نحوه انتخاب پمپ آب - راهنمای انتخاب پمپ صحیح

نحوه انتخاب پمپ

معیار عمومی انتخاب پمپ ها به آن دسته از عواملی اطلاق می گردد که پیشنهاد دهنده را قادر سازد تا بر مبنا و با استناد آن عوامل، پمپ مورد نظر را بصورت های صحیح و با، برخورداری از بالاترین کارایی و طولانی ترین مدت بهره برداری انتخاب و معرفی نماید.

نحوه انتخاب پمپ

پمپ ها مدل ها و برند های مختلفی دارند. آنچه از پمپ ها انتظار می رود سیال را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهد در این رابطه مابین فشار و دبی پمپ رابطه معکوس وجود دارد. بدین مفهوم که؛ پمپ هایی که دبی زیادی را انتقال می دهند فشار کمتری تولید می کنند و برعکس آن نیز صادق است، یعنی پمپ هایی که فشار زیادی تولید می کنند دبی کمتری تو لید می کنند. برای انتخاب یک پمپ اولین موضوع مقدار دبی و میزان فشار لازم است.

از مهمترین مشخصه های عمومی گزینش پمپ ها، باید به موارد ذیل اشاره داشت:

 • نوع، ماهیت و مشخصات شیمیایی مایع قابل انتقال نظیر آب آشامیدنی، آب کشاورزی، فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی، مواد شیمیایی، مواد سوختنی، پساب های صنعتی (اسیدی و بازی) و غیره
 • مشخصات فیزیکی مایع قابل انتقال نظیر دمای کاری و محدود درجه حرارت، میزان گرانروی یا ویسکوزیته، میزان املاح و ذرات جامد، ظرفیت و مقدار آبدهی، هد یا ارتفاع آبدهی

هدف از انتخاب یک پمپ شناور یا موتور پمپ شناور:

تعریف و تعیین مشخصات یک پمپ شناور است، که بتواند مقدار حجم مشخصی از آب را از یک عمق مشخصی که منبع مکش نامیده می شود به یک ارتفاع مشخصی که منبع رانش نامیده می شود انتقال دهد.

نحوه انتخاب پمپ شناور

منبع مکش

آب دریاها، آب چاه ها، آب مخازن طبیعی و یا مصنوعی زیر زمینی، آب رودخانه ها می تواند باشند.

منبع رانش

منبع رانش می تواند آبیاری یک مزرعه، زمین کشاورزی، پرکردن یک استخر، تامین آب پمپ خانه شهرک و یا یک مجتمع ساختمانی و یا تامین آب مخازن تصفیه خانه یک شبکه آبرسانی شهری باشد.

مقدار آب دهی (Capacity)

مقدار حجم آبی که توسط یک پمپ در واحد زمان انتقال داده می شود گفته می شود و مقدار واحد آن معمولا l/s، l/min، m3.min می باشد.

هد (Head)

اندازه بلندی آب مورد انتقال از سطح منبع رانش تا سطح منبع مکش ارتفاع یا هد گفته می شود. و در پروژه های آبیاری صنعتی، شهری و کشاورزی هد را بصورت متر بیان می شود.

انتخاب نوع پمپ از روی منحنی پمپ ها

انتخاب نوع صحیح پمپ از روی منحنی پمپ ها که از طریق سازنده پمپ در کاتالوگ منتشره آن سازنده آورده می شود صورت می پذیرد. در منحنی مشخصه کارکردی پمپ ها شاخص عمودی در منحنی های کارکردی پمپ های آب به ارتفاع آبدهی یا هد (Head) پمپ خوانده می شود که در پمپ های صنعتی و کشاورزی به متر (m) خوانده می شود. شاخص محور افقی در منحنی های مربوط به پمپ های آب به ظرفیت آبدهی پمپ اختصاص داده می شود. که ظرفیت آبدهی بصورت های متر مکعب در ساعت، لیتر در ثانیه یا دقیقه است.

نحوه انتخاب پمپ

چند نکته برای محاسبه مقدار آبدهی در پمپ ها

ممکن است، درخواست کننده و یا خریدار پمپ، مقدار آبدهی پمپ مورد تقاضا را در قالب (لیتر در دقیقه) و یا (متر مکعب درساعت) سفارش دهد.

1- هرگاه سفارش دهنده و یا خریدار مقدار آبدهی پمپ را برحسب لیتر در دقیقه سفارش داد به صورت زیر محاسبه می گردد:

مقدار آبدهی پمپ برحسب لیتر در دقیقه

2- هرگاه مقدار آبدهی پمپ مورد درخواست بر حسب متر مکعب در ساعت باشد به صورت زیر محاسبه می گردد:

مقدار آبدهی پمپ برحسب متر مکعب در ساعت

3- هرگاه مقدار آبدهی پمپ بصورت لیتر در ثانیه اعلام گردید در چنین مواردی به صورت زیر عمل می کنیم:

مقدار آبدهی پمپ برحسب لیتر در ثانیه

4- برای تبدیل متر مکعب در ساعت به لیتر در ثانیه از رابطه زیر استفاده می گردد:

تبدیل متر مکعب در ساعت به لیتر در ثانیه

هرکدام از پمپ ها دارای منحنی آبدهی – هد منحصر به فرد خود است که به منحنی (Q-H) شناخته می شود.

بررسی هر کدام از پمپ ها از سوی شرکت سازنده نشان می دهد که این منحنی هر کدام پمپ ها با منحنی های پمپ کوچکتر و بزرگتر از خود تداخل دارند.

در مورد پمپ های شناور ابتدا با ید به موارد زیر اشاره شود:

 1. انتخاب پمپ شناور مناسب
 2. انتخاب الکترو موتور مناسب
 3. انتخاب کابل برق مناسب

روش انتخاب پمپ شناور مورد نیاز به همراه نمونه ای از پمپ:

 1. با استفاده از منحنی های همپوشانی پمپ های شناور
 2. مقدار آبدهی 180 متر مکعب در ساعت را از محور آبده انتخاب و خط عمودی دیاگرام انتخاب می کنیم.
 3. ارتفاع آبدهی 55 متر را از محور ارتفاع (Head) انتخاب و خط افقی را ترسیم می کنیم
 4. تقاطع دو خط افقی و عمودی نشانگر پمپ مناسب برای خواسته تعریف شده یعنی پمپ مورد نظر مشخص می گردد.

روش های انتخاب پمپ آب

افت سوپاپ

حاصل جمع افت اصطکاک هایی که از منشا باز و بسته شدن سوپاپ ها و نیز مقاومت های اصطکاکی داخل پمپ ها ایجاد می شود با عنوان « افت سوپاپ» آورده می شوند. نیروی معادل برای غلبه بر افت سوپاپ، در قالب (ارتفاع آب) در داخل سیستم آورده می شود. برای استخراج نیروی معادل افت سوپاپ، در قالب (ارتفاع آب) به منحنی مربوطه که از سوی شرکت سازنده پمپ منتشر می گردد مراجعه می شود:

نحوه انتخاب پمپ آب

همانند منحنی های قبلی پمپ های آب، در این منحنی هم شاخص محور افقی به ظرفیت آبدهی پمپ اختصاص دارد.

با توجه به اینکه حجم آبدهی پمپ مورد بحث ۱۸۰ مترمکعب است، مقدار آنرا در محور افقی انتخاب و خطی را استخراج می کنیم تا منحنی را قطع نماید.

از نقطه تقاطع خط استخراجی با منحنی، خطی را بصورت افقی ترسیم می کنیم تا محور عمودی منحنی را قطع کند.

میزان افت سوپاپ برای ارتفاع آبدهی ۱۸۰ مترمکعب، مقدار یک و نیم متر استخراج می شود. همین مقدار را به ارتفاع آبدهی اضافه می کنیم.

