پروژه پژوهشگاه نیرو

 2756

پروژه پژوهشگاه نیرو

پروژه پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو به عنوان یکی از مشتریان قدیمی هایپر صنعت فامکو، همواره از همراهان ما بوده و در آخرین پروژه مشترک، پمپ های دنده ای مورد نیاز خود را از فامکو تامین کرده است.

اشتراک :