پروژه دانشگاه اصفهان

 2932

پروژه دانشگاه اصفهان

پروژه دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان به عنوان یکی از مشتریان قدیمی هایپر صنعت فامکو، همواره از همراهان ما بوده و در آخرین پروژه مشترک، پمپ روغن داغ و سیرکوله مورد نیاز خود را توسط هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.

اشتراک :