55+1.5=56.5 M

تعیین تعداد طبقات

بر مبنای داده های شرکت سازنده مشخصات هیدرولیکی پمپ شناور بصورت ذیل می باشد.

راهنمای انتخاب پمپ آب

مقدار آبدهی ۱۸۰ متر مکعب در ساعت را از محور آبدهی انتخاب و خط قائم را رسم می کنیم.

تقاطع خط قائم با تراش پروانه استاندارد ∅ ۱۷۸ /۱۷۰ mm مشخص می کنیم.

خط افقی را ترسیم تا محور عمودی را قطع کند.

مقدار بدست آمده (۳۲ متر) ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه در آبدهی ۱۸۰ متر مکعب در ساعت می باشد.

در محاسبات قبل گفته شد که با احتساب میزان افت سوپاپ برای ارتفاع ۵۵ متر برای آبدهی ۱۸۰ مترمکعب لازم است که مقدار ارتفاع را باندازه یک و نیم متر اضافه تر در نظر بگیریم.

55+1.5=56.5M

حال همین مقدار را به میزان ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه یعنی ۳۲ که اخیرا بدست آوردیم تقسیم می کنیم.

56.5/ 32 = 1.7 ≈ 2

مقدار حاصل تعداد طبقات را از نظر ریاضی به اندازه ۱٫۷ بدست می دهد؛

با توجه به اینکه در عمل چنین تعداد طبقه نمی تواند وجود داشته باشد این مقدار را بصورت تقریب اضافی یعنی ۲ طبقه در نظر می گیریم.

بنابراین تعداد طبقات پمپ مورد نظر، دو طبقه خواهد بود که بصورت مطمئن نیاز اعلام شده را پاسخگو می باشد.

با تقسیم عدد ۵۶٫۵

به تعداد طبقات یعنی عدد ۲

به حدود ۲۸ دست می یابیم.

56.5/2 ≈28

که در محاسبات بعدی آن را به مثابه ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه ملاحظه قرار خواهیم داد.

مجددا به مشخصات هیدرولیکی پمپ شناور مورد نظرمراجعه می کنیم.

انتخاب پمپ آب مناسب

عمده موارد استفاده از پمپ ها عبارتند از انتقال آب به تصفیه خانه ها برای مصارف شهری و صنعتی، استخراج آب برای آبیاری باغات و مزارع کشاورزی، انتقال آب سرد در تاسیسات گرمایش و سرمایش و غیره. نخستین گام در گزینش صحیح یک پمپ گریز از مرکز، ضرورتا با مشخص کردن شرایط کارکردن مورد انتظار آغاز می گردد.

شرایط کارکردی مورد انتظار از پمپ می تواند در قالب:

 1. کارکرد آبدهی بصورت های مداوم و مستمر
 2. کارکرد آبدهی در فواصل زمانی مقطعی

میزان آبدهی و خروجی پمپ گریر از مرکز

 1. میزان اندازه و قطر پروانه
 2. تعداد پره های پروانه
 3. تعداد دور چرخشی پروانه
 4. قطر دهانه ورودی و خروجی

پمپ های گریز از مرکز را می توان با موتورهای الکتریکی 1450 دور در دقیقه یا 3000 دور در دقیقه بصورت کوپل شده استفاده نمود.

برای کاهش استهلاک در پمپ ها در دورهای بالا

 1. برای استفاده از مداوم و مستمر از موتورهای 1450درور در دقیقه استفاده گردد.
 2. برای کارکرد در فواصل مقطعی از الکتروموتورهای 3000 دور در دقیقه استفاده گردد.

پمپ خانگی

آسان ترین راه برای انتخاب یک پمپ آب خانگی با مراجعه جداول و منحنی های مشخصه در کاتالوگ پمپ ها با توجه به داشتن ارتفاع و میزان آبدهی مورد نیاز می باشد. این منحنی ها کلیه ی مشخصات پمپ آب اعم از ارتفاع (هد)، توان و راندمان را در سرعت دوران مورد نظر به ازای آبدهی های (دبی) مختلف نمایش می دهند تا از استفاده ی عملی از آن راحت تر گردد.

منحنی آبدهی پمپ آب

از پمپ های خانگی برای افزایش فشار آب آپارتمان، ویلا و ساختمانهای مسکونی استفاده می شود.

انواع پمپ های مورد استفاده خانگی

 1. پمپ با مخازن انبساط
 2. پمپ با کلید اتوماتیک
 3. بوستر پمپ

عوامل موثر در انتخاب پمپ های خانگی
 1. تعداد شیرها
 2. متراژ واحد ها و طول مسیر لوله کشی
 3. تعداد طبقات
 4. میزان مصرف آب
 5. محل قرار گیری پمپ در ساختمان
 6. سایز لوله ها

محاسبه بازدهی پمپ آب دبی Q پمپ آب خانگی برای منزل و ویلا

برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر برای هر واحد مسکونی به دو روش می توان اقدام کرد:

1- در این روش به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرفی را در حدود 400 لیتر در ساعت در نظر می گیریم.

30 + 3* (مسکونی و غیر مسکونی) تعداد طبقات = فشار پمپ آب (ارتفاع ستون آب بر حسب متر)

400* تعداد واحد مسکونی = بازدهی پمپ آب (لیتر در دقیقه)

1000÷ بازدهی پمپ آب = تبدیل لیتر بر دقیقه به متر مکعب بر ساعت

انواع پمپ آب خانگی

 1. نیم اسب: برای مصرف در ساختمان های یک طبقه با حداکثر متراژ 150 متر مربع
 2. یک اسب: پمپ آب خانگی یک اسب بشقابی برای مصرف در ساختمان های سه طبقه و شش واحد با حداکثر متراژ 75 متر مربع نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک اسب جتی برای مصارف در ساختمان های چهار طبقه و با هشت واحد و متراژ حداکثر 68 متر قابل استفاده می باشد.
 3. یک اسب دو پروانه: پمپ آب خانگی یک اسب دو پروانه برای مصارف در ساختمان های چهار طبقه و با هشت واحد با حداکثر 75 متر مربع قابل استفاده است.
 4. یک و نیم اسب: پمپ آب خانگی یک و نیم اسب دو پروانه برای مصارف در ساختمان های پنج طبقه 10 واحد با حداکثر متراژ 100 متر مربع قابل استفاده است.
 5. دو اسب: پمپ آب خانگی دو اسب برای مصارف در ساختمان های پنج طبقه و با چهارده واحد با حداکثر متراژ 100 متر مربع نصب و قابل استفاده است.
 6. چهار اسب دو پروانه: برای واحد های با متراژ 100 متر مربع و 20 واحد از پمپ های چهار اسب دو پروانه، سه فاز استفاده می شود.
 7. بوستر پمپ: برای مجتمع های مسکونی بیش از 20 واحد از انواع بوستر پمپ ها استفاده می گردد این بوستر پمپ ها بسته به میزان مصرف آب در انواع بوستر پمپ های دو و یا چند پمپه قرار می گیرد.

