترین میزان آبدهی و همچنین صرفه جوی برق رو داشته باشم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام، یک پمپ سانتریفیوژ پمپیران برای شما مناسب است.

علی صالحی
ارسال شده در : پنجشنبه 25 فروردین 1401

عرض ادب، خدا قوت. بنده یک چاه با عمق 30 متر دارم که الان با یه پمپ کف کش 2 اینچ بصورت دائم آبدهی داره توی شمال. می خوام از چاه به یه خونه دو طبقه که به فاصله 5 متری این چاه ساخته شده آب لوله کشی دائمی بدم. بفرمایید با برق تک فازی که دارم باید پمپ جدید بخرم یا روی همین پمپ قطع کن وصل کنم؟ می شه مستقیم یه پمپ دیگه اضافه کنم و آب رو از کف با فشار ثابت بفرستم توی خونه بدون وجود منبع روی سطح زمین؟ پمپ چی باشه؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام، با برق تک فاز می توان دو عدد پمپ تک فاز را راه اندازی کرد. امکان انتقال مستقیم آب به خانه وجود ندارد. آب باید در ابتدا وارد یک تانکر شود و سپس از تانکر توسط یک پمپ به خانه انتقال پیدا کند.

حبیب نوروزی
ارسال شده در : چهارشنبه 24 فروردین 1401

سلام، یک چاه آب کشاورزی 20 متری داریم که بوسیله یک پمپ توربینی و لوله 3 اینج کار می کرد و با یک موتور دیزل، بعلت کمبود آب فعلا کمتر از 1 اینج آب دارد. آیا می توانم از یک دینام تک فاز بجای دیزل استفاده کنم؟ چون برق سه فاز ندارم. ممنونم.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 فروردین 1401

سلام جناب نوروزی عزیز، لطفا توان موتور را ذکر بفرمایید.

بابک امیری
ارسال شده در : چهارشنبه 24 فروردین 1401

سلام، وقت بخیر. بنده یک پمپ مارگو 5 اسب دارم. برای پمپاژ آب به ابتدای زمینم که از استخر تا انتها حدود 160 متر است که در ابتدا با شیب حدود 20 درجه شروع می شود. بعد از 50 متر به 10 درجه کاهش می یابد. لطفا راهنمایی بفرمایید از چه پمپی استفاده کنم؟ چون این پمپ جوابگو نیست.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 24 فروردین 1401

سلام، لطفا بفرمایید چه نوع پمپی مد نظر شماست. اگر قصد داشته باشید از پمپ کف کش استفاده نمایید، باید یک کف کش فدک سه فاز تهیه بفرمایید. اما اگر بخواهید از پمپ سانتریفیوژ استفاده کنید، یک پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CM به شما پیشنهاد می شود.

محمد اسحاقیان
ارسال شده در : یکشنبه 21 فروردین 1401

با سلام، زمینی هست به مساحت 1.5 هکتار برای آبیاری قطره‌ ای (تیپ) که‌ فاصله منبع (استخر) تا سر زمین 300 متر و تا آخر زمین 600 متر که خط اصلی با لوله 125 متصل هست. البته‌ کلا زمین در طول 3 متری شیب داره و فرعی ها 63 و تیپ ها هم با آبریز 20 سانتی 16 هست که هر شیفت آبیاری تقریبا 2500 متر مربع آبیاری میشه. چه پمپی پیشنهاد می کنید؟ در ضمن کمبود آمپر برق هم داریم.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 23 فروردین 1401

سلام، شما باید پمپ شناور 5 اینچ داخل استخر قرار بدهید. اگر بخواهید کمتر هزینه کنید، می توانید از کف کش 4 اینچ استفاده کنید. اما به هر حال باید مشکل برق را برطرف کنید، چون هر دو پمپ نیاز به برق زیادی دارند.

فرشید
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 16 فروردین 1401

با سلام، وقت بخیر. برای آبیاری زمین فوتبال 60*100 متر مربع از چاه به عمق حدود 6 متر چه پمپی رو پیشنهاد می کنید؟ آب چاه به شبکه ای وصله که 6 عدد شیر 1 اینچ دور زمین داره و شیلنگ های ¾ به طول 50 متر همراه با آبپاش متوسط نصب شده ولی فشار با پمپ ۱ اینچ ۱ اسب بخار خیلی ضعیفه. پیشنهادی دارین؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 16 فروردین 1401

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مراد مرادی
ارسال شده در : یکشنبه 14 فروردین 1401

سلام و ادب. زمین به اندازه یک هکتار دارم مسافت تا آب رودخانه حدود 900 متر با ارتفاع 35 تا 45 متر از 900 متر به بعد 300 متر سرازیر هست. موتور رومانی با پمپ ۵ طبقه و موتور پرکینز 6 با پمپ 100/6 دارم. هزینه لوله زیاد هست جهت کم کردن هزینه لوله؛ آیا با 2 شاخه لوله 3 اینج و مابقی لوله 63 می توانم موتور رومانی استفاده کنم؟ متاسفانه برق نزدیکم نیست چه نوع کف کش موتور برق دیزلی لازم هست تا از لوله 63 استفاده کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 15 فروردین 1401

سلام، لطفا با پمپی که در اختیار دارید تست بگیرید تا مشخص شود این ارتفاع را پاسخگو می باشد یا خیر. اگر پاسخگو نبود، باید پمپ جدیدی برای شما طراحی شود.

