پروژه صنایع هفت الماس

 426

پروژه صنایع هفت الماس

پروژه صنایع هفت الماس

صنایع هفت الماس یکی از مشتریان هایپر صنعت فامکو، برای پروژه های خود پمپ لوارا طبقاتی را از هایپر صنعت فامکو خریداری کرده است

اشتراک :