همچنین بخوانید
این مقاله به عنوان یک مرجع راهنمایی مصرف کنندگان پمپ روغن داغ، اطلاعات زیر را در اختیار آنها قرار می دهد. دستورالعمل های نصب، تعمیر و نگهداری پمپ روغن داغ پمپیران روش های راه اندازی، بهره برداری و توقف پمپ روغن داغ پمپیران این مطلب همواره باید جهت بهره برداری در دسترس پرسنل تعمیر و نگهداری قرار گیرد تا بهره برداری و نصب و نگهداری از پمپ روغن داغ پمپیران، صحیح باشد.
هایپر صنعت فامکو به عنوان تولید کننده و نمایندگی فروش انواع بوستر پمپ، مفتخر است شما همراهان گرامی را در انتخاب و خرید بوستر پمپ آتش نشانی مناسب راهنمایی و مشاوره نماید. توصیه می شود قبل از نصب بوستر پمپ آتش نشانی، این مطلب را به دقت مطالعه فرمائید. نصب و کارکرد می بایست دقیقا مطابق با قوانین کشوری باشد که در آنجا محصول نصب می گردد. تخطی از این مقررات نه تنها موجب بروز صدمات فردی و آسیب رسیدن به تجهیزات می گردد، بلکه موجب صلب موارد مندرج در گارانتی می شود.
منبع تحت فشار با نام های دیگری اعم از مخزن دیافراگمی یا منبع تحت فشار نیز شناخته می شود. چگونه باید این محصول را انتخاب نماییم؟ در زمان استفاده از این محصول چه نکاتی حیاتی می باشند؟
به مجموعه ای از برنامه ها و اقدامات به منظور نگهداشت تجهیزات در سطح قابل قبول از نظر عملیاتی (نگهداری) و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده و بهره برداری تعمیر و نگهداری اتلاق می شود. رسیدن به بیشترین زمان عمر کاری پمپ نیاز به ملاحظات ویژه ای در طراحی سیستم (لوله کشی و غیره)، انتخاب پمپ، نصب و سرویس منظم و با کیفیت پمپ و تجهیزات آن دارد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
محمد احمدی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402

سلام، نخلستانی دارم 1 هکتار، منبع آب استخر کشاورزی می باشد با عمق 2.20 متر با حجم 220 متر مکعب، چه پمپی برای آبیاری قطره ای نیاز هست؟ ممنونم.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 10 خرداد 1402

سلام جناب احمدی عزیز، لطفا نوع دسترسی به برق (تکفاز یا سه فاز) را ذکر نمایید.

حسینی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402

سلام، خسته نباشید. عمق چاه ما 45 متر است. یک موتور 6 سیلندر با ژنراتور 74 وات روشه که داخل چاه یک شناور 22 کیلووات با پمپ سه طبق 4 اینچ گذاشتیم ولی زیر بار که می ره موتور توانش رو از دست می دهد و می خواد خاموش کنه. علتش چی می تونه باشه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 10 خرداد 1402

سلام دوست عزیز، الکتروموتور زمان روشن شدن حدود 3 برابر آمپر می کشد که ژنراتور شما امکان تامین این میزان آمپر را ندارد. برای رفع مشکل، یک خازن قوی در مسیر الکتروموتور نصب کرده یا الکتروموتور را به صورت دو ضرب راه اندازی نمایید.

امیر حسین رستمی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402

سلام، چاه کشاورزی داریم با 72 متر عمق کامل و تقریبا 16 متر آب، پمپی که بیشتر دبی آب رو تو ارتفاع بده چیه؟ پیشاپیش ازتون ممنونم.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 10 خرداد 1402

سلام جناب رستمی عزیز، پمپ کف کش 90 متری 4 اینچ گزینه ایده آلی برای کاربری شماست.

علی آزاد
ارسال شده در : یکشنبه 07 خرداد 1402

سلام و ممنون بابت مطالب مفیدتون. بنده یک باغ 1500 متری دارم. برق تک فاز و منبع ذخیره 5000 لیتری برای آبیاری قطره ای درختان و چمن و همچنین تامین آب ساختمان چه پمپی پیشنهاد می دید؟ خروجی مخزن لوله 50 است.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 10 خرداد 1402

سلام جناب آزاد عزیز، استفاده از پمپ آب 1.5 اسب دو پروانه توصیه می شود.

هادی کارگر
ارسال شده در : یکشنبه 07 خرداد 1402

سلام، خسته نباشید. فاصله استخر تا باغ 210 متر هست با شیب خوب، لوله پلی اتیلن 4 اینچ و برق هم تک فاز است. برای قطره ای کردن 500 درخت، پمپ می خوام ولی برق سر زمین دارم. باید پمپ را در فاصله 210 متری بگذارم تا مکش کند، آیا پمپی که جوابگو باشد گیرم می آید؟ البته آب تا پشت پمپ بدون فشار می آید.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 10 خرداد 1402

سلام جناب کارگر عزیز، در حال حاضر پمپ مورد نظرتان در بازار موجود نمی باشد.

سید حجت الله موسوی
ارسال شده در : یکشنبه 07 خرداد 1402

سلام، وقتتون بخیر. برای برداشت آب از رودخانه که ارتفاع 68 متر و طول خط 600 متر می باشد و خط لوله کشیده شد 3 اینچ می باشد و برق سه فاز محل پمپ هست، چه نوع پمپ با چه قدرتی تهیه کنم؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 10 خرداد 1402

سلام جناب موسوی عزیز، پمپ 3 اینچ 180 متری مناسب است.

افضلی
ارسال شده در : چهارشنبه 03 خرداد 1402

سلام، وقت عالی بخیر. برای چاه با عمق 180 متر، ترانس برق 100، دهانه آب ریز 160 اینچ، 30 لیتر آب در ثانیه از چه شناوری استفاده کنیم؟ کابل برق چطور؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 06 خرداد 1402

سلام دوست عزیز، لطفا طول مسیر برای تخلیه آب را ذکر نمایید.

مهدی رحیمی
ارسال شده در : شنبه 30 اردیبهشت 1402

سلام، برای پمپاژ آب از رودخانه به میزان 35 متر مکعب با ارتفاع 40 متر با موتور دیزل دو سیلندر 24 اسب بخار، چه پمپی خوبه استفاده بشه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 06 خرداد 1402

سلام جناب رحیمی عزیز، استفاده از پمپ 2 اینچ مدل 250-50 برای شما توصه می شود.

محمود فاتحی
ارسال شده در : جمعه 29 اردیبهشت 1402

سلام، من یک خانه ویلایی دارم که فاصله آن تا کف رودخانه حدود 120 متر با شیب حدود 20 درجه می باشد، آیا به نظر شما می توانم پمپ برقی را در داخل ویلا نصب کنم و با لوله آب رو از کف رودخانه به داخل ویلا پمپاژ کنم و اگر می شود شما چه نوع پمپی رو پیشنهاد می دید؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 30 اردیبهشت 1402

سلام جناب فاتحی عزیز، خیر، پمپ های زمینی حداکثر 8 متر مکش منفی دارند. بنابراین لازم است از پمپ برقی یا بنزینی استفاده نمایید و آن را نزدیک به سطح آب نصب بفرمایید.

مهدی صالحی
ارسال شده در : جمعه 29 اردیبهشت 1402

سلام، چاهی با دبی 30 لیتر بر دقیقه و ارتفاع 25 متر دارم که بنا هست برای آبیاری باغ و کمی هم تامین آب ویلا استفاده شود. با توجه به اینکه برای آب شهری منبع در موتورخانه دارم، حداکثر ارتفاع کف چاه تا منبع می شود 30 متر، چه پمپ کف کشی برای اینجا مناسب است؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 30 اردیبهشت 1402

سلام جناب صالحی عزیز، استفاده از کف کش 1 اینچ 38 متری تکفاز مناسب است.

صمصام یاری
ارسال شده در : جمعه 29 اردیبهشت 1402

سلام و عرض ادب. از آب رودخانه به میزان 2 اینچ آب می خوام برداشت کنم و دنبال پمپی هستم که پمپ رو حدودا 15 متر بالاتر از رودخونه (منبع آب) تعبیه کنم. دیگران که راهنمایی کردند گفتند که چنین چیزی امکانش نیست و باید پمپ رو در فاصله نهایتا 2 متری از رودخونه قرار بدیند. لطفا راهنمایی کنید برق سه فاز جنب رودخونه موجود هستش.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 30 اردیبهشت 1402

سلام دوست عزیز، پمپ های زمینی دارای حداکثر عمق مکش 8 متر می باشند.