موسوی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 09 فروردین 1401

سلام، برای آبیاری قطره ای، به طول 250 متر برای 100 درخت، چه پمپی مناسب است؟ حدودا در نیم ساعت 1000 لیتر آب مورد نیاز است.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 14 فروردین 1401

سلام، یک پمپ پنتاکس 2 اینچ CH310 با توان 3 اسب بخار به شما پیشنهاد می شود.

قاسم اعلمی
ارسال شده در : شنبه 28 اسفند 1400

سلام، خسته نباشید. می خواستیم لوله ای 150 متری (50 پلی اتین) در سطح زمین با شیب کم آب را انتقال بدیم. به نظر شما یه پمپ مثلا آبارا 1 اسب بخار جواب می ده؟ اگه تو دقیقه 150 لیتر آب بده، کار ما راه میفته؟ ممنون از سایت خوبتان.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 14 فروردین 1401

سلام جناب اعلمی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

اسماعیل باقری
ارسال شده در : جمعه 27 اسفند 1400

با سلام، خسته نباشید. من 1500 بوته باغ انگور دارم. استخر زدم، برق تک فاز هم دارم. برای آبیاری قطره ای باید چه نوع پمپی بخرم؟ لطفا راهنمایی فرمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 14 فروردین 1401

سلام جناب باقری عزیز، لطفا فاصله استخر تا بوته ها، طول آبیاری قطره ای و میزان شیب زمین را اعلام بفرمایید.

هادی زیرآبادی
ارسال شده در : چهارشنبه 25 اسفند 1400

سلام، من یه موتور لیستر تک سیلندر دارم. برای طول مسیر 200 متر با 40 درجه شیب با 2 اینچ خروجی باید از چه پمپی استفاده کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 25 اسفند 1400

سلام جناب زیرآبادی عزیز، به شما موتور پمپ دیزلی سان پاور یا کاما پیشنهاد می کنیم.

سیف اله نوری
ارسال شده در : پنجشنبه 12 اسفند 1400

سلام، پمپی می خوام که در 24 ساعت 50 متر مکعب از درون چاه به داخل مخزن بریزد، ارتفاعش 150 متر و تک فاز باشد.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 14 اسفند 1400

سلام جناب نوری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

ابراهیم شبانی
ارسال شده در : جمعه 06 اسفند 1400

سلام، بنده یک پمپ آب 2 اینچی تک فاز برای چاه آب به عمق 70 متر می خواهیم. لطفا راهنمایی کنید که چه پمپی را بخرم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 07 اسفند 1400

سلام جناب شبانی عزیز، با توجه به شرایط ذکر شده باید به برق سه فاز دسترسی داشته باشید.

ظاهر صلح تبار
ارسال شده در : جمعه 06 اسفند 1400

سلام، برای ساختمان 5 طبقه با پیلوت و هر واحد 160 متر مربع با سیستم آتش نشانی چه نوع پمپی می شود استفاده کرد؟ با توجه به قانون نظام مهندسی که پمپ آب مصرفی و آتش نشانی باید جدا باشد. لطفا راهنمایی کنید چه پمپی می شود استفاده کرد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 07 اسفند 1400

سلام، با توجه به تعداد فایر باکس ها و اسپرینکلرها می توان از پمپ های مختلف با دبی متفاوت استفاده کرد. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

علی یاری
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 03 اسفند 1400

سلام خسته نباشید، من یه پمپ سه طبقه پشت تراکتوری دارم که به پشت تراکتور وصل می شه و آب رو از رودخانه می بره داخل زمین های کشاورزی. میزان زمین ها حدود 60 هکتار هستش ولی گیربکس که روی پمپ وصل شده بصورت دست ساز هستش. به اصطلاح بهش می گن گیربکس کتابی. باید خیلی به تراکتور گاز بدی که بتونه در فاصله 200 متری 7 تا آبپاش ژاله 5 رو بگردونه. حالا می خواستم بدونم آیا می شه یه گیربکس دیگه برای تقویت قدرت آبدهی بر روی گیربکس قبلی اضافه کنم؟ یعنی 2 تا گیربکس بذارم روی همون پمپ که به تراکتور وصل می شه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 04 اسفند 1400

سلام جناب یاری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

فریدون خلیلی
ارسال شده در : یکشنبه 01 اسفند 1400

باسلام خدمت شما، من یه منبع پلی اتیلن 10000 لیتری می خوام تهیه کنم برای آبدهی با یک خط وسط لوله ۶۳ و بعد فرعی های لوله ۱۶ به 3000 متر زمین دارای 150 درخت نهال و ثمرده که 500 قطره چکان لازم می باشد. شما چه پمپی را در نظر دارید که من بتوانم از آن استفاده کنم؟ منبع آبم یک متری روی سکو و با لوله 63 شروع می شود. طول و عرض زمینم 40*80 متره و مسطح می باشد. ممنون از جوابدهی شما.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 02 اسفند 1400

سلام جناب خلیلی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مقداد ولی نژاد
ارسال شده در : یکشنبه 24 بهمن 1400

سلام، ممنون از راهنمایی تون. من خروجی ۳ اینچ می خوام برای شالیکاری. آیا فدک 2 اینچ ۹۰ متری خروجی ۳ اینچ می دهد؟ ضمنا آب چاه کمی ماسه هم داره.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 27 بهمن 1400

سلام جناب ولی نژاد عزیز، خیر، پیشنهاد ما همان پمپ فدک 3 اینچ است که خود شما ذکر کردید.

