پروژه دانشگاه آزاد بجنورد

 5001

پروژه دانشگاه آزاد بجنورد

پروژه دانشگاه آزاد بجنورد

دانشگاه آزاد بجنورد یکی از مشتریان هایپر صنعت فامکو در آخرین پروژه مشترک، پمپ اسلاری مورد نیاز خود را توسط هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.

اشتراک :