محمود زارع
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 26 اردیبهشت 1402

سلام، ممنون از شما. برای انتقال آب از کنتور تا مخزن 110 متر طول و 50 متر ارتفاع وجود دارد، چه پمپی پیشنهاد می کنید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402

سلام جناب زارع عزیز، لطفا نوع دسترسی به برق (تکفاز یا سه فاز) را ذکر نمایید.

رمضانی
ارسال شده در : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1402

سلام، خسته نباشید. من یک چاه با ارتفاع 45 متر و دهانه چاه 12 اینچ دارم و خروجی آب 4 اینچ با برق تک فاز است. چه پمپی پیشنهاد می دهید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

سلام دوست عزیز، در حال حاضر حداکثر پمپ کف کش تکفازی که تولید می شود با دهانه 3 اینچ می باشد.

حسین احمدی
ارسال شده در : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402

سلام، وقت بخیر. بنده منزل ویلایی (حیاط دار و صرفا همکف) دارم با متراژ 55 متر در شهر رشت که آب مصرفی از طریق چاه حفر شده در حیاط منزل تامین می شه و فاصله چاه تا پمپ کمتر از 5 متر است. فعلا در حال حاضر یک پمپ نیم اسب در حیاط نصب شده ولی فشار آب داخل ساختمان با فاصله حدودی 30 متر جوابگوی مصرف نیست، پیشنهاد شما چه پمپی برای تامین آب مصرفیمون می تونه باشه؟ ممنون از راهنمایی شما.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

سلام جناب احمدی عزیز، بهترین انتخاب برای شما استفاده از پمپ خودمکش جتی در انواع برندهای ایرانی و اروپایی می باشد.

خادمی
ارسال شده در : شنبه 16 اردیبهشت 1402

سلام، ممنون. بسیار مفید بود. با سپاس.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 17 اردیبهشت 1402

سلام دوست عزیز، ممنون از نظر دلگرم کننده شما.

سید مجید حسینی
ارسال شده در : شنبه 16 اردیبهشت 1402

سلام، ما منبع آب 1500 لیتری کف حیاط داریم و برای ساختمان 3 طبقه ی 2 واحدی، نصاب پمپ جتی 1 اسب گذاشت که در اثر داغ کردن پمپ خاموش می شد. تحقیق کردم پمپ بشقابی 1.5 اسب یک یا دو پره باید نصب می شد. ممنون می شوم از پیشنهاد جنابعالی.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 17 اردیبهشت 1402

سلام جناب حسینی عزیز، حتما بایستی از پمپ 1.5 اسب استفاده بفرمایید.

حسن کلامی
ارسال شده در : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1402

سلام، ممنون از شما. برای انتقال آب از کنتور تا منبع 6 متر طول و 3 متر ارتفاع چه پمپی پیشنهاد می کنید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 17 اردیبهشت 1402

سلام جناب کلامی عزیز، استفاده از پمپ نیم اسب بخار برای شما توصیه می شود.

نجفیان
ارسال شده در : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402

سلام، ارتفاع زمینم 20 متره و مسیرش هم 400 متر، من باید از چه پمپی استفاده بکنم که آبدهیش خوب باشه؟ لوله هم 4 اینچ هستش.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 17 اردیبهشت 1402

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

کامیار کوثری
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 12 اردیبهشت 1402

سلام، برای آبیاری باغ حدود 1000 مترمربع از چاه با عمق 12 متر عمق و برق تکفاز، چه پمپ محیطی، جتی یا بشقابی و چه برندی در هوای شمال که رطوبت بالاست توصیه می کنید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1402

سلام جناب کوثری عزیز، مناسب ترین انتخاب برای شما پمپ جتی می باشد. لطفا در صورت امکان دلیل دادن امتیاز کم به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ایراد، اصلاح گردد.

حمید
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 12 اردیبهشت 1402

سلام، وقت بخیر. پمپ 65-200 یعنی چی؟ چه مشخصاتی تعریف می کنه؟ سپاس.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1402

سلام دوست عزیز، 65 به معنای قطر دهانه خروجی پمپ که می شود 2.5 اینچ و 200 نیز قطر پروانه است که 200 میلیمتر می باشد.

مریم سالارعشایری
ارسال شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

سلام، ممنون می شم بفرمایید برای دبی 12 متر مکعب در ساعت و هد 46 متر از چه پمپ دیزلی می شه استفاده کرد؟ متاسفانه فاصله آخرین تیر برق با زمین کشاورزی زیاد هست و هزینه بر می داره. مجبور به استفاده از پمپ دیزلی هستیم. پمپ دیزلی 7.5 اسب بخار جوابگو هست؟

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1402

سلام سرکار خانم سالارعشایری عزیز، از موتور پمپ دیزلی ارتفاع بالا 2 اینچ مدل 50cbz30 می توانید استفاده نمایید که 55 متر ارتفاع را ساپورت می کند. اما با توجه به ارتفاع ذکر شده، بهتر است از موتور پمپ با ارتفاع بالاتری استفاده نمایید که توصیه ما موتور پمپ 2 اینچ 75 متری بنزینی مدل qgz50-12-50 می باشد.

حسین فضلی
ارسال شده در : یکشنبه 10 اردیبهشت 1402

سلام، برای یک چاه با عمق 15 متر داخل باغ برای آبیاری چه پمپی تهیه کنیم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

سلام جناب فضلی عزیز، لطفا نوع دسترسی به برق (تکفاز یا سه فاز) و مساحت باغ (مترمربع) را ذکر نمایید.

محمد رشیدی
ارسال شده در : شنبه 09 اردیبهشت 1402

با سلام و عرض احترام، امکانش هست از یک پمپ برای دو کار استفاده کنم؟ اول از یک استخر، یک تانکر 3000 لیتری رو پر کنم. فاصله استخر تا تانکر 4 متر و ارتفاع تانکر از استخر هم 3 متر است. دوم از تانکر آب رو پمپاژ کنم به 100 متر و حداکثر ارتفاع 1 متر. ممنون می شم راهنمایی کنید از چه پمپی استفاده کنم؟ برق هم تک فاز هست. با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

سلام جناب رشیدی عزیز، به دلیل نیاز به ارائه توضیحات کامل و طولانی برای پرسش حضرتعالی، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس گرفته و شما را به تفصیل راهنمایی می کنند.

علی رضایی
ارسال شده در : پنجشنبه 07 اردیبهشت 1402

سلام و خسته نباشید. بابت مطالب زیباتون ممنون. یک باغچه 2000 مترمربعی دارم. ورودی آب که بهمون می دهند 1 اینچ هست. فشار نداره. خواستم ببینم چه پمپی بگذارم سر راهش که آب رو به داخل منبع هوایی به ارتفاع 10 متری بریزه؟ ورودی آب 1 اینچ هست اما ورودی منبع هوایی 2 اینچ هست و برق هم نداریم. ممنون می شم جواب بدید.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

سلام جناب رضایی عزیز، استفاده از موتور پمپ بنزینی 1 اینچ برای شما توصیه می شود.

امین ابادیان
ارسال شده در : پنجشنبه 07 اردیبهشت 1402

سلام، وقت بخیر. 2 تا کمپ داریم که هر کمپ 8 حموم دستشویی داره، بفرمایید برای این حجم از مصرف، ما منبع با چه ظرفیتی بگذاریم؟ چه پمپی بگذاریم با توجه به اینکه کارگرا تو یک ساعت مشخص از حموم استفاده می کنند؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

سلام دوست عزیز، به دلیل نیاز به ارائه توضیحات کامل و طولانی برای پرسش حضرتعالی، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس گرفته و شما را به تفصیل راهنمایی می کنند.