علی مسگری
ارسال شده در : جمعه 22 بهمن 1400

سلام، برای ارتفاع ۳۰ متر به طول ۲۰۰ متر با شیب ۴۰ درجه از استخر برای آبیاری قطره ای به موتور برق تک فاز نیاز دارم. ۲ اینچ باشه کارم راه میفته.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 23 بهمن 1400

سلام جناب مسگری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مقداد ولی نژاد
ارسال شده در : پنجشنبه 21 بهمن 1400

سلام، چاه به عمق ۳۰ متر دارم و می خوام آب چاه به مقدار ۱۵۰ متر هم روی سطح زمین انتقال بدم. برق سر چاه سه فاز با ترانس ۲۵ می باشد. روی سطح زمین اختلاف ارتفاع زیادی وجود ندارد. بی زحمت راهنمایی کنید از چه پمپی استفاده کنم؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 23 بهمن 1400

سلام جناب ولی نژاد عزیز، چون برق سه فاز در اختیار دارید، پیشنهاد ما استفاده از پمپ فدک 2 اینچ 90 متری می باشد.

محسن اربابیان
ارسال شده در : جمعه 08 بهمن 1400

سلام، برای پمپاژ آب دریا بین ۹ تا ۲۵ متر مکعب در ثانیه از چه پمپی باید استفاده کرد و میزان برق مصرفی آن چند مگاوات ساعت در شبانه روز است؟ ارتفاع پمپاژ ۴۰۰ متر است.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 10 بهمن 1400

سلام جناب اربابیان عزیز، نیاز به اطلاعات جزئی تر در این زمینه داریم. لطفا بفرمایید منظور شما کدام دریا می باشد و میزان TDS چقدر است. همچنین شرایط کاری و جنس پمپ درخواستی خود را ذکر بفرمایید.

جواد محمدی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 05 بهمن 1400

سلام، وقتتون بخیر. باغی در حال احداث داریم با آبیاری قطره ای و خروجی حدود ۱۰ متر مکعب بر ساعت. می خواستم بدونم موتور پمپ روبین 3 اینچ با هد ۲۶ متر می تونه بعد از طی مسافت ۲۰۰ متر افقی و حدود ۲ متر عمودی چنین دبی ای به من بده؟ لازم به ذکر هست که شیلنگ های آبیاری قطره ای بعد از مسافت گفته شده نصب می شوند و قطر آنها ۱۶ متر هست و طول هر کدام 100 متر.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 06 بهمن 1400

سلام جناب محمدی عزیز، موتور پمپ قادر نیست این حجم از آب را برای چنین فاصله ای پمپاژ کند. شما باید حتما برق داشته باشید و از یک الکتروپمپ استفاده نمایید.

آریانا
ارسال شده در : جمعه 01 بهمن 1400

با سلام و ادب، یک سوال داشتم از خدمتتان. برای آبیاری قطره ای ۶۰ تا گلدان دیواری در یک فضای اتاقک می خوام. البته به آب شهری دسترسی نداره و باید مخزن بگذاریم.می خواهیم خروجی آب از نازل ها هم در شبانه روز حدود ۲ لیتر باشه. چه نوع پمپی را پیشنهاد می فرمایید؟ پمپ نیم اسب کفایت می کنه؟ چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ ممنون هستم. راهنمایی بفرمایید. سپاس فراوان.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 02 بهمن 1400

سلام، 2 لیتر در شبانه روز حجم بسیار کمی است. بازدهی ضعیف ترین پمپ نیز از اندازه مورد نظر شما خیلی بیشتر است. شما می توانید از پمپ های دوزینگ استفاده نمایید. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

احمد کراچیان
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 28 دی 1400

سلام، خسته نباشید. سوال ارسال کردم لطفا پاسخ بدید. متشکرم.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 29 دی 1400

سلام جناب کراچیان عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

احسان روئین تن
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 28 دی 1400

سلام، ببخشید من یه چاه کشاورزی دارم به عمق ۱۰۰ متر و شناور پمپیران ۱۵ اسب بخار طبق روش نصب هست. طول مسیر آبرسانی هم ۳.۵ کیلومتر هست فعلا و جوابگو هم هست با این شناور. اگه بخوام ۳.۵ کیلومتر دیگه به مسیر اضافه کنم چه شناوری جوابگوی کارم هست؟ در ضمن امتیاز برقم هم ۳۰ کیلووات هست و ارتفاع چاه و نقطه نهایی هم تقریبا یکی هست. ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 28 دی 1400

سلام جناب روئین تن عزیز، خیر، برای 3.5 کیلومتر دوم مناسب نمی باشد. شما نیاز به یک پمپ دیگر با توان بیشتر دارید. یک پمپ 22 کیلووات یا 30 آمپر مناسب است.

