پروژه پتروشیمی بوعلی

 5129

پروژه پتروشیمی بوعلی

پروژه پتروشیمی بوعلی

پتروشیمی بوعلی یکی از مشتریان هایپر صنعت فامکو در آخرین پروژه خود پمپ دیافراگمی مورد نیاز خود را از هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.

اشتراک :