هدایت
ارسال شده در : چهارشنبه 06 اردیبهشت 1402

سلام، زمینی دارم به مساحت 50 هکتار که بدون برق است. برای انتقال آب از رودخانه از چه ژنراتور و الکتروموتور یا موتور پمپ استفاده کنم؟ با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمد اکرمی
ارسال شده در : چهارشنبه 06 اردیبهشت 1402

سلام و وقت بخیر. برای تامین فشار آب یک دستگاه آپارتمان به مساحت 155 مترمربع در طبقه دهم بالای محل نصب پمپ، چه نوع موتور پمپی مناسب می باشد؟ با سپاس.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

سلام جناب اکرمی عزیز، استفاده از پمپ 1 اسب بخار 1 اینچ مدل pra100 برای شما توصیه می شود.

رامین خالدیان
ارسال شده در : چهارشنبه 06 اردیبهشت 1402

سلام، وقت بخیر. شناور 55 کیلووات سه فاز برای عمق چاه 140 متر دارم. قدرت قرار دادی با شرکت توزیع، 55 کیلووات دارم ولی مدتی است کنتور توان 58 کیلووات را نشون می دهد و شرکت توزیع هم بابت این قضیه مکرر پیام می دهد که در صورت عدم رفع مشکل بابت قدرت اضافی 3 کیلووات جریمه می شید. مشکل از چی می تونه باشه؟ ممنونم اگه راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

سلام جناب خالدیان عزیز، لطفا مدل دقیق پمپ را ذکر نمایید.

محمد حسین چربگو
ارسال شده در : چهارشنبه 06 اردیبهشت 1402

سلام، ممنون از سایت خوبتون.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

سلام دوست عزیز، ممنون از نظر دلگرم کننده شما.

اسماعیل خالدی
ارسال شده در : پنجشنبه 31 فروردین 1402

سلام، می خوام به زمین کشاورزیم آب انتقال بدم از رودخانه، مبدا تا مقصدم 2 کیلومتر هستش. اختلاف ارتفاع هم حدودا 100 متر است. چه پمپی لازم هستش؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 04 اردیبهشت 1402

سلام جناب خالدی عزیز، لطفا نوع دسترسی به برق را ذکر نمایید.

علی ابراهیمی
ارسال شده در : چهارشنبه 30 فروردین 1402

سلام، جناب موتور رو عوض کردم و موتور دو سیلندر 16 اسب بخار و ژنراتور 7.5 کیلووات تک فاز خریدم. عمق چاهم 20 متر و بعد از چاه، مسیرم 400 متر و آب 3 اینچ دارم که تابستون 2 اینچ می شه. لطف کنید بفرمایید چه نوع کف کشی بخرم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 04 اردیبهشت 1402

سلام جناب ابراهیمی عزیز، حداکثر ارتفاع آبرسانی کف کش های تکفاز، 40 متر است که با توجه به عمق چاه و طول مسیر شما، استفاده از این پمپ توصیه نمی شود. پیشنهاد ما استفاده از پمپ 2 اینچ 74 متری رادپمپ مدل 9ss07 است.

بهنام محمدی
ارسال شده در : چهارشنبه 30 فروردین 1402

سلام، برای پمپاژ آب به اختلاف ارتفاع 400 متر با میزان خروجی 20 مترمکعب بر ساعت، چه پمپی و چه لوله ای لازم است؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 30 فروردین 1402

سلام جناب محمدی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حسینی
ارسال شده در : چهارشنبه 30 فروردین 1402

سلام، وقت بخیر. برای انتقال آب از یک مخزن با ارتفاع 3 متر بالاتر ولی به صورتی که خروجی از مخزن از سطح بالای مخزن باشد و نیاز به مکش داشته باشیم و همچنین انتقال به 300 متر آن طرف تر و گرفتن دبی 1000 لیتر در دقیقه چه پمپ و الکتروموتوری پاسخگوی کارمون هست؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 30 فروردین 1402

سلام دوست عزیز، پمپ 200-50 با موتور 11 کیلووات مناسب خواهد بود.

حامد احمدی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 29 فروردین 1402

سلام، مسیر خط انتقال من لوله پلی اتیلن 6 اینچ به طول 1600 متر هست. شیب زمین هم صفر می باشد، چه پمپی بخرم تا بتونم همین 6 اینچ آب رو همونجا سر مزرعه داشته باشم؟ ممنون از راهنمایی شما.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 30 فروردین 1402

سلام جناب احمدی عزیز، لطفا نوع دسترسی به برق را ذکر نمایید.

گیلانی زاده
ارسال شده در : یکشنبه 27 فروردین 1402

سلام و عرض ادب، یک قطعه زمین 14 هکتاری داریم که برای سیستم بارانی کار شده است با لوله مادر 6 اینچ، 37 کیلووات برق داریم و می خواهیم آب رودخانه را که داخل استخر جمع می شود رو پمپاژ کنیم به سیستم آبیاری که طبیعتا آب رودخانه مانند آب چاه صاف نیست. در کنار استخر یک چاه 12 اینچی کار کرده ایم. برای پمپاژ چه پمپ شناوری پیشنهاد می دهید که بیشترین تعداد آبپاش رو بتوانیم استفاده کنیم؟ عمق استخر 7 متر است و 8000 مترمکعب ظرفیت دارد.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 30 فروردین 1402

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

عباس حسین زاده
ارسال شده در : شنبه 26 فروردین 1402

سلام، وقت بخیر. ممنون از مطالب مفید و راهنمایی هایی که می کنید. زمینی دارم به طول 120 متر با شیب 50 درجه و بدون برق، برای انتقال آب از مخزن اول به مخزن دوم برای آبیاری از چه پمپی می تونم استفاده کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 27 فروردین 1402

سلام جناب حسین زاده عزیز، موتور پمپ 2 اینچ بنزینی ارتفاع بالا (75 متری) ساخت شرکت ویما چین مدل QGZ50-12-50 بهترین انتخاب برای شما است.

علی اصلانی
ارسال شده در : جمعه 25 فروردین 1402

سلام، خسته نباشید. آقا ما زمینی به متراژ 1 هکتار با موتور برق سه فاز 15 کیلووات داریم. چاهمون لوله 10 اینچی هست و آب مورد نیازمون 50 مترمکعب هست. عمق چاه 20 متر است. چه نوع پمپی پیشنهاد می کنید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 26 فروردین 1402

سلام جناب اصلانی عزیز، در حال حاضر کف کش های سه فاز، دارای قطر بدنه 10 اینچ هستند و قطر چاه باید 12 اینچ باشد تا بتوانید از آن استفاده نمایید. با قطر جداره چاه مورد نظر شما توصیه می شود از شناور تنه باریک اسپیکو so-3-4-st با خروجی 3 اینچ و آبدهی 21 مترمکعب بر ساعت استفاده نمایید.

محسن
ارسال شده در : پنجشنبه 24 فروردین 1402

سلام، برای واحد خودم در طبقه 4 ساختمانی که پیلوت هم دارد، یک پمپ جتی 1 اسب با ست کنترل نصب کردم. اما فشار آب خیلی بالا است. شاید به این دلیل که تنها یک واحد از پمپ استفاده می کند، فشار آب خیلی زیاد هست. آیا امکان داره پمپی را معرفی بفرمایید که فشار متناسبی داشته باشه؟ با این وضعیت، ممکنه لوله ها بترکند. با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 26 فروردین 1402

سلام دوست عزیز، لطفا محل نصب پمپ (داخل واحد یا همکف) را ذکر نمایید.