سعید زرین
ارسال شده در : یکشنبه 26 دی 1400

سلام، چه پمپی برای آبیاری قطره ای 1 هکتار باغ گردو نیاز است؟ زمین مسطح است و 14 ردیف هر کدام به طول ۵۰ متر دارد. برق تک فاز و استخر 10*20 به عمق 4 متر. طول لوله اصلی 90 متر و قطرش 3 اینچ هست.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 02 بهمن 1400

سلام جناب زرین عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محسن یعقوبی
ارسال شده در : یکشنبه 26 دی 1400

سلام، ما یه چاه کشاورزی داریم به عمق ۸۰ متر. ارتفاع آب ۲۰ متر و جنس چاه شن هست. ما می‌خواهیم ۵۰ لیتر در ثانیه آب بگیریم. چه تجهیزاتی اعم از پمپ و کابل برق نیاز دارم؟ خلاصه و کلی توضیح می دهید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 26 دی 1400

سلام جناب یعقوبی عزیز، لطفا بفرماید پمپ چند اینچ مورد نیاز شما می باشد. شما باید از پمپ شناور پمپیران استفاده بفرمایید که حتما باید بیش از 3 اینچ باشد. برق نیز باید سه فاز باشد.

محمد قنادی
ارسال شده در : شنبه 18 دی 1400

سلام، آیا می شه از پمپ 0.5 اسب برای سمپاشی باغ استفاده کرد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 18 دی 1400

سلام جناب قنادی عزیز، برای سمپاشی توصیه می شود از پمپ های فشار قوی استفاده نمایید که بسته به میزان پاشش می تواند پمپ های پیستونی و غیره را در بر بگیرد.

حسین کرمی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 14 دی 1400

سلام، خسته نباشید. ما یه چاه داریم که می خوایم آب رو از عمق 40 متری به سطح بیاریم و به فاصله 200 متری ببریم، بنظرتون می شه پمپ 3 اینچ گذاشت روی لوله 2 اینچ برای افزایش فشار آب و اینکه چه پمپی رو مناسب می دونید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 15 دی 1400

سلام، سلامت باشید، شماره موبایت وارد شده صحیح نیست، لطفا اصلاح نمایید تا اطلاعات مورد نیاز به صورت تلفنی به شما اطلاع داده شود.

روح الله عیدی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 14 دی 1400

سلام، برای استخری که ۲۰۰ متر تا سر زمین زعفرانم فاصله دارد و ته زمین ۱۵۰۰ متر تا استخره پمپ می خوام. برای آبیاری بارانی لوله زمینی چه پمپی لازم است؟ برق هم ندارم. و زمین های دیگر ۳ کیلومتر فاصله دارند. استخر در بلندی هست با شیب ۲ تا ۳ درصد. ممنون می شم. مشاوره بدید چه پمپ و با چه نیروی محرکه ای؟ برق یا موتور دیزل؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 14 دی 1400

سلام جناب عیدی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمد حسین
ارسال شده در : شنبه 11 دی 1400

سلام، برای آبیاری قطره ای 3500 متر مربع زمین کشاورزی در فاصله 300 متری از محل چاه با عمق 5 متر، از چه پمپی می توان استفاده کرد؟ آیا پمپ 2 اینچ با توان 1.5 اسب بخار جوابگو است؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 13 دی 1400

سلام، یک پمپ بشقابی 1 اسب بخار به شما پیشنهاد می شود.

موسوی
ارسال شده در : پنجشنبه 09 دی 1400

سلام، وقت بخیر. ببخشید ما به زین داریم به طول ۵۰۰ متر. می خوام آب بدم کف کش و شلنگ با لوله ۲ اینچ. پستی و بلندی هم در حد ۵ متر نهایتا و شیب ملایم داره. چه نوع کف کشی مناسب هست که با موتور برق هم روشنش کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 11 دی 1400

سلام جناب موسوی عزیز، یک کف کش فدک 2 اینچ سه فاز با آبدهی 120 متر ارتفاع به همراه یک موتور برق 15 کیلووات برای شما مناسب خواهد بود.

محسن قرچه لو
ارسال شده در : پنجشنبه 09 دی 1400

سلام و خسته نباشید. بنده می خواهم که آب را از یک کانال آب (چاله) انتقال بدم به منبع آب که فاصله کانال از منبع آب حدود ۳.۵ کیلومتر است. اختلاف ارتفاع مبدا تا مقصد حدود ۴۰ متر است. آیا طول مسیر در ارتفاع ستون آب تاثیر دارد؟ چه نوع پمپی برای این منظور مناسبه؟ لوله استفاده شده برای انتقال آب هم ۳ اینچ می باشد.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 13 دی 1400

سلام، لطفا بفرمایید که آیا به برق سه فاز دسترسی دارید یا خیر.

امین عبدی
ارسال شده در : دوشنبه 06 دی 1400

سلام، وقت بخیر. می بخشید ما یه چاه به عمق 80 متر زدیم با قطر 5 اینچ، آبیاری غرقابی هست. برق هم در دسترس نیست. بهمون گفتن که باید موتور گازوئیلی بگیرین. می خواستم اگه می شه لطف کنید راهنمایی کنید. آیا می شه با موتور برق و یک شناور، آب رو به سطح پمپاژ کرد که دیگ نیازی به موتور دیزلی قدیمی نباشه؟ ممنون می شم.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 06 دی 1400

سلام جناب عبدی عزیز، مکش از عمق 80 متری با موتور پمپ دیزل امکان پذیر نمی باشد. شما به موتور برق نیاز دارید. اگر قطر لوله را 1¼ فرض کنیم، یک موتور برق 10 کیلووات می تواند پاسخگو باشد. اما اگر قطر 5 اینچ، قطر لوله باشد باید از دیزل ژنراتور استفاده نمایید. چنانچه قطر چاه 5 اینچ باشد، فقط می توان پمپ شناور به همراه موتور برق به کار برد.

