پروژه تامین تصفیه امور آبرسانی شرق

 2262

پروژه تامین تصفیه امور آبرسانی شرق

پروژه تامین تصفیه امور آبرسانی شرق

تامین تصفیه امور آبرسانی شرق به عنوان یکی از مشتریان هایپر صنعت فامکو در آخرین پروژه خود پمپ کفکش پلیمری مورد نیاز خود را توسط هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.

اشتراک :