صفری
ارسال شده در : پنجشنبه 24 فروردین 1402

سلام، خسته نباشید. می خوام از استخر 5 یا 6 اینچ آب انتقال بدم. طول مسیر 200 متر، شیب مبدأ تا مقصد 1.5 متر و منبع برق، موتور دیزل سه فاز است. ممنون می شم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 26 فروردین 1402

سلام دوست عزیز، استفاده از کف کش 50 متری 6 اینچ یا 54 متری 4 اینچ توصیه می شود.

باقر محمودی
ارسال شده در : پنجشنبه 24 فروردین 1402

با عرض سلام و خسته نباشید. از موتور برق 220 ولت تک فاز از چاه 120 متری با چه پمپ می شه آب کشید؟ موتور برق و پمپ تک فاز پیشنهادی دارید؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 26 فروردین 1402

سلام جناب محمودی عزیز، پمپ شناور 160 متری 1¼ اینچ تکفاز به همراه موتور برق 8 کیلووات تکفاز تهیه نمایید.

سید جواد هاشمی
ارسال شده در : چهارشنبه 23 فروردین 1402

سلام، من می خوام از رودخانه آب رسانی کنم برای زمینم. طول مسیری که دارم 300 متر و البته سر بالایی هست. برق دارم اما بخاطر مشکلی که دارم نمی تونم برم هر دفعه قطع و وصل برق انجام بدم. چه پمپی استفاده کنم که جوابگو باشه؟ چه راه حلی هست که با باز کردن شیر آب پمپ کار کنه و با بستنش قطع شه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 26 فروردین 1402

سلام جناب هاشمی عزیز، به درستی متوجه منظور شما نشدیم. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

بهمن عالمی
ارسال شده در : یکشنبه 20 فروردین 1402

سلام، خسته نباشید. من یک کف کش می خوام 6 اینچ 60 متر ارتفاع و بعد هم 200 متر کفی داره، چه کف کشی خوبه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 فروردین 1402

سلام جناب عالمی عزیز، کف کش های تولیدی داخلی 6 اینچ با ارتفاع حداکثری 50 متری هستند. توصیه می شود از کف کش 4 اینچ 120 متری یا شناور 6 اینچ 120 متری استفاده نمایید.

سعید سلامی
ارسال شده در : شنبه 19 فروردین 1402

سلام، خسته نباشید و ممنون از توجهتون. یک باغ داریم با شیب زمین 40 تا 50 درجه که کنارش یک جوی آب هست با فاصله 200 تا 300 متر که برق هم نداریم. خواستم بدونم از چه پمپ آبی استفاده کنم؟ ممنون می شم اگه کمک کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 فروردین 1402

سلام جناب سلامی عزیز، استفاده از موتور پمپ 2 اینچ ارتفاع بالا بنزینی مدل LGP20-2H یا مدل 50CBZ30 توصیه می شود.

محمدرضا فلاح
ارسال شده در : پنجشنبه 17 فروردین 1402

سلام، من یک باغچه مستطیل دارم. منبع 5000 لیتری گذاشتم. برای دور باغچه شمشاد ترون کاشتم به طول 88 متر و به صورت مستطیل و یک حمام و دستشویی هم دارم ت باغچه، خواستم پمپ آب 1 اسب بگیرم که هم کار آبیاری قطره ای رو انجام بده برام و هم کار سرویس بهداشتی رو راه بندازه اما فروشنده پمپ گفت چون خروجی پمپ رو به شیلنگ آبیاری می زنیم و آب با حجم کم به صورت قطره ای از لوله خارج می شه به پمپ فشار می آید و همش داغ می کنه و خاموش می شه. شما چه پمپ و روش آبیاری رو پیشنهاد می کنید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 فروردین 1402

سلام جناب فلاح عزیز، توصیه می شود از پمپ، 2 خروجی گرفته شود، یکی برای باغچه و برای کاربری مورد نظرتان و خروجی دیگر را مجدد به منبع ذخیره برگردانید. با این روش، پمپ دیر داغ نمی شود.

مهدی احتشام
ارسال شده در : پنجشنبه 17 فروردین 1402

سلام، برای انتقال آب از چاه به ارتفاع 35 متر و طول مسیر 40 متر با شیب ملایم (برق تکفاز داریم) جهت پر کردن استخر یا آبیاری قطره ای درختان ازش استفاده کنیم، چه پمپی برای لوله 4 نیاز داریم؟ ممنون می شم راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 فروردین 1402

سلام جناب احتشام عزیز، استفاده از کف کش 65 متری لوله 4 توان تک توصیه می شود.

نوروزی
ارسال شده در : پنجشنبه 17 فروردین 1402

سلام، ممنون بخاطر وقتی که می گذارید. برای انتقال آب از استخر با ارتفاع 3 متر و خروجی حدود 60 لیتر بر ثانیه، چه پمپی پیشنهاد شما است؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 فروردین 1402

سلام دوست عزیز، کف کش 18 متری لوله 4 تکفاز توان تک برای کاربری مورد نظر شما مناسب خواهد بود.

محمد منصوری
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 15 فروردین 1402

سلام، سال نو مبارک. چاه به عمق 192 متر با لوله جدار 12 اینچ و لوله آب 3 اینچ دارم. طول زمین کشاورزی 500 متر است که می خوام شناور و پمپ ایرانی پمپیران استفاده کنم، چه پمپی باید استفاده کنم؟ در ضمن آب باید بیاد داخل سیستم قطره ای تحت فشار. ممنون می شم راهنماییم کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 21 فروردین 1402

سلام جناب منصوری عزیز، ضمن تبریک سال نو، استفاده از پمپ 293/16 با خروجی 3 اینچ و قطر 10 اینچ با توان موتور 62 کیلووات توصیه می شود.

محمد صادقپور
ارسال شده در : دوشنبه 14 فروردین 1402

سلام، ممنون بابت مطالب آموزنده ولی متاسفانه یکم در مورد بخش خانگی پیچیده بود و خواستم یک راهنمایی از شما بگیرم. برای انتقال از منبع آب به طبقه سوم (کف تا کف 10 متر) برای تک واحد 200 مترمربعی و البته کم صدا، چه نوع پمپی رو باید تهیه کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 21 فروردین 1402

سلام جناب صادقپور عزیز، در حال حاضر کم صداترین پمپ موجود در بازار، رادپمپ می باشد که مدل پیشنهادی ما برای شما 5PS04 است.

رضا جهان آرا
ارسال شده در : یکشنبه 13 فروردین 1402

سلام و درود فراوان، عذر خواهم برای انتقال آب از چاه با عمق 5 متر به زمین کشاورزی که حدودا 400 متر فاصله دارد، چه موتور پمپی پیشنهاد می کنید؟ دسترسی به برق ندارم. متشکرم.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 14 فروردین 1402

سلام جناب جهان آرا عزیز، موتور پمپ 2 اینچ بنزینی ارتفاع بالای لئو چین مدل LGP20-2H انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود.

سعید دریانوردی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 فروردین 1402

سلام، می خواستم‌ پمپ آب نیم اسب رو در فاصله 15 متری آب انبار به ارتفاع 3 متر نصب کنم که آب رو‌ به ارتفاع 3 متر بفرسته داخل ساختمان، آیا فاصله افقی 15 متر برای پمپ و فشار آب، مشکلی بوجود می آورد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 14 فروردین 1402

سلام جناب دریانوردی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

زهرا بابایی
ارسال شده در : یکشنبه 06 فروردین 1402

با عرض سلام، منزل ما ویلایی قدیمی است حدود 40 سال ساخت. اگر پمپ را در حیاط خانه کار بگذاریم در صورتی که فاصله پمپ تا مثلا آشپزخانه یا دستشویی حدود 24 الی 30 متر باشد، چه پمپی مناسب است؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 14 فروردین 1402

سلام سرکار خانم بابایی عزیز، شما می توانید از پمپ نیم اسب زمینی در انواع برندهای ایرانی، اروپایی و چینی استفاده کنید. لطفا در صورت امکان دلیل دادن امتیاز کم به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ایراد، اصلاح گردد.