علی فرهادی
ارسال شده در : یکشنبه 05 دی 1400

با سلام و خسته نباشید. ممنون می شم راهنمایی کنید. برای پمپاژ آب از دریاچه پشت سد به ارتفاع آب از دریاچه تا مخزن ۹۵ متر و طول مسیر با شیب ملایم ۵۰۰ متر، از چه پمپی استفاده کنیم؟ آیا می شود از پمپ شناور پمپیران ۱۵۲/۱۴ یعنی از پمپ های طبقاتی استفاده کرد؟ با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 06 دی 1400

سلام جناب فرهادی عزیز، بله، می توان از این پمپ استفاده کرد. شما هم می توانید از پمپ زمینی خودمکش به همراه سوپاپ و هم از پمپ های شناور استفاده نمایید. میزان مصرف نیز مهم است، که با توجه به انتخاب شما به نظر می رسد به پمپ 2 اینچ نیاز دارید. به تک فاز یا سه فاز بودن برق نیز می بایست توجه نمایید.

مجتبی امانی
ارسال شده در : شنبه 04 دی 1400

با عرض سلام و خسته نباشید. برای انتقال آب از فاصله 50 متری و ارتفاع 4*4 متر مکعب در ساعت پمپ با چه مشخصاتی باید تهیه کنم؟ وسیله انتقال یک شلنگ 1 اینچ با برق خانگی هست. آیا می تونم پمپ رو نزدیک مخزن ذخیره نصب کنم و پمپ مکش کنه یا باید حتما پمپاژ کنه؟ سپاسگزارم از راهنمایی شما.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 06 دی 1400

سلام جناب امانی عزیز، به شما یک پمپ 1 اسب جتی با ورودی و خروجی 1 اینچ پیشنهاد می شود که هم توانایی پمپاژ و هم مکش را خواهد داشت.

فریبا شیرازی
ارسال شده در : شنبه 04 دی 1400

سلام، وقت بخیر. آیا برای آبیاری قطره ای، پمپ WKL 32/1 برای رساندن آب از مخزنی که در ارتفاع 3- است و پمپ به فاصله 10 متر و در سطح زمین قرار دارد، جوابگوی مکش می باشد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 06 دی 1400

سلام سرکار خانم شیرازی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

جلال غریبی
ارسال شده در : جمعه 03 دی 1400

درود بر شما، من یه چاه آب به عمق 30 متر و 4 اینچ آب خروجی و آبیاری بصورت قطری و گاه هم بصورت غرقابی استفاده می شه. زمین زیر کشت هم 8 هکتار است. می شه بگید چه نوع پمپی و با چه واتی می شه استفاده کرد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 04 دی 1400

سلام جناب غریبی عزیز، با توجه به عمق کم چاه و حجم آب زیاد مورد نیاز، نخستین توصیه به شما، افزایش عمق چاه تا عمق حداقل 70 متر است، که در اینصورت یک پمپ شناور پمپیران مناسب چاه 70 متری خواهد بود.

محمد حسین طیب
ارسال شده در : جمعه 03 دی 1400

سلام، وقت بخیر جناب مهندس. برای استفاده خانگی با منبع ۱۰۰۰ لیتری پلی اتیلن برای خونه ای تقریبا ۲۲۰ متر مربعی چه پمپی پیشنهاد می کنید؟ هم صدای خیلی پایینی داشته باشه، هم فشار رو خیلی خوب مدیریت کنه و عمر کارکرد هم زیاد باشه. مولفه صدا خیلی برامون مهم هست.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 04 دی 1400

سلام جناب طیب عزیز، اگر ساختمان شما ویلایی و تک واحد می باشد، به شما یک پمپ راد 1 اسب بخار توصیه می شود.

ابراهیم فیروزی
ارسال شده در : پنجشنبه 02 دی 1400

با سلام وخسته نباشید، آیا می توان در پمپ های کف کش سه فاز 2 اینچی با هد 60 متر داخل چاه 40 متری، خروجی پمپ را با تبدیل به لوله 3 اینچی متصل کرد و آب را به بیرون چاه انتقال داد؟ با سپاس فراوان.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 04 دی 1400

سلام جناب فیروزی عزیز، شما می بایست یک کف کش 3 اینچ تهیه نمایید. در غیر این صورت استفاده از تبدیل توصیه نمی شود، زیرا به پمپ فشار وارد خواهد شد.

اسماعیلی
ارسال شده در : شنبه 27 آذر 1400

سلام، وقتتون بخیر آقای مهندس. عذر می خوام، سوالی داشتم خدمتتون. متشکر می شم جواب بدین و راهنمایی کنین. برای یک پمپ ۶ اینچ که برق ۳ فاز ۲۵ آمپر داره؟ چه نوع دینام نیاز هست با چند اسب که هم برق مصرفی جوابگو باشد هم دینام در مقابل آبدهی از لحاظ نیرو کم نیاره. متشکر می شم لطف کنین جواب بدین.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 آذر 1400

سلام جناب اسماعیلی عزیز، شما به یک موتور برق سه فاز با توان حداقل 15 کیلووات نیاز دارید. زیرا حتی اگر توان پمپ 7.5 کیلووات نیز باشد، در لحظه استارت آمپر می کشد و به توان حداقل 15 کیلووات نیاز خواهد بود.

