پروژه صنعت فیبر وینا

 3215

پروژه صنعت فیبر وینا

پروژه صنعت فیبر وینا

صنعت فیبر وینا یکی از مشتریان هایپر صنعت فامکو در آخرین سفارش خود پمپ سانتریفیوژ مورد نیاز خود را از هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.

اشتراک :