علی ابراهیمی
ارسال شده در : شنبه 05 فروردین 1402

با سلام و درود و خسته نباشید. بنده یک چاه 20 متری دارم و 500 متر هم بعد از چاه مسیرم هست. کمی و اندازه آب هم 3 اینچ هستش. موتور برقی که دارم دو سیلندر با ژنراتور 5 کیلووات استریم تکفاز هست. خواستم بدونم چه کف کشی و چه متراژی بخرم که مشکلمو حل کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 14 فروردین 1402

سلام جناب ابراهیمی عزیز، توصیه می شود از پمپ کف کش 1¼ اینچ 40 متری تکفاز راد پمپ استفاده نمایید. لطفا در صورت امکان دلیل دادن کمترین امتیاز ممکن به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ایراد، اصلاح گردد.

محمد رضایی
ارسال شده در : جمعه 04 فروردین 1402

سلام، جهت انتقال آب از داخل دبه و در روی سطح زمین به تانکری به ارتفاع 15 متر از چه پمپی استفاده کنم؟ زمان انتقال مهم نیست.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 14 فروردین 1402

سلام جناب رضایی عزیز، استفاده از پمپ خودمکش شیمجه چین مدل pw370 توصیه می گردد.

سعید رضایی
ارسال شده در : چهارشنبه 02 فروردین 1402

سلام، دمتون گرم. جالب و مفید، استفاده کردم. چاه آب 45 متری با دهانه 10 اینچ، دبی آب 2.5 اینچ، دارای برق سه فاز، می خوام آب چاه را به زمین دیگری به طول مسیر 1500 متر جابه جا کنم. با سپاس فراوان.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 14 فروردین 1402

سلام جناب رضایی عزیز، پمپ کف کش 3 اینچ 180 متری سه فاز گزینه ایده آلی برای شما است.

هراتی جوان
ارسال شده در : یکشنبه 21 اسفند 1401

سلام و عرض ارادت و خسته نباشید. آقا من یک استخر 20*20 متر با عمق 2.5 متر دارم که لوله اصلی من 6 اینچ پی 100 فشار 6 و خط های فرعی اون 125 است و قرار هست وصل بشه به تیپ، چه نوع پمپی می تونم تهیه کنم که حداقل 40 لیتر آبدهی برام داشته باشه و ضربه به لوله ها هم نزنه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 22 اسفند 1401

سلام دوست عزیز، لطفا نوع دسترسی به برق (تکفاز یا سه فاز) را ذکر نمایید.

مجید محمدی
ارسال شده در : شنبه 20 اسفند 1401

سلام، وقت بخیر. ممنون از راهنمایی ها و سایت خوبتون. استخری داریم با عمق 2.5 متر که 400 متر تا زمین کشاورزی فاصله داریم. یک کف کش سه فاز 75 متری 2 اینچ هم وصله، آیا می تونیم یک کف کش دیگه 2 اینچ وصل کنیم که به صورت مه پاش آبیاری کنیم و بین 3 تا 4 اینچ آب داشته باشیم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 20 اسفند 1401

سلام جناب محمدی عزیز، شما می توانید از پمپ 3 یا 4 اینچ 92 متری فدک پمپ استفاده نمایید.

مهدی
ارسال شده در : شنبه 20 اسفند 1401

سلام، چاه آب به ارتفاع 30 متر از سطح زمین و فاصله افقی چاه تا استخر 50 متر با لوله سایز 4 اینچ و در قسمت ورودی چاه سایز 2 اینچ می باشد، چه نوع پمپی را پیشنهاد می کنید؟ همچنین در مورد بدنه پمپ یا کف کش پیشنهادی، استیل، چدن یا آلومینیوم پیشنهاد می کنید؟ آب تا حدودی اسیدی است.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 22 اسفند 1401

سلام دوست عزیز، در صورتی که لوله چاه 2 اینچ هست، استفاده از پمپ کف کش تمام استیل دوجداره راد پمپ 68 متری توصیه می شود.

بیابانی
ارسال شده در : جمعه 19 اسفند 1401

سلام، برای آبرسانی آب از رودخانه تا ابندان حدود 300 متر فاصله می باشد. دارای برق سه فاز و لوله 25 دفن شده است، برای این کار از چه پمپ و الکتروموتوری استفاده کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 20 اسفند 1401

سلام دوست عزیز، به درستی متوجه منظور شما نشدیم. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حسن ولیزاده
ارسال شده در : جمعه 19 اسفند 1401

سلام مهندس، یک شناور می خوام از چاه عمیق مستقیم 3 کیلومتر ببره.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 20 اسفند 1401

سلام جناب ولیزاده عزیز، لطفا قطر دهانه ورودی چاه (اینچ) و نوع دسترسی به برق (تک یا سه فاز) را ذکر نمایید.

مهدی نژندی
ارسال شده در : چهارشنبه 17 اسفند 1401

سلام، خدا قوت. می خواستم برای پمپاژ آب از رودخانه با طول 400 متر شیب تند و ارتفاع 200 متری ازچه نوع پمپ و دینامی استفاده کنم؟ کابل و ترانس سه فاز هم دارم. ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 18 اسفند 1401

سلام جناب نژندی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مجید حیدری
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 16 اسفند 1401

سلام، برای ارتفاع 8 متر به طول 10 متر انتقال آب، برق تک فاز دارم، چه پمپ کف کشی تهیه کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 18 اسفند 1401

سلام جناب حیدری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

هانی کهزادی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 16 اسفند 1401

سلام، وقت بخیر. با سپاس از درج مطلب آموزنده شما. من تو خونه روستایی می خوام آب رو از حوض پایین خونه که حدود 45 متر فاصله افقی و 17 متر تفاوت ارتفاع با محل سرریز داره بفرستم جهت درست کردن آبشار و جوی آب، بنظرتون چه کف کشی مناسب هست؟ آیا لوله 2 اینچ مناسب این کار هست؟ حجم حوض باید چه میزان باشه که نه حوض خشک بشه نه آبشار و مسیر بی آب بمونه؟ سپاسگزارم.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 18 اسفند 1401

سلام دوست عزیز، استفاده از کف کش 34 متری 1¼ اینچ یا 1 اینچ 38 متری توصیه می شود.

رضائی
ارسال شده در : یکشنبه 14 اسفند 1401

سلام، می خوام از استخر عمق 1.5 متری آب برای آبیاری با لوله 32 انتقال بدم به طول 150 متر سر زمین، از پمپ آب استفاده کنم بهتره یا کف کش؟ اگر از پمپ استفاده کنم چه نوعی باشه که سر زمین لوله 32 خروجی قوی داشته باشه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 15 اسفند 1401

سلام دوست عزیز، استفاده از پمپ کف کش 1 اینچ 1.5 اسب توصیه می شود.

علی نقدی
ارسال شده در : چهارشنبه 10 اسفند 1401

سلام و خسته نباشید. من طبقه هشتم یک مجتمع مسکونی می شینم که برای هر واحد به صورت مجزا پمپ 2.2 کیلوواتی گذاشتند که فشار آب مصرفی ما خیلی کم هست. چطور می تونم فشار پمپ رو بیشتر کنم؟ باید پمپ رو تعویض کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 14 اسفند 1401

سلام جناب نقدی عزیز، قبل از هر کاری لازم است با کمک یک کارشناس نصب ماهر، مشکل سیستم پمپاژ یا لوله کشی را بررسی نمایید.