پرویز افراسیابی
ارسال شده در : چهارشنبه 24 آذر 1400

با سلام، من یک زمین کشاورزی ۷۰۰ متری دارم. همسایه ها از عمق ۳۶ متری آب دارند. لطفا راهنمایی فرمایید که چه اینچ شناوری می تواند نیازم را تامین نماید؟ در ضمن لوله چاه ۵ اینچ باشد یا ۶ اینچ؟ قبلا از راهنمایی حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 27 آذر 1400

سلام جناب افراسیابی عزیز، لطفا طول مسیر آبرسانی، قطر لوله آبرسانی و همچنین نوع آبیاری (بارانی، قطره ای و غیره) را ذکر بفرمایید.

سید حسن حسینی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 23 آذر 1400

سلام، خانه ای ۷۰ متری بالای کوه دارم و می خوام آب رو به کمک پمپ به ارتفاع 100 متر بالا ببرم.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 23 آذر 1400

سلام جناب حسینی عزیز، لطفا بفرمایید که آب از چه منبعی و به چه صورت (چاه، استخر، لوله) تامین خواهد شد. تک فاز یا سه فاز بودن برق را نیز مشخص نمایید.

علی
ارسال شده در : دوشنبه 22 آذر 1400

سلام، وقت بخیر. لطف کنید راهنمایی کنید. یه حجم 20 مترمکعب آب در شبانه روز دارم که باید طول مسیر 700 متر با ارتفاع 20 متر رو طی کنه. چه نوع پمپ و سایز لوله انتقال رو با چه قیمت بگیرم؟ با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 23 آذر 1400

سلام، یک پمپ بشقابی پنتاکس CBT 1000 به شما توصیه می شود.

طالبی
ارسال شده در : دوشنبه 22 آذر 1400

سلام، وقت بخیر. برای اراضی ۹ هکتاری که یک چاه به عمق 150 متر در وسط اراضی است، چه پمپی پیشنهاد می کنید؟ قطر لوله جدار چاه ۱۲ اینچ هست و دبی ۱.۵ لیتر بر ثانیه.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 23 آذر 1400

سلام جناب طالبی عزیز، لطفا سه فاز یا تک فاز بودن برق و طول لوله را مشخص بفرمایید. همچنین روش آبیاری مورد نظر خود را نیز ذکر نمایید.

حسین فریدونی
ارسال شده در : دوشنبه 22 آذر 1400

سلام و خدا قوت. به یه مدل پمپ آب احتیاج دارم که سر چاه آب نصب کنم که بتونه آب چاه رو از عمق ۲۰ متری به بالا بکشه و به سمت ساختمان مسکونی با متراژ ۱۰۰ مترمربع، هدایت کنه و افت فشارش خیلی کم باشه، چون سیستم پکیج نیاز به فشار آب داره. ساختمان مسکونی در فاصله ۲۵ متری از دهانه چاه قرار داره. شما چه پمپی بهم پیشنهاد می کنید و با چه توانی؟ ممنون می شم راهنمایی بفرمایید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 22 آذر 1400

سلام جناب فریدونی عزیز، شما می توانید از پمپ دو لول خودمکش ارتفاع بالا با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع 47 متری استفاده نمایید که قابلیت پاسخگویی به نیاز شما را دارد.

خداداد کرمعلی
ارسال شده در : جمعه 19 آذر 1400

سلام، خداداد هستم از نهاوند، زمین کشاورزی دارم. ۴۰ هزار متر استخر ذخیره آب دارم. لوله کشی بارانی تحت فشار دارم با لوله ۵ اینچ. می تونم با پمپ به لوله خروجی استخر وصل کنم؟ چون استخر من روی بلندی قرار دارد و بر زمین ها مسلط می باشد. از چه پمپ برقی استفاده کنم؟ ممنون از راهنمایی شما.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 20 آذر 1400

سلام جناب کرمعلی عزیز، با توجه به اینکه استخر مسلط بر زمین است، پیشنهاد ما یک پمپ سانتریفیوژ وکائل پمپیران 5 اینچ خواهد بود.

رحمان زاده
ارسال شده در : پنجشنبه 18 آذر 1400

سلام، وقت بخیر. ما یک زمینی داریم که طولش ۱۳۰ متر هست با شیب تقریبا ۳۵ تا ۴۰ درجه. می خوام با یه موتور که مشخصاتش بصورت زیر هست آب را از رودخونه ای که در پایین زمین وجود داره به بالا انتقال بدیم. امکانش هست؟ موتور 6.5 اسب بخار 3600 دور در دقیقه هست مدل MP-20X، با اتصال 2 اینچ (50 میلی متر) و دبی 40 متر مکعب در ساعت، هد 26 متر و 8 متر عمق مکش. ممنون می شم راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 20 آذر 1400

سلام جناب رحمان زاده عزیز، موتور برای کاربری مد نظر شما ضعیف می باشد. موتورهای احتراقی معمولا با دور 3600 دور نمی چرخند. لطفا از دور موتور اطمینان کسب نمایید.

