پروژه فولاد کوهپایه

 1867

پروژه فولاد کوهپایه

پروژه فولاد کوهپایه

فولاد کوهپایه یکی از مشتریان فامکو در آخرین پروژه خود دوزینگ پمپ مورد نیاز خود را از هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.

اشتراک :