محمد لطفی
ارسال شده در : چهارشنبه 10 اسفند 1401

سلام، برای یک آپارتمان 6 طبقه 24 واحدی می خواهیم یک آبرسانی اوکی معمولی نصب کنیم. لطفا راهنمایی به بنده بدید لطف کردید که چند تا پمپ آب کافیه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 14 اسفند 1401

سلام جناب لطفی عزیز، بهتر است از بوستر پمپ استفاده کنید. در صورت عدم تامین بوستر پمپ، می توانید از پمپ تک 4 اسب بخار دو پروانه استفاده نمایید. لطفا در صورت امکان دلیل دادن امتیاز کم به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ایراد، اصلاح گردد.

ابوالحسن پردال
ارسال شده در : جمعه 05 اسفند 1401

سلام، آیا نوع پمپی وجود دارد که در مبدا و با برق باشد که از رودخانه به ارتفاع 150 متر آب انتقال دهد برای یک ساختمان و به خاطر سرقت در جلوی ساختمان باشد و فقط لوله تا رودخانه باشد؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 09 اسفند 1401

سلام دوست عزیز، در حال حاضر پمپ مورد نظر شما در بازار موجود نمی باشد.

احسان اسدی
ارسال شده در : پنجشنبه 04 اسفند 1401

سلام، ممنون از سایت بسیار خوبتون و راهنمایی هاتون. برای ساختمان 3 طبقه تک واحدی (هر واحد 60 مترمربع) چه پمپی نیاز هست؟ آیا منبع هم نیاز هست؟ در ضمن در پارکینگ نصب می شود و حدودا ارتفاع ساختمان 12 متر است. هر واحد یک حمام و یک سرویس دارند. ممنون می شم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 09 اسفند 1401

سلام جناب اسدی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

رحمت اللە فیضی
ارسال شده در : چهارشنبه 03 اسفند 1401

سلام جناب، بنده آب ذخیره شده در استخر رو که 8 متر عمق داره، می خوام پمپاژ کنم در طول لوله 300 متر و درخت ها رو آب بدم. چە پمپی استفادە کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 09 اسفند 1401

سلام جناب فیضی عزیز، در صورت دسترسی به برق استفاده از پمپ کف کش با ارتفاع آبرسانی 50 متری و در صورت عدم دسترسی به برق، موتور پمپ بنزینی 2 اینچ توصیه می شود.

اکبر آسترکی
ارسال شده در : دوشنبه 24 بهمن 1401

درود و خدا قوت، برای انتقال آب رودخانه به فاصله 6 کیلومتر در سطح ارتفاع 20 متر به قطر لوله 8 اینچ و آبی حدود 100 لیتر در ثانیه، چه پمپ و الکتروموتوری نیاز است؟ قیمت آن چقدر است؟ با سپاس و احترام.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 04 اسفند 1401

سلام جناب آسترکی عزیز، لطفا نوع پمپ مورد نظرتان (زمینی یا شناور) را ذکر نمایید.

عبدالله عبدالملکی
ارسال شده در : یکشنبه 23 بهمن 1401

سلام، الان پمپ 3 اسب دو پروانه لئو گذاشتم ولی جواب کار ما رو نمی دهد. استفاده کننده می گوید فشار آب کم هستش. محل کار کارگاهی هست. می خوان شات بزنند. دستگاه تزریق دوغ آب سیمان به بدنه دیوار گود برداری 300 متر لوله 1 اینچ و 3 تا انشعاب ¾، یک مقدار فشار آب لازم دارند. نظر شما چیه؟ ممنون از راهنماییتون.

مدیر سایت
ارسال شده در : پنجشنبه 04 اسفند 1401

سلام جناب عبدالملکی عزیز، گرفتن سه انشعاب از لوله 1 اینچ استاندارد نمی باشد. همچنین ما نیاز به اطلاعاتی همچون مبداء آبگیری و طول مسیر داریم. همکاران واحد مشاوره فنی برای راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

عبدالله عبدالملکی
ارسال شده در : یکشنبه 23 بهمن 1401

سلام، برای آبرسانی با فشار بالا حداقل 3 انشعاب ¾ با استفاده همزمان کارگاهی با فاصله 300 متر افقی و مخزن ایستاده از چه پمپی استفاده کنیم؟ ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 23 بهمن 1401

سلام جناب عبدالملکی عزیز، استفاده از پمپ 1.5 اسب بخار دو پروانه توصیه می شود.

اله یار جهانگیری
ارسال شده در : شنبه 22 بهمن 1401

سلام، متشکرم از زحمات و راهنمایی های کارشناسان محترم که باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های مصرف کننده و مشتری می شود.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 23 بهمن 1401

سلام جناب جهانگیری عزیز، ممنون از نظر دلگرم کننده شما.

باقریان
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

سلام، خیلی ممنونم بابت مطالب خیلی خوبتون. می خواستم در مورد یک پروژه پر کردن مخرن از شما مشاوره بگیرم. ممنون می شم کمکم کنید.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 23 بهمن 1401

سلام دوست عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

عباس خانی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

سلام و روز بخیر. برای انتقال آب به 550 متر لوله کشی با سه انشعاب و با لوله 1 اینچ با حداکثر ارتفاع 2 متر چه پمپی پیشنهاد می کنید؟ برق سه فاز هم داریم. با تشکر.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 23 بهمن 1401

سلام جناب خانی عزیز، استفاده از پمپ 3 اسب دو پروانه تکفاز و سه فاز برای شما مناسب است.

علی
ارسال شده در : جمعه 14 بهمن 1401

سلام، برای چاه با عمق 15 متر چه پمپی می توان در بیرون چاه استفاده کرد؟ میزان آبدهی کم است.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 16 بهمن 1401

سلام دوست عزیز، پمپ خودمکش سری DP داب مدل های DP151 یا DP251 مناسب خواهند بود.

سجاد نوروزی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 11 بهمن 1401

سلام، وقت بخیر. برای یک ساختمان با زیر بنای 1000 مترمربع (4 طبقه 20 واحد) چه نوع پمپی استفاده شود؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 16 بهمن 1401

سلام جناب نوروزی عزیز، پمپ 4 اسب سه فاز ابارا ایران مدل cda400t گزینه مناسبی برای کاربری شما است.

محمد اجاقلو
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 11 بهمن 1401

سلام، خسته نباشید. می خواستم ببینم برای برداشت آب از استخر 3 متری با ارتفاع حدودا 25 متر و انتقال آب 3 اینج به 400 متر که آبیاری قطره ای گوجه با موتور برق سه فاز چه نوع پمپی پیشنهاد می دید که فشار خوبم داشته باشه؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 16 بهمن 1401

سلام جناب آقای اجاقلو عزیز، استفاده از پمپ کف کش 3 اینچ 93 متری با توان موتور 11 کیلووات و مصرف برق 25 آمپر سه فاز توصیه می شود.

احمد رضا طهماسبی
ارسال شده در : دوشنبه 10 بهمن 1401

سلام، برای مسافت حدود 100 متر مستقیم از مخزن آبی در محوطه تامنزل ما در روستا چه نوع پمپی مناسب است؟ دبی و سرعت آب مهم است. البته محل آبگیری و نصب پمپ چسبیده به مخزن نیست و حدود 10 متر هم فاصله دارد.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 16 بهمن 1401

سلام جناب طهماسبی عزیز، درصورتی که لوله کشی شما (از محل آبگیری تا منزل) 1 اینچ باشد، پمپ آب جتی مناسب ترین گزینه است.