سلیمانی
ارسال شده در : یکشنبه 14 آذر 1400

سلام، من احتیاج به پمپی دارم که بتونه چاه فاضلاب خانگی رو تا عمق حداقل ۴۰ متر تخلیه کنه. شما چه نوع پمپی رو پیشنهاد می کنید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 14 آذر 1400

سلام جناب سلیمانی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

صادق میرزایی
ارسال شده در : جمعه 12 آذر 1400

با سلام، لطفا راهنمایی می کنید؟ چاهی دارم به عمق ۱۵ متر، برق هم تک فازه. زمین کشاورزیم ۲000 متر فاصله داره، از این چاه و این زمین کشاورزی حدودا با ارتفاع ۲۰ متر بالاتر از اون محدوده چاه قرار دارد. آیا پمپی دارید که با برق تک فاز حدود ۳ اینچ آب به این زمین بکشد؟ ممنون می شم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 13 آذر 1400

سلام، با توجه به اطلاعات داده شده باید گفت که هیچ پمپ 3 اینچی وجود ندارد که بتواند با برق تک فاز کار کند. حضرتعالی می بایست حتما به برق 3 فاز دسترسی داشته باشید.

کیخا
ارسال شده در : جمعه 12 آذر 1400

با عرض سلام و خسته نباشید. برای آبیاری فضای سبزی به طول 3 کیلومتر و عرض 5 متر و منبع آب استخر خاکی و زمین دارای سطح شیب ۲۰ درصد، از چه پمپی باید استفاده کنم؟ با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 13 آذر 1400

سلام، لطفا میزان فشار و آبدهی، اختلاف ارتفاع، نوع آبپاش ها، فاصله لاین ها از یکدیگر و ارتفاع پاشش آبپاش را ذکر بفرمایید.

سید ابوالفضل موسوی
ارسال شده در : جمعه 14 آبان 1400

سلام، چرا اصلا در مورد ساختمان های 6 تا 10 طبقه هیچ چیزی ننوشتید؟ ما ساختمان 9 طبقه داریم، هر طبقه 170 متره. چه پمپی نیازه که تو طبقه نهم آب با فشار باشه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 15 آبان 1400

سلام جناب موسوی عزیز، برای ساختمان 9 طبقه نیاز به استفاده از بوستر پمپ می باشد. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مجد
ارسال شده در : پنجشنبه 13 آبان 1400

سلام، لطف می کنید. کارشناسان با بنده تماس بگیرند. زمینی به مساحت ۵ هکتار دارم که تقریبا وسط زمین چاه کشاورزی دارم. امسال زمین رو سیستم بارانی تحت فشار انجام دادم و طول خط اصلی از هر طرف ۳۰۰ متر هست و دورتربن فاصله آبپاش از چاه خط فرعی ۵۰۰ متر هست. عمق چاه ۱۲ متر می باشد. برق ندارم. یک موتور تراکتور رومانی دارم که قبلا آب را از چاه پمپاژ و همون چند متری خالی می کرد سطح زمین‌. پمپی که داخل چاه هست ۵ طبقه هست. الان دستور میفرمایید بنده چه کاری اقتصادی تره انجام بدم برای انجام سیستم بارانی؟ یه ژنراتور ۲۵ کاوا ببندم و یه شناور بخرم؟ یا همین موتور تراکتور را گیربکس جعبه دنده ببندم روی پمپ و جواب میده؟ ممنون می شم، در اسرع وقت تماس بگیرید. چون چندین خانوار نون می خورن از این زمین.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 15 آبان 1400

سلام جناب مجد عزیز، انتخاب پمپ مناسب در این مورد، به بازدید حضوری یک کارشناس کشاورزی از زمین شما نیاز دارد. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمدی
ارسال شده در : دوشنبه 10 آبان 1400

سلام، یه چاه داریم به عمق 4 متر برای باغ 600 متری دارم. دورترین نقطه برای انتقال آب حدود 20 متر با چاه فاصله داره. اختلاف ارتفاع هم حدود 2 متر یا کمتر هست. حالا سوالم اینه که موتور پمپ‌های 1 اینچ، قدرت مکش از این چاه رو دارند؟ لطفا در صورت امکان یک مدل موتور پمپ هم معرفی کنید. ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 11 آبان 1400

سلام جناب محمدی عزیز، بله، این قابلیت وجود دارد. موتور پمپ هر برندی داشته باشد قابلیت مکش تا عمق 8 متر را دارد و آب را از این فاصله پمپاژ می کند. نکته قابل توجه این است که اکثر موتور پمپ های موجود در بازار 2 تا 4 اینچ هستند و موتور پمپ 1 اینچ به صورت محدود در بازار یافت می شود. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حسین اراضی
ارسال شده در : یکشنبه 09 آبان 1400

سلام، یه حلقه چاه مته ای ۱۸ متری دارم که لوله پلیکا ۲۰ وارد چاه شده و برق هم ندارم. می خواهم با تیلر کشاورزی آب از چاه بکشم. چه پمپی جواب میده؟ تسمه ای باشد یا یه موتور پمپ بنزینی باشد اشکالی نداره؟ راهنمایی کنید. ممنون می شم.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 10 آبان 1400

سلام، چنانچه سطع آب حداکثر 4 متر از دهانه چاه پایین تر باشد، می توانید از آن آب بکشید. در غیر اینصورت حتما نیاز به برق می باشد.

