پروژه کارخانه سیلانه سبز

 4599

پروژه کارخانه سیلانه سبز

پروژه کارخانه سیلانه سبز

کارخانه سیلانه سبز یکی از مشتریان فامکو در آخرین پروژه خود لوب پمپ مورد نیاز کارخانه سیلانه سبز را توسط هایپر صنعت فامکو تامین کرده است

اشتراک :