بی نام
ارسال شده در : شنبه 08 آبان 1400

سلام، ببخشید ما می خواستیم آب را از یک جوی به طول ۱۳۰۰ متر مسافت و شیب ۲۰ درجه به مزرعه ببریم. چه نوع پمپ و موتوری توصیه می شود؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 08 آبان 1400

سلام، لطفا قطر لوله آبرسانی، اختلاف ارتفاع و میزان مصرف آب (متر مکعب در ساعت) را ذکر بفرمایید.

رضا ملکی
ارسال شده در : پنجشنبه 06 آبان 1400

سلام و عرض ادب. یک زمین کشاورزی دارم در ارتفاع. ارتفاع زمین تا رودخانه، بصورت عمود ۶۵ متر می باشد. اما امکان لوله کشی عمودی نیست. چون زمین شب دارد. لطفا بفرمایید برای ۲۰۰ متر زمین با شیب ۴۵ درجه، چه موتور پمپ یا کف کشی لازم است؟ چه موتور برقی باید بخرم؟ اینکه آیا لازم است بین مسافت یک استخر ایجاد کنم برای کم کردن مسافت؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 08 آبان 1400

سلام جناب ملکی عزیز، برای انجام این کار به استخر نیازی نیست و همچنین نمی توان از موتور پمپ استفاده کرد. برای انتقال آب نیز به لوله کشی نیاز خواهد بود. با توجه به موارد ذکر شده، یک پمپ کف کش فدک 92 متری 2 اینچ به حضرتعالی پیشنهاد می شود که می بایست همراه آن، از یک موتور برق 7.5 کیلووات سه فاز استفاده نمایید.

نصرت آبادی
ارسال شده در : پنجشنبه 29 مهر 1400

سلام، وقت بخیر. یک باغ پسته دارم به طول ۶۰۰ متر دارای ۸۰ تا جوی. کل باغ لوله کشی بابلر هست. این ۸۰ تا رو می خوام ۱۰ تا ۱۰ تا آب بدم. یک استخر کنار باغ روی سطح زمین هست و فاصله پمپ تا استخر ۳ متر بدون شیب هست. سایز لوله مادر ۶ اینچه. دسترسی به برق ندارم. از چه موتور پمپی استفاده کنم؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 29 مهر 1400

سلام جناب نصرت آبادی عزیز، لطفا ابعاد استخر را مشخص نمایید. همچنین میزان آبدهی را ذکر بفرمایید، یعنی بفرمایید که آب موجود در استخر در چند ساعت خالی می شود.

عیسی احمدی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 27 مهر 1400

سلام، وقتتون بخیر. بنده می خواستم از آب سطحی رودخونه که ارتفاعش از سطح آب 2 متر هست آب رو تا 300 متر هدایت کنم. البته این 300 متر تا 150 متر شیب چندانی نداره ولی یه شیب حدود 3 متری وسط مسیر لوله هست و دوباره بعد این شیب کاملا صاف و هموار میشه. می خواستم بدونم پمپ 3 اینچ روبین جوابگو هست؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 27 مهر 1400

سلام جناب احمدی عزیز، هیچ موتور پمپی قابلیت پمپاژ این مسافت را ندارد. حضرتعالی می بایست به برق دسترسی داشته باشید و از کف کش استفاده نمایید.

حسین رحیمی
ارسال شده در : جمعه 23 مهر 1400

سلام، قصد برداشت یک لیتر در ثانیه آب از چاه کشاورزی به عمق 11 متر و طول آبرسانی 350 متر با شیب 30 متر را دارم. کف کش 1¼ و موتور برق 3600 کفایت می کند و برق تولیدی کافی خواهد بود؟ توجه بفرمایید مقدار تولید برق ثابت است. کف کش مناسب را تعیین فرمایید حتی اگر آب کمتری نیز پمپاژ شود. ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 24 مهر 1400

سلام جناب رحیمی عزیز، پمپ توان تک 100 متری 1¼ اینچ به شما دبی 1 لیتر در ثانیه ارائه می دهد اما موتور برق شما ضعیف می باشد. برای این کار می بایست از یک موتور برق با توان حداقل 5.5 کیلووات استفاده نمایید.

قاسم باقرزداه
ارسال شده در : جمعه 23 مهر 1400

سلام، وقت بخیر. عمق چاه آب (دهانه گشاده بدون محدودیت نصب) 40 متر است و پر از آبه. لوله انتقال از کف چاه تا سطح 5 اینچ و لوله های انتقال آب بعد از خروج از چاه 3 کیلومتر می باشد که لازم به ذکر می باشد این مسیر سرازیری می باشد و ارتفاع ندارد. ترانس نصب شده 25 کاوا است. چه نوع پمپ آب و با چه توانی پیشنهاد می نماید که مزاحم شما جهت خرید باشیم؟ لازم به ذکر می باشد امکان در یافت چه مقدار آب در انتهای مسیر می باشد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 24 مهر 1400

سلام جناب باقرزاده عزیز، می توانید از یک پمپ 4 اینچ 150 متری فدک استفاده نمایید که به شما دبی 30000 لیتر در ساعت ارائه خواهد.

عليرضا
ارسال شده در : چهارشنبه 21 مهر 1400

سلام، برای طول مسیر 1400 متر و اختلاف ارتفاع 20 متر با لوله 4 اینچ، چه پمپی پیشنهاد می کنید با چه موتوری؟ موتور تراکتور هم جوابگو هست؟

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 22 مهر 1400